Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Stefan Koch Olsen
51 23 92 17

sto@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service er en kvartalsvis og årlig opgørelse af primo- og ultimobeholdninger, finansielle transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer for sektorens finansielle aktiver og passiver fordelt på finansielle instrumenter. Kvartalsopgørelserne offentliggøres for offentlig forvaltning og service som helhed hvorimod årsopgørelserne også offentliggøres for de offentlige delsektorer. De økonomiske tiltag og konsekvenser af COVID-19-pandemien påvirker de finansielle konti for offentlig forvaltning og service, men datakvaliteten er ikke væsentligt forringet.

Indholdsbeskrivelse

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service er en kvartalsvis og årlig opgørelse af primo- og ultimobeholdninger, finansielle transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer for sektoren offentlig forvaltning og service fordelt på følgende finansielle instrumenter:

 • F.1: Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)
 • F.2: Sedler og mønt samt indskud
 • F.3: Gældsværdipapirer
 • F.4: Lån
 • F.5: Ejerandele og andele i investeringsforeninger
 • F.6: Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier
 • F.7: Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner
 • F.8: Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Statistikken opgøres og offentliggøres både konsolideret og ukonsolideret og med modsektoroplysninger for henholdsvis den indenlandske sektor og udlandet. Statistikken offentliggøres kvartalsvist for offentlig forvaltning og service som helhed og årligt for delsektorerne staten, kommuner og regioner samt sociale kasser og fonde.

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service udgør et konsistent system, hvor offentlig forvaltning og services finansielle dispositioner og formuer kan følges over tid. Offentlig forvaltning og services finansielle transaktionskonto, der viser køb og salg af finansielle instrumenter, beskriver en væsentlig del af overgangen fra primostatuskonto til ultimostatuskonto. Eftersom de finansielle instrumenter værdiansættes til markedspris, vil en betydelig del af overgangen udgøres af omvurderinger, som belyses i omvurderingskontoen.

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service blev første gang offentliggjort i 2001 med årstal tilbage til 1995. Ultimo juni 2002 blev de årlige finansielle konti for offentlig forvaltning og service udbygget med kvartalsvise opgørelser. Kvartalstallene findes fra og med 1. kvartal 1995.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken omhandler den del af nationalregnskabet, der vedrører de finansielle konti for sektoren offentlig forvaltning og service. Statistikken opgøres i overensstemmelse med det europæiske nationalregnskabssystem som er defineret i nationalregnskabsmanualen European System of Accounts - ESA 2010.

Sektordækning

Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service og er baseret på den sektorklassifikation, som er defineret i den europæiske nationalregnskabsmanual ESA 2010.

For kvartalsvise og årlige opgørelser offentliggøres statistikken for:

 • S.13: Offentlig forvaltning og service

For årlige opgørelser offentliggøres statistikken desuden også på de delsektorer, der udgør offentlig forvaltning og service:

 • S.1311: Statslig forvaltning og service
 • S.1313: Kommunal forvaltning og service
 • S.1314: Sociale kasser og fonde

Læs mere om ESA 2010 sektornomenklaturen her.

Begreber og definitioner

ESA2010: Begreber anvendt i de finansielle konti for offentlig forvaltning og service er i fuld overensstemmelse med definitionerne i det europæiske nationalregnskabssystem som er defineret i nationalregnskabsmanualen European system of accounts, ESA2010.

Enheder

De statistiske enheder i nationalregnskabets finansielle konti er institutionelle enheder. Institutionelle enheder er økonomiske enheder, som er i stand til at eje varer og aktiver, stifte gæld og udøve økonomiske aktiviteter og på egne vegne indgå transaktioner med andre enheder. Institutionelle enheder i nationalregnskabet klassificeres alene efter institutionel sektor.

Population

Offentlig forvaltning og service bestående af statslig forvaltning og service, kommunal og regional forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Tidsserien dækker perioden 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

Referencetiden er kvartaler og kalenderår.

Hyppighed

Kvartalsvis og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 samt §§ 8 - 12.

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).

Indberetningsbyrde

Ingen direkte indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Finansielle konti for hele økonomien findes i: Serien Nationalregnskab og betalingsbalance (Statistiske Efterretninger) se også: Finansielle offentlige finanser.

En gennemgang af nationalregnskabssystemets finansielle konti findes i: "Det Europæiske Nationalregnskabssystem ESA 2010".