Gå til sidens indhold

Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik 2019

Formålet med den kvartalsopdelte arbejdsstyrkestatistik (KAS) er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. KAS er en gennemsnitsberegning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning pr. kvartal, som udarbejdes én gang årligt. Statistikken dækker hele befolkningen fra og med 2017, mens den dækker den beskæftigede del af befolkningen fra 2008 og frem.

Indhold

KAS er en årlig individbaseret gennemsnitsberegning, som opgør befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet pr. kvartal. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fordeler sig på tre socioøkonomiske hovedgrupper, som er beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. Statistikken fordeles ligeledes på oplysninger om bl.a. demografi, uddannelse samt oplysninger om arbejdsstedet for beskæftigede.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den kvartalsopdelte arbejdsstyrkestatistik (KAS) er baseret på Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), som er et forløbsregister, der indeholder oplysning om befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet på samtlige dage i året. KAS er en gennemsnitsberegning af befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet opdelt på kvartaler.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Den kvartalsopdelte arbejdsstyrkestatistik (KAS) anvendes fortrinsvist til strukturbelysning af arbejdsmarkedet, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau. Statikken er således relevant for eksterne og interne brugere som grundlag for belysning af befolkningen primære tilknytning til arbejdsmarkedet fordelt over året.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

KAS er en registerbaseret gennemsnitsberegning af befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. KAS benytter arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) som datagrundlag. Det betyder dels, at der ikke er samme usikkerhed ved KAS som ved statistikker baseret på stikprøver. Dels muliggør datagrundlaget for KAS bedre belysning af arbejdsmarkedet end tidligere. KAS består af en lang række datakilder, som integreres, fejlsøges og harmoniseres, og KAS kan dermed belyse befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet væsentligt bedre, end de enkeltstående statistikker kan.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 16 måneder efter referencetidspunktet, og offentliggørelsesdatoen vil fremadrettet være fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken offentliggøres første gang i 2018 med data for beskæftigede 1.-4. kvartal 2008-2016. Med undtagelsen af ændring i fagklassifikationen i 2010 er statistikken for beskæftigede sammenlignelig i hele perioden 2008-2016. Fra og med 2019 er datagrundlaget revideret en anelse, hvorfor der er et mindre databrud for oplysninger om beskæftigede i statistikken. Fra 2019 indeholder statistikken udover beskæftigede også resten af befolkningen med oplysning om deres primære tilknytning til arbejdsmarkedet 1.-4. kvartal 2017. KAS er baseret på administrative registre med nationale særpræg, og det er derfor vanskeligt at sammenligne statistikken internationalt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tallene under Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse.

Læs mere om tilgængelighed