Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Færdselsuheld

Statistikken udkommer som Nyt fra Danmarks Statistik.

Desuden indgår statistikken årligt som led i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Der kan desuden findes en del tabeller med uddybende tal om ulykker i statistikbanken under emnet levevilkår i Statistikbanken. Personskader Statistikbanken personskader. Uheld Statistikbanken - uheld.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Årligt publiceres en Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og indgik indtil 2017 i Statistisk Årbog og indtil 2009 i publikationen Færdselsuheld.

Statistikbanken

Statistikbanken - se under emnet "Levevilkår". kan mere detaljeret statistik ses og downloades.

Adgang til mikrodata

Adgang til mikrodata kan ske via henvendelse til kontoret for forskningsservice. I Færdselsuheldsstatistikregistret opbevares færdigredigerede grundoplysninger på uhelds-, element- og personniveau, om alle færdselsuheld med personskade. Registret kan benyttes til samkøring med andre CPR-baserede registre.

Anden tilgængelighed

Vejdirektoratet leverer årligt via Danmarks Statistik oplysninger til EUROSTAT's CARE-database.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistik's datafortrolighedspolitik følges. Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med forekomst af tallet 1 i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersonens forhold.

Reference til metodedokumenter

Vejdirektioratet har udarbejdet en vejledning til indberetning af færdselsuheld som kan være nyttig i forbindelse med håndtering af data fra færdselsuheld. Vejledningen beskriver, hvordan informationer om færdselsuheld skal indberettes til http://www.vejman.dk.

Se også Vejdirektoratets hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.