Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Data vedrørende tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, indsamles hver uge fra det elektroniske tinglysningssystem. De indsamlede data fejlsøges både af SKAT og Danmarks Statistik. De enkelte ejendomshandler inddeles efter ejendomskategori, område, overdragelsesform og periode. Herefter beregnes der aggregerede tal for antal salg, gennemsnitspriser samt forholdet mellem købspris og ejendomsværdi (afstandsprocent). Til sidst beregnes prisindeks.

Kilder

I forbindelse med tinglysning af en handel med fast ejendom indsamles oplysninger fra det elektroniske skøde i det elektroniske tinglysningssystem til SKAT. Danmarks Statistik modtager hver uge data fra SKAT med oplysninger om de enkelte tinglyste handler.

Indsamlingshyppighed

SKAT sender ugentligt data til Danmarks Statistik, med de nyeste tinglyste handler som registreres i det elektroniske tinglysningssystem.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indhentes elektronisk fra administrative registre hos SKAT.

Datavalidering

Data fra det elektroniske tinglysningssystem fejlsøges i første omgang af SKAT. Når Danmarks Statistik modtager data, foretages der yderligere kontrol af de enkelte variable til statistiske formål. Denne kontrol består bl.a. i at sikre gyldigheden af datoer og geografiske oplysninger. Endvidere fjernes salg fra prisberegningen, hvis der foreligger særlige forhold.

Databehandling

I Ejendomssalgsstatistikken inddeles de indsamlede oplysninger først efter ejendomskategori, område, overdragelsesform og periode. Herefter beregnes der aggregerede tal for antal salg, gennemsnitspriser samt forholdet mellem købspris og ejendomsværdi (afstandsprocent).

Ejendomssalg, hvor ekstreme observationer og outliers er fjernet. Dette gælder delsalg, salg af flere ejendomme, ydelser udover kontant købesum (arv/gave, overtagne restancer, servitutter, anlægsbidrag), sælger er offentlig myndighed, salgsoplysninger mangler eller ekstrem pris. En ekstrem pris defineres som afstandsprocent mindre end 0,4 eller større end 3. Prisindeks, gennemsnitspriser og afstandsprocent beregnes på baggrund af denne variabel. – Beregnet antal salg er estimeret antal salg ud fra det foregående års modtagelsesmønster. Antallet af salg opregnes fordi statistikken opgøres før samtlige indberetninger for den pågældende periode er registreret. Variablen vedrører alle salg, inkl. ekstreme observationer og outliers.

Gennemsnitlig pris pr. ejendom beregnes som et simpelt aritmetisk gennemsnit af de ejendomme, der indgår i prisberegningen. Købesum pr. ha/m2 (landbrug/grunde) foreligger kun for hhv. landbrug (hektar) og grunde (m2). En hektar svarer til 100 x 100 m2, dvs. 10.000 m2. Købesum i promille af ejendomsværdi er den gennemsnitlige kontante købesum i promille af den gennemsnitlige offentlige vurdering. Denne variabel kaldes også for afstandsprocent og anvendes ved beregning af prisindeks.

Den gennemsnitlige afstandsprocent beregnes som den gennemsnitlige købesum divideret med den gennemsnitlige ejendomsværdi. På denne måde bruges ejendomsværdien (nævneren i afstandsprocenten) som vægtgrundlag. Det betyder, at en ejendom med en høj ejendomsværdi vægter mere end en ejendom med en lavere ejendomsværdi. Til sidste beregnes prisindeks ved at indeksere afstandsprocenten (værdi-vægtet SPAR-metode). Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i notatet Beregning af prisindeks for ejendomssalg. I dette notat gives der et konkret regne-eksempel på beregningen af den værdi-vægtede aggregerede afstandsprocent, indeksering af afstandsprocenten samt håndtering af skift af ejendomsvurdering. Der gives også et eksempel på hvordan skævheden i tinglysnings- og dermed indberetningsmønstret i de foreløbige prisindeks, håndteres. Notatet er stadigvæk gældende.

Beregnet antal salg estimeres ud fra det foregående års modtagelsesmønster. Antallet af salg opregnes fordi statistikken opgøres før samtlige indberetninger for den pågældende periode er registreret. Variablen vedrører alle salg, inkl. ekstreme observationer og outliers.

Gennemsnitlig pris pr. ejendom beregnes som et simpelt aritmetisk gennemsnit af de ejendomme, der indgår i prisberegningen. Købesum pr. ha/m2 (landbrug/grunde) foreligger kun for hhv. landbrug (hektar) og grunde (m2). En hektar svarer til 100 x 100 m2, dvs. 10.000 m2 . Købesum i promille af ejendomsværdi er den gennemsnitlige kontante købesum i promille af den gennemsnitlige offentlige vurdering. Denne variabel kaldes også for afstandsprocent og anvendes ved beregning af prisindeks.

Den gennemsnitlige afstandsprocent beregnes som den gennemsnitlige købesum divideret med den gennemsnitlige ejendomsværdi. På denne måde bruges ejendomsværdien (nævneren i afstandsprocenten) som vægtgrundlag. Det betyder, at en ejendom med en høj ejendomsværdi vægter mere end en ejendom med en lavere ejendomsværdi. Til sidste beregnes prisindeks ved at indeksere afstandsprocenten (værdi-vægtet SPAR-metode). Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i notatet Beregning af prisindeks for ejendomssalg. I dette notat gives der et konkret regne-eksempel på beregningen af den værdi-vægtede aggregerede afstandsprocent, indeksering af afstandsprocenten samt håndtering af skift af ejendomsvurdering. Der gives også et eksempel på hvordan skævheden i tinglysnings- og dermed indberetningsmønstret i de foreløbige prisindeks, håndteres. Notatet er stadigvæk gældende.

Korrektion

Der foretages sæsonkorrektion af både prisindeks og antal salg i Statistikbanktabellen EJ12. Sæsonkorrektion har den indbyggede udfordring, at de nyeste tal er de sværeste at sæsonkorrigere, men samtidig er det disse tal, der har størst interesse. En generel forudsætning for at sæsonkorrigere er, at sæsonmønstret er stabilt over tid. Ved boligpriser drejer det sig om stabilitet i mulitiplikative sæsonfaktorer. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at sæsonkorrektionen af de seneste observationer delvist baserer sig på fremskrivning (forecast) af den observerede serie, og pludselige ændringer i seriens forløb øger usikkerheden og risikoen for misvisning. Specielt når de seneste observationer afviger fra det forventede forløb. Der kan komme store revisioner af offentliggjorte tal, når sæsonkorrektionens forecastede værdier bliver erstattet af observerede værdier. Danmarks Statistik har vurderet, at det er for usikkert at sæsonkorrigere de månedlige boligpriser, så kun de kvartalsvise boligpriser sæsonkorrigeres. Se mere herom i analysen om sæson på boligmarkedet. Sæson på boligmarkedet