Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 33 96

asd@dst.dk

Hent som PDF

Forskning og udvikling i den offentlige sektor

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for Forskning og udvikling i den offentlige sektor i tabellerne FOUOFF. Derudover indgår statistikken i den årlige publikation Innovation og forskning. Se mere på Emnesiden for Forskning, udvikling og innovation.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken beskrives i en årlig publikation vedrørende Innovation og forskning.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Uddannelse og forskning, Forskning, udvikling og innovation, Forskning og udvikling, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

  • FOUOFF01: FoU-personale i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn
  • FOUOFF02: FoU-årsværk i den offentlige sektor efter sektor, videnskabeligt hovedområde, personalekategori og køn
  • FOUOFF03: FoU årsværk i den offentlige sektor efter formål og fag
  • FOUOFF04: FoU-årsværk (pct.) efter formål og sektor
  • FOUOFF06: FoU-årsværk udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven efter institution og stillingskategori
  • FOUOFF07: FoU-omkostninger i den offentlige sektor efter fag og omkostningstyper
  • FOUOFF09: Eksternt finansierede FoU-omkostninger efter sektor, fag og finansieringskilde

Adgang til mikrodata

Forskere kan via Danmarks Statistiks Forskningsservice købe sig adgang til mikrodata, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret.

Anden tilgængelighed

Statitikkens resultater er tilgængelige på Eurostats og OECDs hjemmesider, hvorved der er mulighed for internationale sammenligninger.

Diskretioneringspolitik

Som udgangspunkt kan oplysninger indsamlet til statistiske formål kun anvendes til statistik. I den offentliggjorte statistik er det kun universiteterne, der offentliggøres individuelt.

Diskretionering og databehandling

Som udgangspunkt kan oplysninger indsamlet til statistiske formål kun anvendes til statistik. I den offentliggjorte statistik er det kun universiteterne, der offentliggøres individuelt.

Reference til metodedokumenter

På https://www.dst.dk/fui, hvor der findes vejledninger, metodedokumenter og spørgeskemaer.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.