Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk
Berit Taul.
39 17 38 81

bpd@dst.dk

Hent som PDF

Forskningsbiblioteker (Afsluttet)

Statistikken er en årlig opgørelse af forskningsbibliotekernes aktiviteter, herunder udlån, bestand, afgang og tilvækst i materialer, samt enkelte økonomiske nøgletal. Statistikken opgøres for alle forskningsbiblioteker i Danmark og opdeles efter aktivitet og fysisk og elektronisk materialetype mv. Statistikken er opdelt i forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser og øvrige forskningsbiblioteker.

Indholdsbeskrivelse

Biblioteksstatistikken viser aktiviteten på forskningsbiblioteker i Danmark.

De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån. Forskningsbibliotekerne er opdelt i biblioteker med særlige forpligtelser og øvrige forskningsbiblioteker. Forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser er større forskningsbiblioteker med en medarbejderstab på mindst 3 årsværk, faste åbningstider og ledes af en biblioteksfagligt uddannet person. Øvrige forskningsbiblioteker opfylder minimumskrav om bl.a. beskæftiger mindst ½ biblioteksuddannet årsværk og har fast åbningstid. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som kategoriserer forskningsbibliotekerne og sender populationen til Danmarks Statistik. Begge typer forskningsbiblioteker understøttes af staten.

Grupperinger og klassifikationer

Materialetype dækker over de forskellige typer materiale der kan udlånes på biblioteket, fx bøger. Aktivitet er en samlede betegnelse for forskellige aktiviteter på forskningsbiblioteker fx udstillinger og arrangementer.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Forskningsbibliotek: Et forskningsbibliotek er et bibliotek, der henvender sig til forskere og studerende på videregående uddannelser og til andre opgaver der ligger ud over folkebibliotekernes ansvarsområde.

Interurbanind- og udlån: Interurbanind- og udlån er lån af bøger o.a. mellem biblioteker i ind- og udland.

Materialer: Materialer er sammenhængende informationsmængde eller anden intellektuel og/eller kunstnerisk frembringelse der udgør en afsluttet enhed. Et materiale er en repræsentation af et værk eller en samling af værker som er udgivet eller betragtes som en fysisk enhed og som sådan danner udgangspunkt for en bibliografisk beskrivelse.

Enheder

For opgørelser der vedrører bestand, udlån mv. er den statistiske enhed materialer. For opgørelser der vedrører besøg, arrangementer mv. er den statistiske enhed antal personer. For opgørelser der vedrører bibliotekernes regnskaber er den statistiske enhed danske kroner.

Population

Forskningsbiblioteker i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

For oplysninger om forskningsbibliotekernes bestand og brug af elektroniske resurser findes sammenlignelige oplysninger fra 2014. For alle andre oplysninger findes sammenlignelige data fra 2009.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

For opgørelser der vedrører bestand, udlån mv. er den statistiske enhed materialer. For opgørelser der vedrører besøg, arrangementer mv. er den statistiske enhed antal personer. For opgørelser der vedrører bibliotekernes regnskaber er den statistiske enhed kroner.

Referencetid

Statistikken opgøres én gang årligt for kalenderåret.

Hyppighed

Udgivelse sker én gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Forskningsbiblioteker indberetter til Danmarks Statistik i henhold til §6 i Lov om Danmarks Statistik. Der er ingen EU-regulering på dette område.

Indberetningsbyrde

Indberetning til denne statistik udgør ikke en væsentlig byrde for forskningsbibliotekerne.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.