Gå til sidens indhold

Færdselsuheld

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Færdselsuheld 2020

Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag for beslutninger, der kan formindske antallet af færdselsuheld og konsekvenserne af disse.

Siden 1930 er statistik om færdselsuheld offentliggjort.

Indhold

Færdselsuheldsstatistikken belyser omfanget og karakteren af alle uheld med personskade i forbindelse med færdselsuheld, der er kommet til politiets kendskab. De vigtigste formidlingskilder er NYT fra Danmarks Statistik og statistikbanken (se under levevilkår).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Et årligt udtræk leveres fra Vejdirektoratets Informations System med oplysninger om alle uheld med personskade og som Politiet har optaget rapport på. Dataleverancen indlæses i Danmarks Statistiks trafikuheldsstatistikregister.

Datamaterialet fejlsøges for både logiske, sandsynlige fejl og for valide koder, hvilket kun giver anledning til få rettelser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerne af statistikken er Ministerier (primært Trafikministeriet), politikredsene, vejmyndighederne i kommuner og regioner, organisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner.

Registret sendes i anonymiseret form til EUROSTAT, som indlæser oplysningerne i den fælles europæiske database over færdselsuheld (CARE).

Statistikken anvendes til planlægning af central og lokal uheldsbekæmpelse, uddannelse, forskning og offentlig debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Denne statistik omfatter kun færdselsuheld med personskade, der kommer til politiets kendskab. I forhold til dette er statistikkens præcision og pålidelighed relativt god, da statistikken bygger på politiets registreringer. Der foreligger instrukser for registreringen af oplysningerne, men de vil være påvirket af de enkelte tjenestemænds vurdering på skadestedet i forhold til hvor alvorligt skaderne er. Forskelle i registreringer politikredsene imellem vil kunne forekomme, men graden af dette kendes ikke.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt dvs. ultimo juni året efter tællingsåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Fra januar 1981 ændres definitionen af lettere tilskadekommen. Småskrammer, hudafskrabninger og lignende skal ikke længere registreres som lettere skader. Fra januar 1983 ændres statistiksystemet i opbygning og indhold. Der blev indført nye parametre fx. om cykelstier, kollisionspunkt, manøvre vedr. elementoplysningerne og om kørekort og knallertbevis. Fra januar 1997 skal personer indlagt til observation for hjernerystelse registreres som lettere skade, i stedet for som alvorlig skade, hvis der ikke konstateres hjernerystelse.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udkommer som Nyt fra Danmarks Statistik.

Desuden indgår statistikken årligt som led i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Der kan desuden findes en del tabeller med uddybende tal om ulykker i statistikbanken under emnet levevilkår i Statistikbanken. Personskader Statistikbanken personskader. Uheld Statistikbanken - uheld.

Læs mere om tilgængelighed