Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerforventninger

Statistikken er en månedlig opgørelse af den samlede forbrugertillid, samt en række indikatorer om forbrugernes vurdering af deres egen og landets nuværende økonomiske situation, samt forventninger til den økonomiske situation fremmedrettet, herunder planer for større investeringer og planer for opsparing mv.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder én samlet forbrugertillidsindikator samt 12 detaljerede indikatorer, som betegnes nettotal om forbrugernes forventninger til deres egen families samt landets økonomiske situation. Den samlede forbrugertillidsindikator er et simpelt gennemsnit af nettotallene for følgende fem spørgsmål til forbrugernes forventninger:

 1. Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden
 2. Familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag
 3. Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden
 4. Danmarks økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag
 5. Anskaffelse af større forbrugsgoder, anses det som fordelagtigt for øjeblikket

De resterende syv indikatorer handler om forbrugernes forventninger/vurdering til: 6) Priser i dag, sammenlignet med for et år siden 7) Priser om et år, sammenlignet med i dag 8) Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag 9) Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 måneder 10) Fornuften i at spare op i den nuværende økonomiske situation 11) Opsparing det kommende år (Undtagen opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån) 12) Familiens økonomiske situation for øjeblikket, med andre ord: bruger du/I mere end du/I tjener, slår pengene lige til eller kan du/I lægge noget til side?

Udover de 12 månedlige indikatorer indeholder statistikken yderligere tre kvartalsvise indikatorer, som er nettotal om forbrugernes planer til større investeringer: Q13) Vil du, eller en anden i familien, købe personbil indenfor de kommende 12 måneder? Q14) Har familien planer om indenfor de næste 12 måneder at anskaffe hus, ejerlejlighed eller sommerhus? Q15) Vil familien i de kommende 12 måneder bruge mange penge til større moderniseringer hjemmet (fx ombygning, badeværelse, elementkøkken el.lign.)?

Svarmuligheder og vægte:

 • Hvordan er familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden? Meget bedre 100, Lidt bedre 50, Uændret 0, Lidt dårligere -50, Meget dårligere -100

 • Hvordan tror du familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i dag? Meget bedre 100, Lidt bedre 50, Uændret 0, Lidt dårligere -50, Meget dårligere -100

 • Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden? Meget bedre 100, Lidt bedre 50, Uændret 0, Lidt dårligere -50, Meget dårligere -100

 • Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? Meget bedre 100, Lidt bedre 50, Uændret 0, Lidt dårligere -50, Meget dårligere -100

 • Set i lyset af den økonomiske situation, mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente? Fordelagtigt at købe nu 100, Hverken fordelagtigt eller ufordelagtigt at købe nu 0, Ufordelagtigt at købe nu, bedre at vente -100

 • Hvordan synes du, priserne er i dag, sammenlignet med for et år siden? Meget højere 100, Noget højere 50, Lidt højere 0, Uændrede -50, Lidt lavere -100

 • Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du priserne vil udvikle sig i løbet af de kommende 12 måneder? Priserne vil stige hurtigere end nu 100, Priserne vil stige i samme tempo som nu 50, Priserne vil stige langsommere end nu 0, Priserne forbliver uændret -50, Priserne vil faldet lidt -100

 • Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år sammenlignet med i dag? Meget højere 100, Lidt højere 50, Uændret 0, Lidt lavere -50, Meget lavere -100

 • Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder, sammenlignet med de sidste 12 måneder? Meget mere 100, Lidt mere 50, Omtrent det samme 0, Lidt mindre -50, Meget mindre -100

 • Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation? Ja, bestemt 100, Ja, måske 50, Nej, sandsynligvis ikke -50, Nej, bestemt ikke -100

 • Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op? Der skal ses bort fra opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån. Ja, bestemt 100, Ja, måske 50, Nej, sandsynligvis ikke -50, Nej, bestemt ikke -100

 • Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket, med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til eller bruger du/I mere end du/I tjener? Er i stand til at lægge meget til side 100, Er i stand til at lægge lidt til side 50, Pengene slår lige til 0, Må tære på reserverne (opsparing/formue) -50, Er nødt til at stifte gæld for at klare de løbende udgifter -100

Vil du, eller en anden i familien, købe personbil inden for de kommende 12 måneder? Ja, bestemt 100, Ja, måske 50, Nej, sandsynligvis ikke -50, Nej, bestemt ikke -100

Har familien planer om indenfor de næste 12 måneder at anskaffe hus, ejerlejlighed eller sommerhus? Ja, bestemt 100, Ja, måske 50, Nej, sandsynligvis ikke -50, Nej, bestemt ikke -100

Vil familien i de kommende 12 måneder bruge mange penge til større moderniseringer i hjemmet (fx ombygning, badeværelse, elementkøkken el.lign.)? Ja, bestemt 100, Ja, måske 50, Nej, sandsynligvis ikke -50, Nej, bestemt ikke -100

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Forbrugertillidsindikator: Forbrugernes syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår den generelle økonomiske situation i Danmark og den finansielle situation for familien.

Nettotal: Et aritmetisk gennemsnit af positive og negative svar, som vejes sammen i et nettotal.

Enheder

Personer og familier.

Population

Befolkning i alderen 16-74 år. hvor mindst et familiemedlem er i alderen mellem 16-74 år.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra oktober 1974 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Svarene vejes sammen til et Nettotal ved anvendelse af de vægte, der er angivet i Indholdsbeskrivelsen. Nettotallet er et aritmetisk gennemsnit af positive og negative svar.

Referencetid

Referencetid er kalendarmåneden.

Hyppighed

Månedlig og kvartalsvis for kvartalvise spørgsmål.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel. Arbejdet udføres i overensstemmelse med retningslinjer udstukket af EU-Kommissionens Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (ECFIN).

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden beregnes ikke for denne statistik, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger findes på statistikkens Emneside Danmarks Statistik eller ved henvendelse til Danmark Statistik.