Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerforventninger

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres undersøgelsens nettotal under emnet Forbrugerforventninger. Internationalt sammenlignelige tal for alle EU-medlemslande inkl. Danmark, kan tilgås via Europa-Kommissionens database. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Forbrugerforventninger.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Forbrugerforventninger i følgende tabel:

  • FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) efter indikator og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover kan mikrodata stilles til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen.

Anden tilgængelighed

Forbrugerforventningsundersøgelsens resultater transmitteres til Europa-Kommissionen, der månedligt offentliggør både sæsonkorrigerede og ikke-sæsonkorrigerede tal for medlemslandene inkl. Danmark. Disse tal kan tilgås via Europa-Kommissionens database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Statistikken udarbejdes efter retningslinjerne i The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.