Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Stefan Koch Olsen
51 23 92 17

sto@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

Hovedkilderne er regnskaber for stat, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover modtages blandt andet data fra Nationalbanken.

Data modtages overvejende kvartalsvist og valideres med andre kilder og hvis nødvendigt ved forespørgsler til dataleverandørerne.

De finansielle konti for offentlig forvaltning og service er i forbindelse med opgørelsen for 3. kvartal 2020 revideret for perioden 2017-2020 som led i et større samarbejdsprojekt med Danmarks Nationalbank om de samlede finansielle konti for Danmark.

Kilder

Hovedkilderne er regnskaber for stat, regioner og kommuner, samt sociale kasser og fonde. Herudover er følgende kilder brugt:

 • Indenlandsk og udenlandsk gæld - Danmarks Nationalbank.
 • Den Sociale Pensionsfond (DSP) - Danmarks Nationalbank.
 • Grønne obligationer - Udbetaling Danmark.
 • Statens beholdninger af og transaktioner i unoterede og noterede aktier - Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.
 • BNP for ikke afsluttede år - Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse.
 • Køb og salg af aktier - Nasdaq OMX.
 • Beregninger af statens aktieselskabsandele udfra regnskabsoplysninger og aktstykker.
 • KommuneKredits udlån til kommuner og amter - KommuneKredit.
 • Regnskaber for de såkaldte extra budgetary enheder, som er offentlige institutioner med selvstændige regnskaber - fx folkekirken og universiteter.
 • Værdipapirstatistikken - Danmarks Nationalbank
 • MFI statistikken - Danmarks Nationalbank
 • Betalingsbalance statistikken - Danmarks Nationalbank

Indsamlingshyppighed

Data indsamles fortrinsvist kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Data modtages fortrinsvist via e-mail, men noget data indhentes også via relevante hjemmesider. Data af fortrolig karakter modtages via en sikret transmissionskanal.

Datavalidering

Den endelige datavalidering foretages ved hjælp af andre kilder og hvis nødvendigt ved forespørgsler til dataleverandørerne.

Databehandling

Efter data er blevet modtaget af de forskellige dataleverandører og valideret/fejlsøgt, aggregeres data på de relevante finansielle instrumenter. De aggregerede data valideres blandt andet ud fra sammenligninger med tidligere perioder og med andre datakilder. Herefter udgives data i statistikbanken og afsendes blandt andet til Nationalbanken, Eurostat og ECB.

Korrektion

Korrektioner af de leverede data foretages, hvis der påvises fejl i valideringsprocessen.