Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Ejendomssalgsstatistikken er en månedlig opgørelse af omsætning og priser på handel med fast ejendom. Statistikken indeholder oplysninger om prisindeks og nøgletal fordelt på overdragelsesformer, geografi og perioder. Statistikken omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom. Bemærk i denne forbindelse, at selskabshandler der indeholder fast ejendom ikke tinglyses, så populationen omfatter ikke enhver overdragelse af fast ejendom, men alene de tinglyste ejendomshandler. Bemærk endvidere, at det kun er ejendomme, hvor der følger en grund med, der tinglyses som fast ejendom og dermed indgår i denne statistik. Det betyder, at prisen for at få opført et hus på en allerede købt grund ikke er en del af denne statistik. Til gengæld indgår køb fra et typehusfirma, hvis der købes hus og grund samlet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgøres månedligt, kvartalsvist og årligt for boliger (enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse) samt kvartalsvist og årligt for erhvervskategorier. Statistikken for erhvervskategorier opgøres ikke månedligt pga. for få handler.

Statistikken indeholder oplysninger om prisindeks, nøgletal, geografi og overdragelsesformer. Der er desuden udvalgt 15 variable under Ejendomssalg til Højkvalitetsdokumentation.

Prisindeks beregnes som udviklingen i den gennemsnitlige afstandsprocent – den såkaldte SPAR-metode (Sales Price Appraisal Ratio Method). Metoden anvendes også af statistikbureauerne i Sverige og Nederlandene. Prisindeks opgøres kun for overdragelser i almindelig fri handel. Der opgøres ikke ét samlet prisindeks for alle ejendomskategorier.

Boligprisindeks (House Price Index - HPI) i statistikbanktabellen EJENEU opgøres i regi af det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks som ét samlet prisindeks. Boligprisindekset beregnes ligesom de øvrige prisindeks ved brug af SPAR-metoden, men der følgende forskelle i forhold til de øvrige prisindeks: - Alle overdragelsesformer (almindelig fri handel, familieoverdragelse og anden overdragelser) medtages i Boligprisindekset, mens de øvrige prisindeks alene opgøres for overdragelser i almindelig fri handel.

 • Boligprisindekset består af ét samlet indeks, der dækker enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, mens de øvrige prisindeks alene opgøres enkeltvist for ejendomskategorier.
 • Boligprisindekset sammenvejer eksisterende boliger og nybyggede boliger ved hjælp af faste vægte, mens de øvrige prisindeks ikke skelner mellem eksisterende- og nybyggede boliger.

