Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerforventninger

Disse månedlige undersøgelser er omnibusundersøgelser, hvor et repræsentativt udsnit af personer i alderen 16-74 år spørges om bl.a. forbrugerforventningerne. Resultaterne korrigeres for skævheder i udvalg og bortfald og opregnes, således at tallene direkte kan henføres til bestanden af voksne personer og familier i Danmark. Data er valideret ved anvendelsen af logiske valideringsregler. Et sæsonbestemt mønster er ikke identificeret i serien og der er derfor ikke foretaget nogen sæsonkorrektion.

Kilder

Data indsamles via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser. På nuværende tidspunkt består en omnibusundersøgelse af en stikprøve på ca. 1.500 personer, udvalgt af populationen bestående af alle personer bosiddende i Danmark i alderen 16-74 år. Dataindsamlingen foregår inden for månedens første to uger, samt nogen dage før den første dag i referencemåneden for at opnå en tilfredsstillede responsrate.

Indsamlingshyppighed

Månedlig.

Indsamlingsmetode

Omnibusundersøgelsen, som foretages af Danmarks Statistiks Interview afdeling, er en kombination af telefoninterview og elektronisk spørgeskema.

Datavalidering

Konsistensen af svarene fra hver enkelt respondent. Sammenligning af resultaterne med dem fra den foregående måned, samt sammenligning af bortfaldet. Usikkerheden af indikatorerne tjekkes ved beregning af standard fejl (se) og et konfidensinterval.

Databehandling

Da der ikke opnås interview med ca. 34 pct. af de 1.500 personer, tildeles hvert gennemført interview en personvægt, der dels korrigerer for skævt bortfald og dels sikrer, at hvis man summerer over alle gennemførte interviews, ender man med et antal personer i tabeller og analyser, der svarer til antal personer i alderen 16-74 år. Spørgsmål, der stilles til personer opregnes med denne vægt, ligesom vægtede tal bruges ved beregninger.

En række variable vedrører imidlertid ikke den enkelte person, men den familie vedkommende tilhører. I disse tilfælde tildeles hver respondent, der svarer, en familievægt, der korrigerer for, at familier med forskelligt antal personer på 16 år og derover indgår i stikprøven med varierende sandsynlighed. En familie defineres som én eller flere personer i alderen 16-74 år, der bor i samme bolig og er i familie med hinanden (herunder også samlevende par) samt disses børn, idet der dog kun kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien. Summerer man familievægtene for alle gennemførte interviews, ender man med antallet af familier i Danmark, hvori der indgår personer i alderen 16-74 år.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.