Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Statistikken er en årlig opgørelse af huslejeudviklingen og indeholder oplysninger om huslejeudviklingen før og efter boligstøtte. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte.

Indholdsbeskrivelse

Huslejeundersøgelsen anvendes til beregning af delindeks for huslejeudviklingen i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Huslejeudviklingen anvendes som indikator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte, idet der foretages et fradrag for udbetalt boligstøtte.

Huslejeundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af private lejeboliger samt andelsboliger på ca. 1.700 og stikprøven repræsenterer populationen af alle ikke-almene boliger, der er udlejet til private husholdninger. Huslejeudviklingen for de almene lejeboliger er baseret på administrative data fra Landsbyggefonden og dækker således hele populationen af almene lejeboliger. Almene lejeboliger og private lejeboliger samt andelsboliger udgør hver især ca. halvdelen af det samlede lejeboligmarked

Den årlige udvikling i huslejen beregnes på grundlag af forholdet mellem de gennemsnitlige huslejer i januar måned aktuelt år og januar måned foregående år for de boliger, hvor der er registreret en husleje i begge perioder. Huslejeudviklingen efter boligstøtte opgøres på samme måde, idet der foretages et fradrag for udbetalt boligstøtte.

Grupperinger og klassifikationer

Ingen.

Indgår i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) i gruppen 04.1-2 "Husleje" opdelt efter ECOICOP (European Classification of Individual Consumption According to Purpose).

Sektordækning

Udlejningssektoren.

Begreber og definitioner

Indeks for huslejeudviklingen: Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i dokumentationen på følgende link: Indeksberegninger.

Lejebolig: Populationen omfatter udlejede lejligheder, udlejede huse samt andelslejligheder. Der spørges om huslejen for en bestemt bolig.

Enheder

Lejeboliger udlejet til husholdninger.

Population

Alle boliger, der er udlejet til private husholdninger i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000-

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeksværdier og procentændringer.

Referencetid

Huslejerne måles ultimo januar måned og prisudviklingen måles fra januar til januar.

Hyppighed

Årlig-

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik § 8 og Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks.

Der er ingen EU-forordninger, der direkte dækker huslejeundersøgelsen, men krav fra en række EU-forordninger, der vedrører det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) implementeres også i huslejeundersøgelsen.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er beregnet til 190 timer eller 0,05 mio.kr.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.