Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Chris Cornelia Friis Christiansen
39 17 36 76

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Herberger og forsorgshjem mv.

Der var databrud i 2021, man skal derfor være påpasselig med at sammenligne data før og efter 2021.

Herudover er der løbende blevet saneret og indført nye variable, hvorfor der også opstår databrud i disse oplysninger. I 2017 er følgende saneret henvisningsmåde, udflytningsforhold og hvor borgeren flytter hen efter endt ophold. Det giver derfor et databrud for disse oplysninger.

I 2021 indsamles oplysninger om, hvor borgeren senest har opholdt sig forud for opholdet på herberget og forsorgshjemmet mv., denne variabel erstatter henvis, og der opstår derfor et databrud i disse oplysninger.

International sammenlignelighed

Det er ikke erfaret, at der er tilsvarende direkte sammenlignelige statistikker i EU eller internationalt med hensyn til målgruppen i statistikken (§ 110).

Sammenlignelighed over tid

Statistikken blev oprindelig startet i Den Sociale Ankestyrelse tilbage i 1999, hvor den indtil 1.juli 2016 blev varetaget. Statistikken blev herefter overflyttet til Danmarks Statistik. I 2021 er der lavet et databrud, og man skal dermed være meget påpasselig med at sammenligne data før og efter 2021. Databruddet skyldes, at der fra 2021 er lavet en registrering på én af tre opholdstyper

  1. Herberg eller forsorgshjem mv. efter §110 i lov om social service
  2. Natcafé (udgår fra. 1.7.2022).
  3. Efterforsorg efter §110 i lov om social service

Det har dog ikke været alle herberger og forsorgshjem, der tidligere har registreret på alle tre typer, men nogle har. Før 2021 vil opholdene derfor bestå af en blanding af de tre typer af ophold, men det er ikke muligt at afgøre hvilken type. Fra 2021 har det som følge af registreringen på opholdstype været muligt, at se hvilken type ophold, der er tale om. På statistikbanken er der derfor oprettet tre nye tabeller fra 2021 (HERFOR1-3), hvor der kun indgår ophold på et herberg eller forsorgshjem mv. efter §110 i lov om social service.

I 2017 er følgende oplysninger saneret: henvisningsmåde, udflytningsforhold og hvor borgeren flytter hen efter endt ophold. Datavariable er udgået og andre er kommet til. Dette giver derfor et databrud for disse oplysninger.

I 2021 er variablen opholdstype indført. Herudover er der indført en variabel der angiver, hvor borgeren opholdt sig sidst forud for indskrivningen, denne erstatter henvis, hvorfor der opstår et databrud for disse oplysninger.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er den eneste på området og kan ikke umiddelbart sammenlignes med andre statistikker, hvad angår indhold.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.