Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af anholdelser for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. Statistikken fordeles efter overtrædelsens art, afslutningsmåde og uddannelse. Demografisk fordeles statistikken efter alder og køn.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken om frihedsberøvelser er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling.

Statistikken er en hændelsesorienteret statistik, der belyser antallet af anholdelser for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove.

Statistikken omfatter alle anholdelser i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Den enkelte anholdelse er identificeret ved et éntydigt journalnummer, der kan anvendes ved kobling med andre af kriminalstatistikkens områder.

I den offentliggjorte statistik fordeles anholdelser på lovovertrædelse, afslutningsmåde (løsladt eller overgået til varetægtsfængsling/afsoning), køn, alder og uddannelse.

Dokumentation af statistikkens variable foreligger i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Gruppering af lovovertrædelse i henhold til politiets gerningskoder. I gerningskoderne sondres der mellem straffelov, færdselslov og særlove. Straffeloven er underopdelt i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Gerningskode: Gerningskode beskriver den type af lovovertrædelse, som frihedsberøvelsen vedrører. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering

Enheder

Enheden i statistikken er anholdelser foretaget af politiet.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af frihedsberøvelser, der er påbegyndt og/eller afsluttet i et kalenderår og er registreret i Rigspolitiets centrale kriminalregister inden det tidspunkt, hvor udtrækket foretages til Danmarks Statistik.

Geografisk dækning

Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

01-01-2020 - 31-12-2020

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6.

Der findes ingen EU-regulering for statistikken om frihedsberøvelser.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data stammer fra oplysninger om frihedsberøvelser, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.