Nøgletal

 • Salg ved prisberegning: Ejendomssalg, hvor ekstreme observationer og outliers er fjernet. Dette gælder delsalg, salg af flere ejendomme, ydelser udover kontant købesum (arv/gave, overtagne restancer, servitutter, anlægsbidrag), sælger er offentlig myndighed, salgsoplysning mangler eller ekstrem pris. En ekstrem pris defineres som afstandsprocent mindre end 0,4 eller større end 3. Prisindeks, gennemsnitspriser og afstandsprocent beregnes på baggrund af denne variabel.
 • Gennemsnitlig pris pr. ejendom (1000 kr.): Angiver et simpelt aritmetisk gennemsnit af de handlede ejendommes handelspris, baseret på de ejendomme, der indgår i prisberegningen (salg ved prisberegning).
 • Købesum pr. ha/m2 (landbrug/grunde): Angiver et simpelt aritmetisk gennemsnit af de handlede ejendommes handelspris opgjort pr. hektar (ha) for landbrugsejendomme og pr. kvadratmeter (m2) for grunde, baseret på de ejendomme, der indgår i prisberegningen (salg ved prisberegning).
 • Købesum i procent af ejendomsværdi: Angiver det simple aritmetiske gennemsnit af forholdet mellem de handlede ejendommes handelspris og vurderingspris, baseret på de ejendomme, der indgår i prisberegningen (salg ved prisberegning). Dette forhold betegnes også som afstandsprocenten. Den gennemsnitlige afstandsprocent er et vejet gennemsnit af de handlede ejendommes afstandsprocent med andele i den samlede ejendomsvurdering som vægte. Forskellen til vurderingsprisen dækker både over prisudviklingen siden vurderingstidspunktet og en eventuel systematisk forskel på vurderingspris og handelspris. Ved SPAR-metoden (Sales Price Appraisal Ratio) er ideen, at bruge forskellen på afstandsprocenten i to på hinanden følgende perioder til at repræsentere prisudviklingen mellem de to perioder.
 • Beregnet antal salg: Det estimerede/opregnede antal salg ud fra det foregående års modtagelsesmønster. Antallet af salg opregnes fordi statistikken opgøres før samtlige indberetninger for den pågældende periode er registreret. Variablen vedrører alle salg, inkl. ekstreme observationer og outliers. I den endelige opgørelse er der ingen opregning (opregning = 1), det er kun i de foreløbige opgørelser der opregnes. Det betyder, at i den endelige opgørelse over antal salg svarer det beregnede antal salg til det faktiske antal salg. For de foreløbige tal gælder der, at det beregnede antal salg er større end eller lig med det faktiske antal salg. Det faktiske antal salg for de foreløbige opgørelser opgøres ikke i Statistikbanken, men kun i Betalingsdatabanken.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes geografisk og efter overdragelsesform og ejendomskategori. Den geografiske inddeling følger den fælleseuropæiske geografiske og administrative opdeling kendt som NUTS, på regioner og landsdele.

Geografi

 • Landsplan
 • Regioner (Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland)
 • Landsdele (Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland)
 • Kommuner (Betalingsdatabank, ikke prisindeks pga. få handler)
 • Postnumre (Betalingsdatabank, ikke prisindeks pga. få handler)

Overdragelsesform

Fordelingen i overdragelsesform opdeles efter hvorvidt der er tale om;

 • Almindelig fri handel
 • Familieoverdragelse
 • Andre salg

Ejendomskategori

Fra og med 2. Kvartal 2011 anvendes følgende ejendomskategorier:

 • Enfamiliehuse
 • Ejendomme med 2 eller 3 lejligheder
 • Ejendomme med 4 eller flere lejligheder
 • Blandet beboelses- og forretningsejendomme
 • Rene forretningsejendomme
 • Fabriks- og lagerejendomme
 • Landbrug i alt (priser på landbrugsjord findes i tabellem LPRIS35 i Statistikbanken)
 • Sommerhuse
 • Grunde i alt
 • Ejerlejligheder, frie
 • Ejerlejligheder, ej-frie
 • Ejerlejligheder i alt

For perioden 1. kvt. 1992 til og med 1. kvt. 2011 findes desuden nedenstående ejendomskategorier i statistikbanken. Fra og med 2. kvt. 2011 opdateres disse oplysninger kun i Betalingsdatabanken:

 • Ejendomme med 2 lejligheder
 • Ejendomme med 3 lejligheder
 • Ejendomme med 4 -8 lejligheder
 • Ejendomme med 9 eller flere lejligheder
 • Landbrug 10-100 ha
 • Landbrug 2-5 ha
 • Landbrug 5-10 ha
 • Landbrug 10-15 ha
 • Landbrug 15-30 ha
 • Landbrug 30-60 ha
 • Landbrug mere end 60 ha
 • Landbrug 60-100 ha
 • Landbrug mere end 100 ha
 • Grunde (ubebyggede arealer, ej landbrug) under 2000 kvm
 • Grunde (ubebyggede arealer, ej landbrug) 2000 kvm og derover

Ejendomskategorierne dannes bl.a. på baggrund af SKAT's Benyttelseskoder.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Almindelig fri handel: Salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave. Prisindeks beregnes kun for almindelig fri handel.

Familieoverdragelse: Salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Andre salg: Salg, der ikke er almindelig fri handel eller familieoverdragelse, fx tvangsauktion eller overdragelse uden vederlag.

