Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Ejendomssalgsstatistik har gennemgået en række metodemæssige ændringer i tidens løb, men er udarbejdet efter de samme principper siden 1992. Der er endnu ikke foretaget en international sammenligning af Boligprisindekset (House Price Index) i en offentliggjort analyse, men Boligprisindeks for forskellige EU-lande kan hentes på Eurostats hjemmeside, ca. 100 dage efter udgangen af det kvartal, indeksene referer til.

International sammenlignelighed

Der er endnu ikke foretaget en international sammenligning af Boligprisindekset (House Price Index) i en offentliggjort analyse, men Boligprisindeks for forskellige EU-lande kan hentes på Eurostats hjemmeside.

Sammenlignelighed over tid

Ejendomssalgsstatistikken har gennemløbet en række metodemæssige ændringer i tidens løb, men er udarbejdet efter de samme principper siden 1992. Ved beregning af prisindeks indekseres forholdet i mellem den kontante købesum og den offentlige ejendomsværdi. Ved skift i vurdering foretages kædning på den første af de foreløbige perioder. I 2014 foretog Danmarks Statistik en tilbageregning af tabellerne EJEN55, EJEN66, EJEN77 og EJEN88.

Oprindeligt startede serierne i 2006 som følge af kommunalreformen pr. 1.1.2007. Serierne er nu tilbageført til 1992 på baggrund af historiske data. For EJEN77 og EJEN88 er datamaterialet sammenligneligt med det oprindeligt anvendte. Dog har det ikke været muligt at beregne hektarpriserne for landbrugsejendomme for perioden 1992-1999. For EJEN55 og EJEN66 kan datamaterialet i enkelte tilfælde afvige fra de historiske tabeller fordelt på bl.a. Amter. Dette gælder særligt i de perioder, hvor der er foretaget vurderingsskift- se hvilke under afsnittet "begreber og definitioner". Det har ikke været muligt at beregne prisindeks for Landsdel Bornholm pga. kommunalreformen i 2003. Prisindeks for årstal er beregnet som et uvægtet gennemsnit af kvartalstallene, hvilket også kan være medvirkende til mindre forskelle.

Efter overgangen til elektronisk tinglysning i 2009 blev bunkesalg registreret på en anden vis end hidtil. Derfor har vi fra og med 2011 valgt at frasortere bunkesalg for grunde og ejerlejligheder. Det store hop i 4. kvartal 2010 for grunde i EJEN77 skyldes netop bunkesalg.

Sammenhæng med anden statistik

For sammenhæng med anden statistik henvises til en analyse om sammenligning af boligprisstatistikker i Danmark fra 2016, som kan læses her: Sammenligning af boligprisstatistikker i Danmark. I denne analyses beskrives statikkerne fra Boligmarkedsstatistikken, Boligøkonomisk Videncenter og Boligsiden. Nedenfor suppleres med lidt ekstra informationer omkring Boligmarkedsstatistikken og Skat's salgsstatistik:

Boligmarkedsstatistikken udarbejdes af Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finans Danmark. Til forskel fra Danmarks Statistik og SKAT, som indekserer forholdet mellem salgsprisen og den offentlige ejendomsvurdering – den såkaldte afstandsprocent, indeholder Boligmarkedsstatistikken oplysninger om gennemsnitlige kvadratmeterpriser. Boligmarkedsstatistikken blev første gang offentliggjort i december 2010 med tal tilbage til 1992 og udkommer med kvartalsvise oplysninger om antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Datakilden er, som for Danmarks Statistiks vedkommende, baseret på oplysninger fra det elektroniske tinglysningssystem og omfatter handler der har været bragt på Boligsiden .

Salgsstatistikken blev udarbejdet af SKAT, men offentliggøres ikke længere siden 2. halvår 2012. Beregning af Salgsstatistikkens prisindeks er baseret på udviklingen i forholdet mellem salgsprisen og den offentlige ejendomsvurdering. I Salgsstatistikken vejer alle salg lige meget (ligevægtet SPAR-metode) hvor Danmarks Statistik anvender den værdivægtede SPAR-metode.

Intern konsistens

Datagrundlaget stammer fra én og samme kilde.