Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
37 17 35 25

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrætsudøvelse

Den samlede præcision og pålidelighed for resultaterne vedrørende idrætsorganisationernes medlemmers aktiviteter, internationale medaljer, rang samt tilskuertal vurderes at være høj, da den bygger registeroplysninger fra centrale og autoritative kilder. Statistikken tager ikke højde for manglende indberetninger til fx det Centrale Foreningsregister samt forbundene. Dette kunne fx være en forening med manglende indberetning af en gruppe medlemmer eller en klubs manglende indberetning af tilskuertal.

Samlet præcision

Den samlede præcision af resultaterne vedrørende idrætsorganisationernes medlemmers aktiviteter, internationale medaljer, rang samt tilskuertal vurderes at være høj, da den bygger registeroplysninger fra centrale og autoritative kilder. For en vurdering af den samlede præcision af resultaterne vedrørende danskernes motions- og sportsvaner, henvises til de originale rapporter fra Idrættens Analyseinstitut.

Medaljestatistikken er baseret på Danmarks Idrætsforbunds medaljeoversigt, Data vedrørende medlemmernes aktiviteter leveres på baggrund af databaserne fra Det Centrale Foreningsregister. Tilskuertallene leveres på baggrund af forbundenes databaser. Rangtabellerne er baseret på sær udtræk fra en relativ medalje tabel der sammenligner internationale idrætspræstationer udarbejdet af Gracenote - A Nielsen Company.

Der kan i sådanne registerbaserede dataudtræk være usikkerhed forbundet med fejlregistrering, tidsmæssige forskydninger samt manglende indberetninger. Fejlregistreringer vil kunne medføre forskydninger i data samt tidsrækker. Tidsmæssige forskydninger bygger på forsinkelser i leverancen af data, som enten kan over eller undervurdere statistikken. Manglende indberetninger vil undervurdere statistikken i form af fx manglende medlems oplysninger og registreringer af nye tilskuertal.

Der er i medlemstallene for 2019 en del afvigelser i forhold til 2018, hvilket vedrører tabellerne IDRAKT01 og IDRAKT02. Dette hænger sammen med, at det er de lokale firmaidrætsforeninger der registrerer, hvor mange der dyrker motion på arbejdspladserne i deres lokalområder. Det er en praksis der er under udvikling, hvor enkelte af de lokale firmaidrætsforeninger i højere grad end før registrerer motion på arbejdspladsen. Dette gælder fx i Lemvig kommune. Desuden kan flytning af medlemmer mellem kommuner være en årsag til store medlemsudsving, hvilket er tilfældet for blandt andet Brønderslev og Albertslund i 2019. Dette skyldes at større landsforeninger under firmaidrætten bliver registreret under de kommuner, hvor virksomhederne har hovedsæde. Her er det altså ikke bopælen, der ligger til grund for den geografiske placering af medlemmerne.

Grundet COVID-19 situationen over sæsonen 19/20 vil der forekomme fald i antallet af spillede kampe, antallet af tilskuere samt det gennemsnitlige antal tilskuere pr. kamp i tabellen IDRTIL01. Sæsonen 19/20 blev afbrudt for hhv. Håndboldligaen, Basketligaen samt Superisligaen, hvorfor antallet af kampe og hermed det samlede antal tilskuere er markant lavere end tidligere år. For Superisligaen blev 8 kampe spillet uden tilskuere, hvilket også er medvirkende til at det gennemsnitlige tilskuertal vil falde. Dette er også tilfældet for Superligaen samt 1. Division i fodbold, hvor den sidste del af sæsonen blev spillet med begrænsede tilskuere eller for tomme stadions. Generelt blev der sæsonen 19/20 spillet færre landskampe, hvilket skyldes at de planlagte kampe under COVID-19 også blev aflyst. Grundet ny turneringsstruktur indgår 3. division i herrefodbold fra sæsonen 2021/22, hvilket skyldes 2. division den daværende sæson blev splittet op til to selvstændige rækker.

Stikprøveusikkerhed

For en vurdering stikprøveusikkerhed forbundet med resultaterne vedrørende danskernes motions- og sportsvaner, henvises til de originale rapporter fra Idrættens Analyseinstitut. Danskernes motions- og sportsvaner 2016 er en selvstændig undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut. Dataindsamlingen er foretaget af Rambøll i perioden fra januar til marts 2016 ved udsendelse af invitationer til et onlinespørgeskema. Invitationerne til undersøgelsen er udsendt til et tilfældigt CPR-baseret repræsentativt stikprøveudsnit. 6.500 børn og 11.000 voksne danskere fik tilsendt invitationen pr. brev, hvoraf 3.221 børnog 3.914 voksne besvarede spørgeskemaet. Svarprocenterne var således 49,6 pct. for børn og 35,6 pct. for voksne. Svarprocenten for voksne er dermed i den lave ende og noget lavere end de tidligere undersøgelser fra 2011 og 2007, hvor svarprocenterne var henholdsvis 43,6 og 47 pct. Spørgeskemaet for 2020 resulterede i 6.917 besvarelser for voksne (16 år+) og4.379 besvarelser for børn (7-15 år) svarende til svarprocenter på henholdsvis 34 pct. og 49 pct.

