Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 33 96

asd@dst.dk

Hent som PDF

Forskning og udvikling i den offentlige sektor

Statistikken har høj pålidelighed. Den er baseret på en totaltælling blandt ca. 700 offentlige institutioner med en svarprocent på 100.

Det store datamateriale underlægges en omfattende fejlsøgning og bortset fra et enkelt spørgsmål er omfanget af imputering for manglende værdier relativt beskedent. Imputeringen kan fx være indsættelse af beregnede værdier fra andre institutioners indberetninger i stedet for manglende oplysninger.

Samlet præcision

Statistikken er en total opgørelse blandt 700 offentlige institutioner, der udfører forskning og udvikling og der er derfor ingen stikprøveusikkerhed. Svarprocenten er på 100. Trods den meget store mængde af variable skønnes statistikkens målefejl at være lille grundet den meget omfattende fejlsøgning.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en total opgørelse af den offentlige sektors udgifter til forskning og udvikling. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed

Anden usikkerhed

Den systematiske usikkerhed er lille, hvilket primært baseres på den høje dækningsgrad. Endvidere kan der ses bort fra overdækning. Trods den meget store mængde af variable vurderes statistikkens målefejl at være lille grundet den meget omfattende fejlsøgning.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens kvalitet vurderes at være høj. Vurderingen bygger på at der er tale om en totaltælling med en meget høj svarprocent. Bortfaldet er under 1 pct. Indsamlingen af de mange data foregår for de største indberettere, Universiteter og Universitetshospitaler, i et tæt samarbejde med såkaldte fællesindberettere. De indkomne data underlægges en omfattende fejlsøgning og kun for et enkelt spørgsmål omkring FoU på strategiområder er der tale om en væsentlig imputeringsrate på ca. 20 pct.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken for det seneste år er udgivet som foreløbige tal. Årene 2007 til 2021 er udgivet som endelige tal. Ved offentliggørelsen af statistikken for 2022 vil 2021-statistikken blive offentliggjort som endelige tal.