Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk statistik
Stefan Koch Olsen
51 23 92 17

sto@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

De finansielle konti for offentlig forvaltning og service bygger på en række primærkilder, der kan være behæftet med en vis usikkerhed, som igen kan påvirke usikkerheden i de finansielle konti for offentlig forvaltning og service. På kvartalsdata kan der i de tilfælde, hvor data bygger på foreløbige kvartalsindberetninger være nogen usikkerhed. For årsdata er kvaliteten høj, da data her bygger på afsluttede regnskaber. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Den samlede præcision må anses for relativt høj, da opstillingen af kontosystemet indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer samt check ved sammenstilling med det ikke-finansielle nationalregnskab. Årsdata har dog en større præcision end kvartalsdata, da kvartalsdata bygger på foreløbige regnskabsopgørelser der først bliver endelige når årsdata opgøres.

Data stammer fra en del forskellige kilder, og det kan derfor i praksis være vanskeligt at opgøre et tal for usikkerheden. Forskellen mellem fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den finansielle side af de offentlige finanser og fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den ikke-finansielle del af de offentlige finanser, kan dog ses som et udtryk for den samlede usikkerhed i såvel den finansielle som den ikke-finansielle del af de offentlige finanser.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken bygger hovedsageligt på regnskabsoplysninger, der dækker hele målpopulationen, som derfor er behæftet med begrænset usikkerhed. Kvartalsdata bygger hovedsageligt på foreløbige regnskaber og er derfor behæftet med større usikkerhed end årsdata.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

De finansielle konti for offentlig forvaltning og service udarbejdes på grundlag af en række forskellige primærstatistikker. I den første udgivelse er nogle af primærstatistikkerne manglende eller af foreløbig karakter. Usikkerhed og fejl i de enkelte primærstatistikker kan påvirke kvaliteten, men idet finansielle konti for offentlig forvaltning og service er et afstemt system, vil eventuel inkonsistens i kilder eller opregninger fremgå af systemet. En del af usikkerheden vil derfor være fjernet ved offentliggørelsen af statistikken. Kvaliteten vurderes at være høj på alle finansielle instrumenter, da der foretages en række konsistenscheck samt check ved sammenstilling med de ikke-finansielle konti for offentlig forvaltning og service. Der er dog en individuel usikkerhed med hensyn til instrumentet andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8), som blandt andet indeholder tidsmæssige forskydninger og derfor er mere kompliceret at opgøre nøjagtigt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Kvartalsvise- og årlige finansielle konti for offentlig forvaltning og service udarbejdes i en række foreløbige versioner. De kvartalsvise finansielle konti for offentlig forvaltning og service bliver løbende bragt i overensstemmelse med den nyeste tilgængelige årsversion (for information om revisionsmønster se statistikdokumentationen for Regnskaber for offentlig forvaltning og service). Statistikken for de finansielle konti for offentlig forvaltning og service bliver erklæret endelig ca. tre år efter tællingsåret.