Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling i den offentlige sektor

Formålet med statistikken er at belyse omfanget af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Statistikken anvendes bl.a. til at vurdere hvor stor en andel af BNP der anvendes til forskning og udvikling. Undersøgelsen er gennemført efter OECDs retningslinjer for forskningsstatistik, beskrevet i Frascati-manualen.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af udgifter til forskning og udvikling (FoU) i den offentlige sektor, opgjort i mio. kr. og i antal årsværk og personale. Disse fordeles på hovedsektorer, udgiftstyper, videnskabelige hovedområder og forskningsart.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er spørgeskemabaseret og indsamles årligt blandt 730 offentlige og private ikke profitorienterede enheder, der er tilsammen antages at udføre al signifikant forskning og udvikling i den offentlige sektor. De indberettede data underlægges en meget omfattende validering fokuseret på en række højprioritetsvariable, herunder især udgifterne til forskning og udvikling. Validering foretages på såvel makro- som mikroniveau.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er generel politisk målsætning om at øge den andel af BNP, der anvendes til forskning og udvikling. Der er derfor bred interesse for statistik om forskning og udvikling. Væsentligste brugere er ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder. Hertil kommer EU-Kommissionen (det statistiske kontor Eurostat) og OECD. Undersøgelsens data stilles til rådighed for forskning.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken har høj pålidelighed. Den er baseret på en totaltælling blandt ca. 700 offentlige institutioner med en svarprocent på 100.

Det store datamateriale underlægges en omfattende fejlsøgning og bortset fra et enkelt spørgsmål er omfanget af imputering for manglende værdier relativt beskedent. Imputeringen kan fx være indsættelse af beregnede værdier fra andre institutioners indberetninger i stedet for manglende oplysninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkens foreløbige tal offentliggøres senest et år efter reference årets udløb. Endelige tal offentliggøres et år efter de foreløbige tal. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelser.

Der leveres tal til Eurostat efter gældende frister, som de er præciseret i gældende retsakt.

Udgivelsestiderne er punktlige.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes sammenlignelige tal fra 1997-2006, hvor Center for Forskningsanalyse udarbejdede statistikken, og fra 2007 og frem. I 2007- statistikken er der i forhold til de tidligere opgørelser foretaget nogle ændringer i de anvendte regnskabsprincipper, og der skete mellem 2006 og 2007 en række strukturændringer, der berørte et stort antal forskningsinstitutioner. Det betyder, at talmaterialet i den nye undersøgelse kun vanskeligt kan sammenlignes med tidligere undersøgelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for Forskning og udvikling i den offentlige sektor i tabellerne FOUOFF. Derudover indgår statistikken i den årlige publikation Innovation og forskning. Se mere på Emnesiden for Forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om tilgængelighed