Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
America Solange Lohmann Rasmussen
39 17 31 56

slr@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugsundersøgelsen

Forbrugsundersøgelsen opgøres på husstandsniveau og er baseret på en kombination af regnskabsføring, interviews og administrative registre. Undersøgelsen dækker alle private husstande i Danmark og udgør dermed ca. 99 pct. af den samlede befolkning. Forbrugsundersøgelsen er yderst detaljeret, fx er forbruget i den mest detaljerede opdeling fordelt på ca. 1.300 forskellige forbrugstyper.

Indholdsbeskrivelse

Forbrugsundersøgelsen er baseret på oplysninger fra tre datakilder; forbrugsregnskaber, CAPI-interviews (computer-assisted personal interviewing) og administrative registre. Alle husstande som deltager i Forbrugsundersøgelsen fører et detaljeret forbrugsregnskab over deres samlede køb af varer og tjenesteydelser, i løbet af en 14-dages periode. Efter denne periode får deltagerne besøg af en CAPI-interviewer, som spørger til husstandens faste udgifter de seneste 12 måneder. På de områder hvor oplysninger allerede er kendt via administrative registre, hentes oplysningerne herfra. Det kan fx være oplysninger om indkomst, bolig og uddannelse mv.

Grupperinger og klassifikationer

Forbrug dækker udgifter til varer og tjenester, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov. Forbruget er grupperet efter formål i den internationale standard Classification Of Individual Consumption by Purpose, også kendt som ECOICOP.

De internationale anbefalinger giver kun anvisninger på opdelingen af forbruget på et overordnet niveau. Danmarks Statistik foretager en yderligere opdeling for at kunne dække særlige behov. Det betyder at det samlede danske forbrug opgøres mere detaljeret. Det samlede forbrug fordeles i forbrugsgrupper på i alt otte niveauer. Det øverste niveau består af følgende 12 grupper:

 • Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer
 • Alkoholiske drikkevarer og tobak
 • Beklædning og fodtøj
 • Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning
 • Møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester
 • Sundhed
 • Transport
 • Kommunikation
 • Fritid og kultur
 • Uddannelse
 • Restauranter og hoteller
 • Andre varer og tjenester

Derudover fordeles forbruget geografisk efter regioner, samt i følgende grupper:

Husstandstype

 • Enlige under 60 år uden børn.
 • Enlige 60 år og over uden børn
 • Enlige med børn
 • 2 voksne, hovedperson under 60 år uden børn
 • 2 voksne, hovedperson 60 år og over uden børn
 • 2 voksne med børn
 • Husstande med mindst 3 voksne.

Socioøkonomisk status

 • Selvstændig
 • Lønmodtagere på højeste niveau
 • Lønmodtagere på mellemniveau
 • Lønmodtagere på grundniveau
 • Arbejdsløs
 • Uddannelsessøgende
 • Pensionist, efterlønsmodtager
 • Ude af erhverv i øvrigt

Samlet indkomst

 • Under 250.000 kr.
 • 250.000 - 499.999 kr.
 • 500.000 - 699.999 kr.
 • 700.000 - 999.999 kr.
 • 1.000.000 kr. og derover

Alder efter hovedpersonen

 • Under 30 år
 • 30-44 år
 • 45-49 år
 • 60-74 år 75 år og derover

Boligform

 • Eget hus
 • Egen ejerlejlighed
 • Lejet hus
 • Lejet lejlighed
 • Andelsbolig
 • Lejet værelse

Baggrundsoplysninger

 • Husstande i undersøgelsen (antal)
 • Husstande i Danmark (1.000)
 • Personer i Danmark (1.000)
 • Personer i husstanden (antal)
 • Voksne i husstanden (antal)
 • Børn i husstanden (antal)
 • Andel af boligejere i husstanden
 • Andel med kvindelig hovedperson
 • Alder på hovedpersonen i husstanden
 • Forbrugsenheder (antal) -Areal til beboelse (m2) -Opførelsesår

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Husstand i forbrugsundersøgelsen: En eller flere personer, der bor på samme adresse, deler måltider og har fælles indtægter og udgifter. I forbrugsundersøgelsen er denne afgrænsning foretaget af de deltagende husstande i samarbejde med intervieweren.

Forbrug i forbrugsundersøgelsen: Private husstandes samlede udgifter til varer og tjenester, når hensigten er direkte behovstilfredsstillelse.

Enheder

Undersøgelsen opgør forbruget mv. på husstands niveau.

Population

Målpopulationen er alle private husstande i Danmark. En privat husstand er afgrænset som en økonomisk enhed, det vil sige en gruppe personer, der bor sammen og har en høj grad af fællesøkonomi, det vil sige deler indtægter og udgifter. Personer i forskellige former for fælleshusholdninger (fængsler, langtidsindlagte på hospitaler, visse institutioner mv.) er ikke omfattet, idet det ofte vil være umuligt at adskille den private økonomi fra institutionens økonomi. For visse af undersøgelsens oplysninger er det nødvendigt at være opmærksom på denne udeladelse, fx ved analyser af hospitalsbenyttelsen (idet mere permanent hospitalsindlagte ikke er dækket).

Det er privatøkonomien, der alene belyses. Varer forbrugt i produktionen (driftsmidler mv.) og andre erhvervsmæssige udgifter er ikke medtaget.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1994-2018

Basisperiode

Basisperioden for fastprisberegningerne er 2015.

Måleenhed

Forbruget måles i kr. pr. husstand pr. år.

Derudover opgøres en række karakteristika i gennemsnit for personerne i husstandene, herunder; antal personer, hovedpersonens alder, andelen der er boligejere samt andel husstande med en kvindelig hovedperson.

Desuden opgøres karakteristika i gennemsnit på selve boligen, i form af m2 areal til beboelse og boligens opførelsesår.

Referencetid

Forbruget beregnes som et gennemsnit for året.

Hyppighed

Tallene offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Forbrugsundersøgelsen er ikke baseret på EU-lovgivning. Forbrugsundersøgelsen hviler på en såkaldt "gentlemans agreement", hvilket betyder at det er frivilligt for de enkelte medlemslande at levere forbrugsundersøgelses data til EU.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.