Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af privatejede og almene lejeboliger, der er udlejet til private husholdninger, samt andelsboliger. Huslejeudviklingen for de almene lejeboliger er baseret på administrative data fra Landsbyggefonden og dækker således hele populationen af almene lejeboliger. Privatejede lejeboliger er dækket af en stikprøve på ca. 110.000 (dog kun ca. 85.000 for 1. kvartal 2022) boliger ud af en population på ca. 500.000 privatejede lejeboliger. Udviklingen af boligafgifter i andelsboliger er dækket med en stikprøve på ca. 600 andelsboliger.

Almene lejeboliger og private lejeboliger samt andelsboliger udgør hver især ca. knap halvdelen af det samlede lejeboligmarked mens andelsboliger udgør ca. 10 procent.

Kilder

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af privatejede og almene lejeboliger, der er udlejet til private husholdninger, samt andelsboliger. Huslejeudviklingen for de almene lejeboliger er baseret på administrative data fra Landsbyggefonden og dækker således hele populationen af almene lejeboliger. Privatejede lejeboliger er dækket af en stikprøve på ca. 110.000 (dog kun ca. 85.000 for 1. kvartal 2022) boliger ud af en population på ca. 500.000 privatejede lejeboliger. Udviklingen af boligafgifter i andelsboliger er dækket med en stikprøve på ca. 600 andelsboliger. De samme lejeboliger indgår så vidt muligt i stikprøven over tid (et panel), men stikprøven opdateres med nybyggede lejeboliger hvert år for at sikre at stikprøven fortsat afspejler populationen.

Siden 2020 har beregningen af huslejeudviklingen i de almene boliger været baseret på administrative data fra Landsbyggefonden, mens stikprøven for de privatejede lejeboliger blev øget markant fra ca. 1100 boliger til 110.000 boliger i 2022. I 2022 overgik huslejetællingen ligeledes fra at blive opgjort årligt til kvartalsvist.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Indsamling af oplysningerne om andelsboligerne er skemabaseret og spørgeskemaerne sendes til boligernes ejer eller administrator.

Der spørges om følgende oplysninger:

  • Månedlig husleje/boligafgift i tællingsmåneden. ekskl. varmebidrag for el og andre særlige ydelser (garage, parkeringsplads el. lign.).
  • Hvis en stigning helt eller delvis skyldes forbedring eller modernisering, skal der endvidere oplyses, hvor stor en del af forhøjelsen der skyldes forbedring, samt forbedringens art.

De administrative data for almene lejeboliger modtages fra Landsbyggefonden mens huslejer fra de privatejede lejeboliger modtages fra EjendomDanmark.

Datavalidering

Det indkomne datamateriale fejlsøges for store udsving i huslejen i forhold til sidste år.. Observationerne kontrolleres ved kontakt til indberetterne.

I de administrative data for almene lejeboliger fjernes ikke-plausible observationer maskinelt, når de falder uden for på forhånd fastlagte kriterier.

Databehandling

Den gennemsnitlige huslejeudvikling beregnes ved at opdele lejeboligerne i strata for hhv. kommuner og privatejet/almen lejebolig eller andelsbolig; i alt knap 300 strata. Inden for hvert stratum beregnes huslejeudviklingen ved at dividere et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes aktuelle husleje med et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes husleje i forrige periode. Kun lejeboliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder indgår for at undgå sammensætningseffekter. Til sidst beregnes et samlet indeks, hvor huslejeudviklingen i de 300 strata vægtes sammen med vægte. Vægtene er baseret på den estimererede samlede huslejesum for alle lejeboliger inden for hvert stratum.

Huslejeudviklingen efter boligstøtte opgøres ved at trække den gennemsnitlige udbetalte boligstøtte fra i den beregnede gennemsnitlige husleje i hele Danmark inden beregning af huslejeudviklingen.

Korrektion

Beregningen af et prisindeks forudsætter, at de varekurve der sammenlignes er identiske, også hvad angår varernes kvalitet. Ved kvalitetsændringer skal priserne derfor principielt korrigeres herfor.

I huslejeundersøgelsen tages der højde for kvalitetsændringer i andelsboliger i stikprøven ved at anvende en værdi oplyst af dataindberetteren for en given forbedring og gange denne værdi med en fast procentandel (fx 50 pct.), der afhænger af forbedringens art. Forbedringerne kan fx være tilføjelse af altan eller nyt køkken. Den nye udregnede værdi trækkes ud af huslejestigningen inden den samlede gennemsnitlige huslejestigning bliver beregnet. For de almene lejeboliger baseret på administrative data samt for privatejede lejeboliger er det ikke muligt direkte at korrigere for forbedringer i lejeboligerne. .