Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICP-CT)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om EU-harmoniseret forbrugerprisindeks. I Statistikbanken offentliggøres tallene under EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP). Samtlige medlemslandes HICP offentliggøres desuden af Eurostat i Economy and finance (Statistics in Focus) samt på Eurostat.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om EU-harmoniseret forbrugerprisindeks.

Publikationer

Publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) i følgende tabeller:

  • PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) (2015=100) efter varegruppe og enhed
  • PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) (2015=100) efter varegruppe og enhed
  • PRIS119: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal

Afsluttede tabeller:

  • PRIS5: PRIS5 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe, enhed og basisår
  • PRIS51: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP-CT) med konstante skatter efter varegruppe, enhed og basisår
  • PRIS52: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2005=100) efter hovedtal

Adgang til mikrodata

Adgang til anonymiserede mikrodata, hvor den enkelte virksomhed ikke kan identificeres, kan gives ved særskilt aftale.

Anden tilgængelighed

Det er muligt mod direkte henvendelse at få adgang til ikke publicerede detaljerede basisindeks.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik er det sæt af regler og retningslinjer, som Danmarks Statistik anvender i håndteringen af de mange data om danskerne og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen.

Diskretionering og databehandling

Det er ikke nødvendigt at anvende diskretionering på offentliggørelsesniveauet.

Reference til metodedokumenter

Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statstik. Der findes yderligere dokumentation på emnesiden for Forbrugerprisindeks.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.