Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
America Solange Lohmann Rasmussen
39 17 31 56

slr@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugsundersøgelsen

Forbrugsundersøgelsen er en årlig opgørelse af det detaljerede privatforbrug på husstandsniveau. Undersøgelsen dækker private husstande i Danmark. Forbrugsundersøgelsen giver en detaljeret opdeling af forbruget. I den mest detaljerede opdeling er forbruget fordelt på ca. 1.300 forskellige forbrugstyper.

Indholdsbeskrivelse

Forbrugsundersøgelsen er en årlig opgørelse af forbruget i private husstande. En privat husstand udgøres af en gruppe personer, der bor sammen og har en høj grad af fællesøkonomi, det vil sige de deler indtægter og udgifter. Personer i forskellige former for fælleshusholdninger (fængsler, langtidsindlagte på hospitaler, visse institutioner mv.) er ikke omfattet, idet det ofte vil være umuligt at adskille den private økonomi fra institutionens økonomi. For visse af undersøgelsens oplysninger er det nødvendigt at være opmærksom på denne udeladelse, fx ved analyser af hospitalsbenyttelsen (idet mere permanent hospitalsindlagte ikke er dækket). Det er alene privatøkonomien, der belyses. Det vil sige, at varer forbrugt i produktionen (driftsmidler mv.) og andre erhvervsmæssige udgifter er ikke medtaget.

Forbrug dækker udgifter til varer og tjenester, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov.

Undersøgelsens resultater publiceres i ni årlige tabeller, der beskriver forbruget pr. husstand for et givet år og baggrundsoplysninger om husstandene som fx indkomstniveauer, boligforhold, geografi, husstandstype mm. Gennemsnitsforbruget for alle danske husstande under ét (ikke fordelt på type) er fordelt på et detaljeret vareniveau (ECOICOP på 5-ciffer-niveau), som omfatter knap 300 varer og vist i både løbende og faste priser. I seks tabeller er forbruget opgjort på knap så detaljeret niveau, nemlig på knap 50 varer (opgjort på 3 ciffer niveau i ECOCIOCP). Til gengæld er forbruget fordelt efter husstandstype, socioøkonomisk status, samlet indkomst, boligform, region eller alder. Den sidste tabel viser indkomst og forbrug efter indkomsttype. Forbruget er her ikke fordelt på varegrupper.

Grupperinger og klassifikationer

Forbruget er grupperet efter formål i den internationale standard European Classification Of Individual Consumption by Purpose, også kendt som ECOICOP.

De internationale anbefalinger giver kun anvisninger på opdelingen af forbruget på et overordnet niveau. Danmarks Statistik foretager en yderligere opdeling for at kunne dække særlige behov. Det betyder at det samlede danske forbrug opgøres mere detaljeret. Det samlede forbrug fordeles i forbrugsgrupper på i alt otte niveauer. Det øverste niveau består af følgende 12 grupper:

 • Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer
 • Alkoholiske drikkevarer og tobak
 • Beklædning og fodtøj
 • Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning
 • Møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester
 • Sundhed
 • Transport
 • Kommunikation
 • Fritid og kultur
 • Uddannelse
 • Restauranter og hoteller
 • Andre varer og tjenester

Derudover fordeles forbruget geografisk efter regioner, samt i følgende grupper:

Husstandstype

 • Enlige under 60 år uden børn.
 • Enlige 60 år og over uden børn
 • Enlige med børn
 • 2 voksne, hovedperson under 60 år uden børn
 • 2 voksne, hovedperson 60 år og over uden børn
 • 2 voksne med børn
 • Husstande med mindst 3 voksne.

Socioøkonomisk status

 • Selvstændig
 • Lønmodtagere på højeste niveau
 • Lønmodtagere på mellemniveau
 • Lønmodtagere på grundniveau
 • Arbejdsløs
 • Uddannelsessøgende
 • Pensionist, efterlønsmodtager
 • Ude af erhverv i øvrigt

Samlet indkomst

 • Under 250.000 kr.
 • 250.000 - 499.999 kr.
 • 500.000 - 699.999 kr.
 • 700.000 - 999.999 kr.
 • 1.000.000 kr. og derover

Alder efter hovedpersonen

 • Under 30 år
 • 30-44 år
 • 45-49 år
 • 60-74 år 75 år og derover

Boligform

 • Eget hus
 • Egen ejerlejlighed
 • Lejet hus
 • Lejet lejlighed
 • Andelsbolig
 • Lejet værelse

Baggrundsoplysninger

 • Husstande i undersøgelsen (antal)
 • Husstande i Danmark (1.000)
 • Personer i Danmark (1.000)
 • Personer i husstanden (antal)
 • Voksne i husstanden (antal)
 • Børn i husstanden (antal)
 • Andel af boligejere i husstanden (procent)
 • Andel med kvindelig hovedperson (procent)
 • Alder på hovedpersonen i husstanden
 • Forbrugsenheder (antal)
 • Areal til beboelse (m2)
 • Opførelsesår

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Husstand i forbrugsundersøgelsen: En eller flere personer, der bor på samme adresse, deler måltider og har fælles indtægter og udgifter. I forbrugsundersøgelsen er denne afgrænsning foretaget af de deltagende husstande i samarbejde med intervieweren.

Enheder

Husstande.

Population

Alle private husstande i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1994-2021

Basisperiode

Basisperioden for fastprisberegningerne er 2015.

Måleenhed

Forbruget måles i kr. pr. husstand pr. år. Alle beløb er inkl. moms.

Derudover opgøres en række karakteristika i gennemsnit for personerne i husstandene, herunder; antal personer, hovedpersonens alder, andelen der er boligejere samt andel husstande med en kvindelig hovedperson.

Desuden opgøres karakteristika i gennemsnit på selve boligen, i form af m2 areal til beboelse og boligens opførelses år.

Referencetid

Forbruget beregnes som et gennemsnit for året.

Hyppighed

Tallene offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Til og med 2024 hviler Forbrugsundersøgelsen på en ”Gentlemens Agreement”, hvilket betyder at det er frivilligt for de enkelte medlemslande at levere Forbrugsundersøgelses data til EU. I 2019 besluttede man at Forbrugsundersøgelsen med virkning fra 2024 skal være baseret på IESS forordningen, se Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en indberetningsbyrde, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.