Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Færdselsuheld

Fra januar 1981 ændres definitionen af lettere tilskadekommen. Småskrammer, hudafskrabninger og lignende skal ikke længere registreres som lettere skader. Fra januar 1983 ændres statistiksystemet i opbygning og indhold. Der blev indført nye parametre fx. om cykelstier, kollisionspunkt, manøvre vedr. elementoplysningerne og om kørekort og knallertbevis. Fra januar 1997 skal personer indlagt til observation for hjernerystelse registreres som lettere skade, i stedet for som alvorlig skade, hvis der ikke konstateres hjernerystelse.

International sammenlignelighed

EUROSTAT offentliggør færdselsuheld for EU (CARE database)

Link til EUROSTAT database CARE

Sammenlignelighed over tid

Ændringer i registeret: Herunder er medtaget ændringer i registreringen af færdselsuheld der skaber databrud, samt indførelse af nye parametre. Der er ikke medtaget mindre udvidelser eller ændringer af variabelkoder. I statistikbanken ligger en historisk tidsserie tilbage til 1930 hvor betydningen af nedenstående ændringer ses på antallet af skadesregistreringen Statistikbanken

  • Fra 1958 udgår de rene materielskadeuheld af statistikken.
  • Fra januar 1967 ændres definitionen af færdselsuheld med personskade til kun at indbefatte uheld hvor mindst én af parterne er kørende. Derved udgår de rene fodgængeruheld.
  • Fra januar 1967 ændres den hidtidige klassificering af uheld efter hovedårsag og biårsag, til at blive klassificeret efter uheldssituation, hvor der tilstræbes en objektiv vurdering af hændelsesforløbet umiddelbart før uheldet.
  • Fra januar 1981 ændres definitionen af lettere tilskadekommen. Småskrammer, hudafskrabninger og lignende skal ikke længere registreres som lettere skader. Det betød at antallet af lettere tilskadekomne faldt fra 1980 til 1981 se statistikbanken Statistikbanken
  • Fra januar 1983 ændres statistiksystemet i opbygning og indhold. Der blev indført nye parametre fx. om cykelstier, kollisionspunkt, manøvre vedr. elementoplysningerne og om kørekort og knallertbevis.
  • Fra januar 1997 skal personer indlagt til observation for hjernerystelse registreres som lettere skade, i stedet for som alvorlig skade, hvis der ikke konstateres hjernerystelse. (præciseringen i vejledningen har ikke været god nok og betydet at politiet registrering af hjernerystelse er registreret som lettere skade uanset om den tilskadekomne har fået konstateret hjernerystelse eller indlagt til observation for hjernerystelse og ikke fået det konstateret. I Årbogen for færdselsuheld er der for årene 1997-2003 udarbejdet en tabel med korrektionstal for lettere og alvorligt tilskadekomne)
  • Fra 2010 er dødsulykkerne blevet undersøgt nærmere. Lidt flere dræbte i trafikken er således udeladt i statistikken, da årsagen til ulykken har kunnet dokumenteres som værende selvmord (hvor uheldet har været midlet) eller hjertestop (umiddelbart før uheldet).
  • Oplysningen om 3 og 4 hjulede motorkøretøjer under 400 kg. indførtes i 2003. Frem til 2015 grupperedes den under motorcykler. Årligt har antallet ligget mellem 5 og 10. Fra 2016 grupperes den under øvrige.

Lovmæssige ændringer, så som indførelse og ændringer af hastighedsgrænser og promillegrænser, krav om brug af sele, hjelm, barnestol, lygteføring o. lign kan have betydning for det samlede udviklingsmønster i færdselsuheldsstatistikken.

Brud i tidsserier: Der er ingen opgørelser over færdselsuheld i 1944-45, da politiet var ude af funktion en del af tiden

Sammenhæng med anden statistik

Udover Færdselsuheldsstatistikkens opgørelse over dræbte i færdselsuheld, er der en opgørelse over døde i forbindelse med færdselsuheld i Befolkningsstatistikkens opgørelse over døde fordelt på dødsårsager. De to opgørelser er ikke direkte sammenlignelige, da der anvendes forskellige definitioner og/eller opgørelsesmetoder. I Færdselsuheldsstatistikkens opgørelse over dræbte medtages kun personer der har været involveret i et færdselsuheld i Danmark, på offentlig vej og som er døde inden for 30 dage efter uheldet. Opgørelsen over dødsårsager i Befolkningsstatistikken er baseret på dødsattesten og indbefatter personer med bopæl i Danmark, som er døde i Danmark eller i udlandet. I forbindelse med dødsfald som følge af færdselsuheld medregnes der således personer der er døde mere end 30 dage efter uheldet samt personer der er døde i udlandet, mens udlændinge der er døde i Danmark ikke medregnes. En konkret samkøring for 1995-96 har dog godtgjort, at der er god overensstemmelse mellem de to datasæt.

Den årlige publicering fra Danmarks Statistik er fra og med 2003 sammenlignelig med Vejdirektoratets årlige opgørelse.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.