Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Chris Cornelia Friis Christiansen
39 17 36 76

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Herberger og forsorgshjem mv.

Data modtages i to forskellige formater. Ved modtagelse gennemgås datasættene for åbenlyse fejl, såsom datoformat og korrekte perioder. De modtagne data bearbejdes, så de kan samles i ét datasæt. Når alle datasæt er samlet valideres der fx for dubletter, manglende udskrivninger mv. Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Kilder

De enkelte herberg og forsorgshjem mv. indberetter hvert kvartal en fil med data indeholdende de brugere, som indskrives eller udskrives fra bostedet. Statistikken omfatter alle de ophold, som en bruger er registreret med i løbet af året. Data indsamles fra 110 § 110 herberg og forsorgshjem mv. i 2022. Herberger og forsorgshjem mv., der er omfattet af statistikken, skal indberette ind- og udskrivninger. Derudover indhentes ved indskrivningen oplysninger om, hvor brugeren senest har opholdt sig og opholdstypen, dvs. herberg eller forsorgshjem mv. efter §110, natcafe (frem til 1. juli 2022) eller efterforsorg I forbindelse med udskrivning spørges ind til, hvordan udskrivningen er foregået, samt hvor brugeren er udskrevet til. De indsamlede data suppleres med oplysninger fra befolkningsregistret i Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Data indsendes via en uploadløsning på http://www.virk.dk, til Danmarks Statistik. Data kan indberettes enten ved brug af en systemgenereret txt-fil eller via et skræddersyet regneark, som Danmarks Statistik sender digitalt til bostederne. Regnearket opdateres ved manuel indtastning af bostederne og indsendes hvert kvartal til Danmarks Statistik via en sikker upload løsning på http://www.virk.dk. Herberget/forsorgshjemmet mv. adviseres på mail af Danmarks Statistik, når det er tid til at indberette. Såfremt indberetningen ikke modtages, rykkes bostedet. Der rykkes to gange på mail, hvorefter der rykkes telefonisk. De herberger og forsorgshjem mv., som indberetter data via Danmarks Statistiks skræddersyede regneark, fortsætter med at taste oplysninger ind i samme regneark indtil Danmarks Statistik sender et nyt regneark. Når herberget/forsorgshjemmet mv. modtager et nyt regneark fra Danmarks Statistik, indtaster det enkelte herberg/forsorgshjem mv. cpr-numre, indskrivningsdato samt opholdstype for de borgere som pt. er indskrevet på herberget/forsorgshjemmet mv..

Datavalidering

Statistikken dækker perioden 1999-2022. Siden 2020 er herberg/forsorgshjemmene mv. blevet bedt om at godkende deres data på summarisk niveau for en 3-årig periode inden offentliggørelse. For statistikåret 2022 er de således blevet bedt om at godkende data for perioden 2020-2022. Der findes en variabel, der angiver om data er blevet godkendt af herberget eller forsorgshjemmet mv. for de pågældende år eller afvist. Siden data godkendes på summarisk niveau pr år, kan et ophold som strækker sig over flere år godt have en periode som er godkendt i et år, mens en anden periode af samme ophold kan være afvist. Der er dog få herberg/forsorgshjem, som afviser data. I 2022 har ingen herberg/forsorgshjem afvist data.

De indberettede oplysninger er valideret og underkastet en række fejltjek. Materialet er i denne forbindelse blevet kontrolleret for dubletter, korrekte cpr-numre og renset for fejl og mangler. Data sammenkøres efterfølgende med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Tallene er valideret på baggrund af oplysninger om indskrivninger, hvor der for samme bruger er registreret samtidig indskrivning på samme eller flere forskellige herberg eller forsorgshjem mv. Der er i disse tilfælde tale om dobbeltregistreringer, som i nogle tilfælde omfatter hele året, mens der i andre tilfælde kun er tale om dobbeltregistrering på enkelte dage ud af et samlet ophold.

Databehandling

Nogle herberg og forsorgshjem mv. har en natcafe, hvor brugerne bliver indskrevet om aftenen og udskrevet om morgenen. Ligger disse ophold i direkte forlængelse af hinanden uden afbrud på samme herberg/forsorgshjem, omregnes opholdene til ét ophold.

I tilfælde, hvor et spørgsmål om, hvordan brugeren er henvist, hvordan udskrivningen er foregået, eller hvor brugeren er udskrevet til, ikke er besvaret indsættes "Uoplyst".

Hvis der for en bruger på samme herberg eller forsorgshjem mv. forekommer enten to ind- eller udskrivninger efter hinanden, vil der blive indsat en ind- eller udskrivning dagen efter den første registrering, således at opholdet får en varighed af et døgn. Denne opregningsregel betyder, at statistikken sandsynligvis overvurderer antallet af ophold af 1 døgns varighed.

Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Hvis en bruger er registreret med forskellige overlappende ophold på samme herberg/forsorgshjem mv. eller på forskellige herberg/forsorgshjem mv. behandles disse ophold efter en række regler. Læs mere om disse regler i behandling af overlap på ophold i udarbejdelsen af denne statistik.

Korrektion

I statistikbankstabellerne offentliggøres der kun landstotaler, da tallene bliver for små ved offentliggørelse på bosteds- eller kommuneniveau. Bostederne har godkendt eller afvist deres data inden offentliggørelse, og her er mellem 0 pct. og 5 pct. af den samlede population blevet afvist. I statistikbankstabellerne er landstotalen derfor opregnet for at tage højde for de institutioner, som har afvist deres data. Dette er gjort på baggrund af herbergernes/forsorgshjemmenes mv. information om, hvor mange de gennemsnitligt har haft indskrevet pr dag i løbet af året.