Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Huslejeundersøgelsen er baseret på en stikprøve på ca. 1.700 privatejede lejeboliger udlejet til husholdninger samt andelsboliger, der afspejler populationen af alle lejeboliger og andelsboliger, der ikke er almene. Huslejeudviklingen for de almene lejeboliger er baseret på administrative data fra Landsbyggefonden og dækker således hele populationen af almene lejeboliger. Almene lejeboliger og privatejede lejeboliger sammen med andelsboliger udgør hver især ca. halvdelen af det samlede lejeboligmarked.

Kilder

Huslejeundersøgelsen er baseret på en stikprøve på ca. 1.700 privatejede lejeboliger udlejet til husholdninger samt andelsboliger, der afspejler populationen af alle lejeboliger og andelsboliger, der ikke er almene. De samme lejeboliger indgår så vidt muligt i stikprøven over tid (et panel), men stikprøven opdateres løbende med ca. 40 nybyggede lejeboliger hvert år for at sikre at stikprøven fortsat afspejler populationen.

Siden 2020 har beregningen af huslejeudviklingen i de almene boliger været baseret på administrative data fra Landsbyggefonden.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Indsamling af oplysningerne om de privatejede lejeboliger er skemabaseret og spørgeskemaerne sendes til lejlighedernes ejer eller administrator.

Der spørges om følgende oplysninger:

  • Månedlig husleje/boligafgift i tællingsmåneden. ekskl. varmebidrag for el og andre særlige ydelser (garage, parkeringsplads el. lign.).
  • Hvis en stigning helt eller delvis skyldes forbedring eller modernisering, skal der endvidere oplyses, hvor stor en del af forhøjelsen der skyldes forbedring, samt forbedringens art.

De administrative data for almene lejeboliger modtages fra Landsbyggefonden.

Datavalidering

Det indkomne datamateriale fejlsøges for store udsving i huslejen i forhold til sidste år.. Observationerne kontrolleres ved kontakt til indberetterne.

I de administrative data for almene lejeboliger fjernes ikke-plausible observationer maskinelt, når de falder uden for på forhånd fastlagte kriterier.

Databehandling

Den gennemsnitlige huslejeudvikling beregnes ved at opdele lejeboligerne i strata for hhv. regioner og privatejet/almen lejebolig; i alt 10 strata. Inden for hvert stratum beregnes huslejeudviklingen ved at dividere et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes aktuelle husleje med et uvægtet gennemsnit af lejeboligernes husleje i forrige periode. Kun lejeboliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder indgår for at undgå sammensætningseffekter. Til sidst beregnes et samlet indeks, hvor huslejeudviklingen i de 10 strata vægtes sammen med vægte. Vægtene er baseret på den estimererede samlede huslejesum for alle lejeboliger inden for hvert stratum.

Huslejeudviklingen efter boligstøtte opgøres ved at trække den gennemsnitlige udbetalte boligstøtte fra i den beregnede gennemsnitlige husleje inden beregning af huslejeudviklingen.

Korrektion

Beregningen af et prisindeks forudsætter, at de varekurve der sammenlignes er identiske, også hvad angår varernes kvalitet. Ved kvalitetsændringer skal priserne derfor principielt korrigeres herfor.

I huslejeundersøgelsen tages der højde for kvalitetsændringer i lejeboliger i stikprøven ved at anvende en værdi oplyst af dataindberetteren for en given forbedring og gange denne værdi med en fast procentandel (fx 50 pct.), der afhænger af forbedringens art. Forbedringerne kan fx være tilføjelse af altan eller nyt køkken. Den nye udregnede værdi trækkes ud af huslejestigningen inden den samlede gennemsnitlige huslejestigning bliver beregnet. For de almene lejeboliger baseret på administrative data er det ikke muligt direkte at korrigere for forbedringer i lejeboligerne. .