Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICP-CT)

HICP viser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område. Indekset dækker således også udenlandske husholdningers forbrug i Danmark, men ikke danske husholdningers forbrug i udlandet. Fra måned til måned viser indekset ændringen i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, sammensat efter husholdningernes forbrug af varer og tjenester

Prisindeksene for april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021 er mere usikre end normalt, da bortfaldet har været markant større end normalt og nogle brancher har været helt nedlukkede grundet COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

HICP viser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område. Indekset dækker således også udenlandske husholdningers forbrug i Danmark, men ikke danske husholdningers forbrug i udlandet. Fra måned til måned viser indekset ændringen i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, sammensat efter husholdningernes forbrug af varer og tjenester.

HICP beregnes som et fastvægtsindeks af Laspeyres-typen. De priser, der indgår i HICP er de priser forbrugerne faktisk betaler, dvs. inkl. moms og afgifter og fratrukket eventuelle tilskud. Eneste undtagelse herfra er udgifterne til husleje, hvor den samlede husleje, dvs. egenbetalingen plus eventuel boligstøtte, indgår.

Vægtgrundlaget opgøres på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område fordelt på 70 konsumgrupper. For hver af disse er der foretaget en yderligere opdeling ved anvendelse af forbrugsundersøgelsens oplysninger om den detaljerede fordeling af de danske husholdningers forbrugsudgifter. Vægtgrundlaget er senest blevet udskiftet fra og med beregningen af indekset for januar 2024, og er baseret på det estimerede private forbrug i 2023. Vægtgrundlaget opdateres årligt.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) beregnes på baggrund af priser og vægte fra det almindelige EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Der benyttes nøjagtigt samme indeksformler og aggregeringsstruktur. Eneste forskel er prisbegrebet og i HICP-CT fastholdes de indirekte skatte- og afgiftssatser på niveauet fra december året før i beregningen. I en given måned fratrækkes de aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. På baggrund af disse priser med fastholdte skattesatser beregnes HICP-CT. HICP-CT er blevet opgjort på forsøgsbasis i de fleste EU-lande siden 2006. Indekset er estimeret tilbage til december 2002. Formålet med HICP-CT er at give et estimat på prisudviklingen, hvis alle skattesatser holdes konstante. Hvis alle skattesatser i et givet år er uændrede siden december året før, vil HICP og HICP-CT vise præcis samme udvikling. Forskelle i udviklingen mellem HICP og HICP-CT siger derfor noget om ændrede skattesatsers betydning for prisudviklingen. HICP-CT opgøres med 2015=100 som indeksbasisår og vægtgrundlaget er det samme som for HICP.

Grupperinger og klassifikationer

ECOICOP (European Classification of Individual Consumption According to Purpose) er en europæisk udgave af den internationale klassificering af for-brugsvarer og -tjenester, COICOP. ECOICOP er mere detaljeret end COICOP. I Statistikbanken er beskrivelsen af ECOICOP-gruppen 12.6.2.1 (gebyrer til banker) ændret i forhold til den officielle beskrivelse for at understrege, at rentebetalinger samt gebyrer i forbindelse med køb og ejerskab af ejerboliger, bl.a. bidragssatser, ikke er dækket i forbrugerprisindekset.

Sektordækning

Husholdningssektorens køb af varer og tjenester i Danmark samt udlændinges køb af varer og tjenester i Danmark.

Begreber og definitioner

Forbrugerpris: Dén pris, som forbrugeren betaler, dvs. inkl. moms og afgifter og fratrukket evt. tilskud.

Prisindeks: Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statstik.

Enheder

Grupper af forbrugsvarer- og tjenester. Den konkrete opdeling kan findes i det samlede vægtgrundlag.

Population

Populationen består af de varer og tjenesteydelser, der indgår i de indenlandske husholdningers og private udenlandske besøgendes forbrug i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000-

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeksværdier og procentændringer.

Referencetid

Priserne indsamles hver måned i perioden 7.-15.

Hyppighed

HICP offentliggøres hver måned.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er lovhjemmel til indsamling af priser til opgørelse af HICP i Rådsforordning Nr. 2494/95 af 23. oktober 1995. Opgørelsen af HICP foregår parallelt med forbruger- og nettoprisindekset, til hvilke der indsamles priser med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks.

HICP opgøres efter et stort antal råds- og kommissionsforordninger, bl.a.:

 1. Rådsforordning nr. 2495/95 af 23. oktober 1995, om de generelle regler og principper for opgørelse af HICP
 2. Kommissionsforordning nr. 1749/96 af 9. september 1996, om regler for bl.a. kvalitetskorrektioner, opdatering af stikprøven og beregningsformler.
 3. Kommissionsforordning nr. 2214/96 af 20. november 1996, om opgørelse af HICP-delindeks.
 4. Kommissionsforordning nr. 2454/97 af 10. december 1997, om minimumsstandarder for kvaliteten af de anvendte vægte.
 5. Rådsforordning nr. 1687/98 af 20. juli 1998, om udvidelse af dækningsomfanget af varer og tjenester i HICP samt fastsættelse af pris- og forbrugsbegreb for HICP.
 6. Rådsforordning nr. 1688/98 af 20. juli 1998, om den geografiske og befolkningsmæssige dækning af HICP.
 7. Kommissionsforordning nr. 2646/98 af 9. december 1998, om minimumsstandarder for behandlingen af tariffer ("sammensatte priser") i HICP.
 8. Kommissionsforordning nr. 1617/99 af 23. juli 1999, om minimumsstandarder for behandlingen af forsikringsydelser i HICP.
 9. Kommissionsforordning nr. 1749/99 af 23. juli 1999, om opgørelse af HICP-delindeks.
 10. Rådsforordning nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999, om minimumsstandarder for behandling af produkter indenfor sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i HICP.
 11. Kommissionsforordning nr. 2601/2000 af 17. november 2000, om tidspunktet for indførelse af køberpriser i HICP.
 12. Kommissionsforordning nr. 2602/2000 af 17. november 2000, om minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i HICP.
 13. Kommissionsforordning nr. 1920/2001 af 28. september 2001, om minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi indenfor HICP og om ændring af kommissionsforordning nr. 2214/96.
 14. Kommissionsforordning nr. 1921/2001 af 28. september 2001, om minimumsnormer for revision af HICP og om ændring af kommissionsforordning nr. 2602/2000.
 15. Kommissionsforordning nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005, om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om en ændring af forordning nr. 2214/96.
 16. Rådsforordning nr. 701/2006 af 25. april 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks.
 17. Kommissionsforordning nr. 1334/2007 af 14. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1749/96 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning(EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser.
 18. Kommissionsforordning nr. 330/2009 af 22. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP)
 19. Kommissionsforordning nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om
 20. Kommissionsforordning nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks
 21. Kommissionsforordning nr. 119/2013 af 11. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser

Indberetningsbyrde

Den samlede indberetningsbyrde for forbruger-, netto- og HICP er 2078 timer eller 0,578 mio. kr.

Øvrige oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Priser og Forbrug, Danmarks Statistik.