Statistikbanktabellen IDRKVU01 tager udgangspunkt i Kulturvaneundersøgelsen, hvorfor der henvises til dennes statistikdokumentation. Usikkerheden skyldes udvælgelsen af stikprøven og strukturen i bortfaldet. Bortfald er, når der ikke indsamles et gennemført svar fra en person udvalgt i stikprøven. Der er bestemte grupper, fx unge og borgere med ikke-dansk oprindelse, man oftere ikke får et svar fra, og det påvirker repræsentativiteten i undersøgelsen. Dette håndteres dog i vidt omfang gennem opregningen og brugen af registerbaserede hjælpeinformationer. Selvom hjælpeinformationen således håndterer megen skævhed, kan det ikke udelukkes, at der er systematisk skævhed i kulturvaneundersøgelsen. Dette vil dog kun påvirke niveau og ikke udviklingen.

Anden usikkerhed

Aktivitets-, forenings- og medlemsoplysninger er baseret på et udtræk fra Det Centrale Foreningsregister og dækker hermed den organiserede foreningsidræt. Idrætten som et mere privat anliggende dækkes derfor ikke af disse data. Dette kunne fx være private yoga centre, fitnesscentre eller kamports klubber. Aktiviteten i disse må derfor betragtes som værende undervurderet. Undersøgelsen af idrætsvanerne fra Idrættens Analyseinstitut fanger dog noget af denne aktivitet grundet en anden spørgeramme.

Registeroplysninger om idrætsaktiviteter er baseret indberetninger fra de enkelte idrætsforeninger, og der kan derfor være variationer i registreringspraksis. Dette vedrører også indberettede data til rangtabellerne fra Gracenote samt medaljestatistikken som er baseret på Danmarks Idrætsforbunds medaljeoversigt,

Der kan i sådanne registerbaserede dataudtræk være usikkerhed forbundet med fejlregistrering og tidsmæssige forskydninger. Fejlregistreringer vil kunne medføre forskydninger i data samt tidsrækker. Dette kunne fx være en idrætsforening der har fejlregistreret antallet af medlemmer, hvilket vil over eller undervurdere antallet af medlemmer eller fejlindberettede tilskuertal til et givent forbund. Forsinkede indberetninger af data vil også kunne medføre tidsmæssige forskydninger, der vil medvirke til at statistikken for idrætsudøvelse et givent år vil blive over eller undervurderet.

Bortfald i form af manglende indberetninger vil nedjustere statistikken i form af fx manglende medlemsoplysninger fra en idrætsforening. For tilskuertal gælder specielt, at der i fire enkeltstående kampe over fire sæsoner inden for herre og dame landsholdet i håndbold mangler tilskuertal. Sammenhængen mellem antallet af kampe og antallet af tilskuere for enkeltstående sæsoner kan derfor være marginalt afvigende. Tilskuere pr. kamp i de ovenfornævnte sæsoner, er beregnet uden om de enkeltstående kampe. I en enkeltstående kamp for basket landsholdet sæsonen 2007/2008 mangler tilskuertal. Sammenhængen mellem antallet af kampe og antallet af tilskuere for den enkeltstående sæson kan derfor være marginalt afvigende. Tilskuere pr. kamp i den ovenfornævnte sæson, er beregnet uden om den enkeltstående kamp.

Grundet COVID-19 situationen over sæsonen 19/20 er der fald i antallet af spillede kampe og tilskuere. Tallene stammer fra forbundenes indberetninger, hvorfor disse må betragtes som værende af høj kvalitet.

I forhold til at vi måler idræt antages, at de formaliserede tabeller er en indikation af den samlede idrætsudøvelse i Danmark. Afgrænsningen af statistikkerene for sportsgrene/turneringer og for tilskuere er som følger:

Modelantagelserne i forhold til valg af sportsgrene/turneringer for tilskuertabellen - Sporten skal udøves af professionelle atleter, der som udgangspunkt er på kontrakt i en klub. - Sporten skal kategoriseres ud fra en professionel liga og struktur, hvor antallet af kampe/events samt antallet af tilskuere over en tidsserie er registrerbar fra sæson til sæson. - Stævner/tuneringer med flere events under en og samme arrangement inddrages ikke i den pågældende statistik. - Sportsbegivenhederne skal finde sted på dansk jord. - Sportsbegivenhederne skal som minimum have et tilskuergennemsnit på 150 personer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkerne er baseret på centrale og kendte autoritative kilder, og kvaliteten af resultaterne vedrørende idrætsorganisationernes medlemmers aktiviteter, internationale medaljer samt tilskuertal vurderes at være høj, da den bygger registeroplysninger som offentliggøres i andre sammenhænge af de organisationer, der vedligeholder registrene. For en kvalitetsvurdering af resultaterne vedrørende danskernes motions- og sportsvaner, henvises til de originale rapporter fra Idrættens Analyseinstitut. Der er ikke foretaget en egentlig kvalitetsvurdering af statistikken.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.