Gå til sidens indhold

Regnskaber for offentlig forvaltning og service

Statistikken Regnskaber for offentlig forvaltning og service belyser udgifter og indtægter i sektoren offentlig forvaltning og service og anvendes til at analysere udviklingen i den offentlige økonomi. Statistikken er udarbejdet siden 1971 og er sammenlignelig i hele perioden.

Indhold

Regnskaber for offentlig forvaltning og service er en årlig opgørelse af indtægter og udgifter i offentlig forvaltning og service, hvilket gør det muligt at beregne den offentlige saldo (fordringserhvervelsen, netto) og er opgjort i kr. Statistikken opdeles på delsektorer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles løbende i månederne op til offentliggørelse fra de offentlige regnskabssystemer og fra andre supplerende kilder. Herefter bearbejdes data i forhold til nationalregnskabsprincipper, hvor det kan være nødvendigt at rette henvendelse til den konkrete kilde med opklarende spørgsmål om forhold i relation til transaktionen. Det kan være nødvendigt at beregne estimater for de data, som ikke er tilgængelige ved det pågældende udgivelsestidspunkt. Når der er beregnet et datamateriale for alle delsektorer i offentlig forvaltning og service foretages der en række afstemninger som sikre den interne konsistens.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for regnskaber for offentlig forvaltning og service blandt brugere, som følger udviklingen i det offentliges økonomi. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken anvendes til udarbejdelse af nationalregnskabsstatistik og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken dækker hele målpopulationen. Staten er dækket af statsregnskabet som modtages fra Økonomistyrelsen. Samtlige kommuner og regioner skal indberette deres regnskaber. Manglende regnskaber kan derfor ikke forekomme. Da regnskaberne hentes direkte fra kommunernes og regionernes egne økonomisystemer og sammenlignes med foreløbige data, vurderes præcisionen at være høj. Ved blanke eller ubrugelige variable eller datasæt, kontaktes kommunen eller regionen, så rettede data kan fremsendes.

Fejlklassifikation kan opstå på grund af utilstrækkelig information om en given kontos indhold. Der er tale om foreløbige skatteskøn indtil t+2. Tilskudskonti kan også for regnskabstal være klassificeret med nogen usikkerhed, idet der ikke altid er tilstrækkelig information til præcis at kunne definere modtageren af tilskuddet. Investeringsoplysninger for extra-budgetary enheder er ikke indkommet i forbindelse med udarbejdelsen af Juni-versionen, hvorfor niveauet for investeringerne kan afvige fra niveauet i November-versionen. Der arbejdes på at øge præcisionen af disse tal i de kommende år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Marts-versionen offentliggøres ca. en uge efter offentliggørelsen af Statsregnskabet. Juni-versionen offentliggøres ca. tre måneder efter offentliggørelsen af Statsregnskabet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Regnskaber for offentlig forvaltning og service er opgjort efter internationale principper, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber. Data er sammenlignelige efter ESA2010 fra 1971 og frem.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed