Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Nadine Hollmann
39 17 36 84

nho@dst.dk

Hent som PDF

Handicap og udsatte (voksne)

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) er en opgørelse af udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Statistikken indeholder informationer om, hvor mange ydelser der gives opdelt på enten kvartaler eller år. Derudover er der indeholdt oplysninger om ydelsesmodtagernes målgrupper (dvs. type af handicap eller udsathed).

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder data om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Det drejer sig om følgende indberetningspligtige ydelser (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service): a) Aktivitets- og samværstilbud (§104) b) Behandling (§102) c) Beskyttet beskæftigelse (§103) d) Længerevarende botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§108) e) Midlertidige botilbud inklusiv tilknyttede ydelser fx §§83, 85 (§107) f) Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, I lov om socialtilsyn), fx botilbud efter lov om almene boliger §105/115 (§85) g) Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, fx borgernes private hjem) (§85) h) Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96) i) Kontaktperson for døvblinde (§98) j) Ledsageordning (§97) k) Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95) l) Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (82 b). Gældende pr. 1. juli 2020 Følgende ydelser er ikke indberetningspligtige, men kan indberettes af hver enkelt kommune: m) Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte (82 a). Gældende pr. 1. juli 2020

Til hver ydelse i registret er der tilknyttet oplysninger om, hvilken kommune der har visiteret til ydelsen, hvem der har modtaget ydelsen og i hvilken periode, angivet med en start- og slutdato. Når ydelsen indebærer at en person har ophold et sted (ydelsestype d, e og f i ovenstående liste), er der tilknyttet oplysninger om det sted, der leverer opholdsydelsen. Registeret indeholder derudover oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper. I Statistikbanken opgøres data som antal ydelsesmodtagere eller antal fuldtidsydelser. Fuldtidsydelser er opgjort enten pr. kvartal eller pr. år. Som eksempel vil det betyde at en ydelse, der har været givet i 2 ud af 3 måneder i et kvartal, vil tælle som 0,67 ydelser i det pågældende kvartal. En ydelse som har været givet i 2 måneder på et år, vil tælle som 0,17 ydelser i det pågældende år.

Grupperinger og klassifikationer

De udvalgte ydelsestyper henviser til paragraffer i Lov om Social Service. Social- og Ældreministeriet har besluttet, hvilke ydelsestyper der skal indberettes til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Målgrupperne er udledt af Voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er en metode og et sæt af begreber, udviklet af Socialstyrelsen, til udredning og sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Målgruppe: En målgruppe angiver på hvilken baggrund den enkelte ydelse er tildelt, dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.

Ydelse: En ydelse er den konkrete støtte, som gives til en person med handicap eller en udsat voksen. Det kan fx være et ophold på et botilbud, ledsagerordning, eller socialpædagogisk støtte. Alle ydelser i denne statistik er fra Lov om Social Service. Til ydelserne er tilknyttet en startdato og evt. en slutdato.

Enheder

Antal ydelsesmodtagere eller antal ydelser, afhængigt af den konkrete tabel i Statistikbanken.

Population

Modtagere af ydelser efter følgende paragraffer i Lov om Social Service: §85, §95, §96, §97, §98, §102, §103, §104, §107 og §108.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra og med 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden kan både være antal personer og antal ydelser, afhængigt af den konkrete tabel.

Referencetid

Kvartaler.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §82 - §84.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte arbejdsbyrde forbundet med at indberette data til denne statistik, da den består af administrative data. De fleste kommuner anvender system-til-system løsninger, som automatisk sender dataudtræk til Danmarks Statistik hver måned. Dog oplever en del kommuner tekniske udfordringer med opsætningen af deres system-til-system løsninger. Nogle kommuner indberetter data manuelt via Danmarks Statistiks webbaserede indberetningsløsning. I den forbindelse er opgaven med at indberette data proportionel med antallet af ydelser, som kommunen visiterer til.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Handicap og udsatte (voksne) eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.