Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerforventninger

Forbrugerforventningsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, og derfor behæftet med en vis usikkerhed. Denne afhænger af både stikprøvens størrelse og antallet af gennemførte interviews, der varierer fra undersøgelse til undersøgelse. Ved en stikprøve på 1.500 personer og en svarprocent omkring 65, hvad der har været normalt de senere år, skønnes stikprøveusikkerheden i 95 pct. af tilfældene at ligge indenfor +/- 3 procentpoint. En ændring i en indikator skal være større end 5 procentpoint for at være signifikant.

Samlet præcision

Samlet præcision afhænger af både stikprøvens størrelse og antallet af gennemførte interviews, der varierer fra undersøgelse til undersøgelse. Ved en stikprøve på 1.500 personer og en svarprocent omkring 65 pct., hvad der har været normalt de senere år, skønnes stikprøveusikkerheden i 95 procent af tilfældene at ligge indenfor +/- 3 procentpoint. En ændring i en indikator skal være større end 5 procentpoint for at være signifikant.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden afhænger af både stikprøvens størrelse og antallet af gennemførte interviews, der varierer fra undersøgelse til undersøgelse. Ved en stikprøve på ca. 1.500 personer og en svarprocent omkring 65 pct., hvad der har været normalt de senere år, skønnes stikprøveusikkerheden i 95 pct. af tilfældene at ligge indenfor +/- 3 procentpoint. En ændring i en indikator skal være større end 5 procentpoint for at være signifikant.

Anden usikkerhed

Resultaterne korrigeres for skævheder i udvalg og bortfald og opregnes, således at tallene direkte kan henføres til bestanden af voksne personer og familier i Danmark. Målefejl kan ske i forbindelse med at interviewerede personer kan misforstår hvor de skal placere fx deres uddannelse i spørgeskemaets rammer. Målefejl er dog mindre og har ingen betydning for resultat. Bortfald vil blive forsøgt rettet ved hjælp af regressionsmetode. Vægtene er knyttet til hver respondent, således populationstotaler kan genskabes /opregnes ud fra stikprøven. Population og respondenterne fordeler sig på forskellige hjælpevariable og vægtene korrigeres for det skæve bortfald, idet den vægtede fordeling er identisk med hele populationens fordeling på de forskellige variable. Fx Køn Population Respondenter Vægtede respondenter Mand 45 pct. 48 pct. 45 pct. Kvinde 55 pct. 52 pct. 55 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Da der ikke opnås interview med en del af de 1.500 personer som indgår i stikprøven, tildeles hvert gennemført interview en personvægt, der dels korrigerer for skævt bortfald og dels sikrer, at hvis man summerer over alle gennemførte interviews, ender man med et antal personer i tabeller og analyser, der svarer til antal personer i alderen 16-74 år. Spørgsmål, der stilles til personer opregnes med denne vægt, ligesom vægtede tal bruges ved procentberegninger.

En række variable vedrører imidlertid ikke den enkelte person, men den familie vedkommende tilhører. I disse tilfælde tildeles hver respondent, der svarer, en familievægt, der korrigerer for, at familier med forskelligt antal personer på 16 år og derover indgår i stikprøven med varierende sandsynlighed. En familie defineres som én eller flere personer i alderen 16-74 år, der bor i samme bolig og er i familie med hinanden (herunder også samlevende par) samt disses børn, idet der dog kun kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien. Summerer man familievægtene for alle gennemførte interviews, ender man med antallet af familier i Danmark, hvori der indgår personer i alderen 16-74 år. Antallet af familier er således et estimat for stikprøven.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ikke relevant for denne statistik.