Enfamiliehus: Ejendom med én lejlighed, der benyttes til beboelse og har et areal der er mindre end 5501 m2. Ejendommene kan omfatte enkelte lokaler der benyttes ehvervsmæssig , såfremt den erhvervsmæssige benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Rækkehuse, hvor grunden er udmatrikuleret til hvert hus er enfamiliehuse.

Ejerlejlighed: Lejlighed der benyttes til beboelse og som ligger i enten etageejendomme eller enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse og som har karakter af åben-lav bebyggelse samt rækkehuse som har karakter af tæt-lav bebyggelse. Fx rækkehusbebyggelse, der ligger på en grund, der ikke er udstykket, men hvor man har udstykket de enkelte enheder i bygningerne i ejerlejligheder. Ejerlejligheder kan være fri eller ikke fri for lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af hidtidige lejere mod opsigelse. Handelsværdien er væsentlig lavere for ejerlejligheder, som fortsat er udlejet sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes.

Landbrugsejendom: Bebygget ejendom der benyttes landbrugsmæssigt, og som har et areal på mindst 0,55 ha.

Sommerhus: Ejendom som er beregnet til sommerbeboelse og som typisk ligger i et sommerhusområde.

Ejendom med 2 eller flere lejligheder: Ejendom der indeholder mindst 2 lejligheder og har et areal der er mindre end 5501 m2. Ejendommen kan også omfatte enkelte lokaler der benyttes ehvervsmæssig , såfremt den erhvervsmæssige benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi.

Blandet beboelse- og forretningsejendom: Ejendom, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi.

Rene forretningsejendom: Ejendom der kun indeholder lokaler, der benyttes forretningsmæssigt.

Fabriks- og lagerejendom: Ejendom der kun indeholder lokaler, der benyttes til industrivirksomheder, større værksteder, gas-, el-, vand- og varmeværker, selvstændige lageranlæg og som typisk ligger i et industrikvarter.

Ubebygget grund: Grund der indeholder alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder.

Andet bebygget: Ejendom der ikke kan medtages i andre ejendomskategorier.

Enheder

Den statistiske enhed er en tinglyst ejendom i forbindelse med en ejendomshandel.

Population

Populationen omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 1992 og frem.

Basisperiode

For tal der offentliggøres som indeks er indeksreferenceperioden 2006=100 undtaget for EU-harmoniserede boligprisindeks (HPI), som anvender indeksreferenceperioden 2015=100.

Måleenhed

Statistikkens resultater opgøres som prisindeks, gennemsnitspris og antal solgte ejendomme. Værdier gøres op i 1.000 kr.

Referencetid

Kalendermåneden for kontantomregningsdatoen (enten salgsaftaledato, skødedato eller modtagelsesdato hos tinglysningen).

Hyppighed

Månedlig, kvartalsvis og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes § 6 i lov om Danmarks Statistik jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

EU-kommissionen har vedtaget en forordning (nr. 93/2013) om harmoniserede forbrugerprisindeks, for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks. Forordningen anvendes fra den 1. september 2012, og er bindende i alle medlemslandene i overensstemmelse med traktaterne. Denne forordning er blevet opdateret i 2016: nr. 792/2016. Ved denne forordning indførtes bl.a. et 'boligprisindeks' (House Price Index – HPI) med henblik på at forbedre relevansen og sammenligneligheden af forbrugerprisindeks. Forordningen forpligter medlemslandene til, efter fælles retningslinjer, at producere og fremsende prisindeks for husholdningernes køb af ejerboliger (og andelsboliger) i regi af det harmoniserede forbrugerprisindeks. Det er ikke meningen, at boligprisindekset (HPI) skal sammenregnes med poster i det harmoniserede internationale forbrugerprisindeks (HICP), men skal i stedet optræde som et selvstændigt supplement hertil.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data stammer fra det elektroniske tinglysningssystem vedrørende tinglysning af ejerskifte af fast ejendom.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.