Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Bang Christensen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Dømte personer

Statistikkens data stammer fra oplysninger om domme fra det Centrale Kriminalregister. Udtrækket foretages ca. 1. februar efter det aktuelle år. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende år, som endnu ikke er registreret på dette tidspunkt. Det betyder, at antallet af dømte personer må antages at være undervurderet.

Samlet præcision

Pålideligheden af statistikken om dømte personer vurderes som god. Data vedrørende de afsagte domme hidrører fra ét administrativt register og Danmarks Statistik modtager ét samlet registerudtræk med samtlige domme i Danmark.

Statistikken omfatter alle domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af domme må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative registeroplysninger. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Statistikken omfatter alle personer, der har fået en dom, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af domme må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år.

Statistikken omfatter ikke alle bødeafgørelser, idet bøder under 2.500,- kr. for færdselslovsovertrædelser og bøder under 1.000 kr. for hovedparten af øvrige særlovsovertrædelser, ikke registreres i Rigspolitiets centrale kriminalregister.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Data vedrørende de afsagte domme hidrører fra ét administrativt register og Danmarks Statistik modtager ét samlet registerudtræk med samtlige domme i Danmark. Statistikken omfatter alle domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af domme må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år.

Statistikken omfatter ikke alle bødeafgørelser, idet bøder under 2.500 kr. for færdselslovsovertrædelser og bøder under 1.000 kr. for hovedparten af øvrige særlovsovertrædelser, ikke registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister.

Ved vurdering af udviklingen i antallet af personer, der har fået en dom (typisk en bøde) for overtrædelse af færdselsloven og andre særlove som ordensbekendtgørelsen og lov om euforiserende stoffer skal det tages i betragtning, at politiets aktivitet i form af fx hastighedskontroller eller indsatser i nattelivet i sig selv kan påvirke omfanget af domme. En stigning i antallet af personer med domme på disse områder behøver derfor ikke være udtryk for et stigende antal lovovertrædere, men at en større del af dem konstateres og registreres.

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling.

Statistikken offentliggøres kun som endelige tal, der ikke senere revideres.

For pålideligheden af data fra befolkningsstatistikregistret henvises til statistikdokumentationen "Indvandrere og efterkommere" og for pålideligheden af data fra indkomststatistikregistret henvises til statistikdokumentationen "Indkomststatistik".

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, der ikke senere revideres.