Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Stefan Koch Olsen
51 23 92 17

sto@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden for Offentlige finanser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Offentligt kvartalsregnskab.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver i følgende tabeller:

  • OFF13: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor, konsolideret/ukonsolideret, modpartssektor og tid.
  • OFF22: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, konsolideret/ukonsolideret, modpartssektor og tid.

Adgang til mikrodata

Datamateriale modtages fra de forskellige dataleverandører og opbevares til videre brug. Hovedparten af datamaterialet offentliggøres enten via Danmarks Statistik eller af dataleverandørerne selv.

Anden tilgængelighed

Data offentliggøres også af Eurostat og OECD.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik. Der henvises til de internationale nationalregnskabsmanualer European System of Accounts - ESA2010 og System of National Accounts - SNA 2008.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.