Gå til sidens indhold

Herberger og forsorgshjem mv.

Formålet med statistikken Herberger og forsorgshjem er at tilvejebringe information om brugerne af herberg og forsorgshjem mv. efter servicelovens § 110. Statistikken blev oprindelig startet i Den Sociale Ankestyrelse tilbage i 1999, hvor den indtil 1.juli 2016 blev varetaget af Ankestyrelsen. Statistikken blev herefter overflyttet til Danmarks Statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal overnatninger og antal personer, som har overnattet på herberg og forsorgshjem mv. , der er oprettet og drevet efter Servicelovens § 110. Statistikken fordeles efter alder, køn, antal overnatninger og antal ophold.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data modtages i to forskellige formater. Ved modtagelse gennemgås datasættene for åbenlyse fejl, såsom datoformat og korrekte perioder. De modtagne data bearbejdes, så de kan samles i ét datasæt. Når alle datasæt er samlet valideres der fx for dubletter, manglende udskrivninger mv. Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har bedt Danmarks Statistik om at indsamle og offentliggøre statistik om ophold på landets § 110 herberg og forsorgshjem mv. Statistikken kan anvendes til at styrke bredden på det sociale område.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er lovpligtigt at indberette til statistikken. Antallet af personer, der benytter sig af et herberg eller forsorgshjem mv. efter servicelovens § 110 i løbet af året måles ret præcist. I nogle tilfælde mangler udfyldelse i kategorier såsom, opholdstype, hvor borgeren er henvist fra, hvordan udskrivninger er foregået, og hvor brugeren er udskrevet til. I disse tilfælde udfyldes med uoplyst i forbindelse med validering.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives 6 måneder efter referencetidens udløb og statistikken for 2022 er offentliggjort som forventet.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der var databrud i 2021, man skal derfor være påpasselig med at sammenligne data før og efter 2021.

Herudover er der løbende blevet saneret og indført nye variable, hvorfor der også opstår databrud i disse oplysninger. I 2017 er følgende saneret henvisningsmåde, udflytningsforhold og hvor borgeren flytter hen efter endt ophold. Det giver derfor et databrud for disse oplysninger.

I 2021 indsamles oplysninger om, hvor borgeren senest har opholdt sig forud for opholdet på herberget og forsorgshjemmet mv., denne variabel erstatter henvis, og der opstår derfor et databrud i disse oplysninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet [https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920). Statistikken har tidligere været offentliggjort i Ankestyrelsens Botilbudsstatistik, men er fra 1. juli 2016 overflyttet til Danmarks Statistik. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed