Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Bang Christensen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Dømte personer

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af personer, der har fået en dom for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. Statistikken fordeles efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland. Fra 2018 fordeles der også på statsborgerskab. Demografisk fordeles statistikken efter alder, køn og område.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken om dømte personer er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling.

Statistikken er en personorienteret statistik, der belyser antallet af personer, der har fået en dom for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove. Dommene omfatter frihedsstraffe, bøder, tiltaleundladelser og -frafald.

Statistikken omfatter dog ikke alle bødeafgørelser, idet bøder under 2.500,- kr. for færdselslovsovertrædelser og bøder under 1.000 kr. for hovedparten af øvrige særlovsovertrædelser, ikke registreres i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister, der er datakilde til statistikken.

Dommen angår hovedforholdet, idet flere forskellige forhold kan afgøres samtidig, hvor politiet udvælger et af forholdene (oftest det alvorligste) som hovedforholdet i et sagskompleks. Samme gerningsperson (lovovertræder) kan have én eller flere domme i løbet af samme tællingsår.

I den offentliggjorte statistik fordeles dømte personer på køn, alder, bopælskommune, national oprindelse, oprindelsesland og lovovertrædelsens og dommens art. Fra 2018 fordeles der også på statsborgerskab. Til brug for sammenligning af kriminalitetsniveauet i de forskellige herkomstgrupper beregnes standardiserede kriminalitetsindeks. I beregningen korrigeres for gruppernes forskellige alderssammensætning og socioøkonomiske gruppering. I beregningen tildeles den enkelte person en vægt, der angiver præcis hvor stor en del af året, personen har været bosiddende i Danmark.

Dokumentation af statistikkens variable foreligger i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Herkomst, kommuner og regioner, samt gruppering af dommens art og af politiets gerningskoder. I gerningskoderne sondres der mellem straffelov, færdselslov og særlove. Straffeloven er underopdelt i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering

Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom: Voldtægtsforbrydelser

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Afgørelsestype: Afgørelsestype beskriver arten af den dom, der er truffet. Det kan være en ubetinget eller betinget frihedsstraf, en bøde, tiltalefrafald eller - undladelse, påtaleopgivelse, foranstaltningsdomme, frifindelse mv. Overordnet skelnes mellem fældende og ikke-fældende afgørelsestyper. Frifindelse og påtaleopgivelse er ikke-fældende afgørelsestyper, mens alle øvrige afgørelsestyper er fældende. I statistikken om dømte personer medtages kun fældende afgørelser .

Gerningskode: Gerningskode beskriver den type af lovovertrædelse, som dommen vedrører. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering

Herkomst: Herkomst angiver om personen er indvandrer, efterkommer eller har dansk oprindelse. For indvandrere og efterkommere desuden hvilket land de har oprindelse i og om det er et vestligt eller ikke-vestligt land. For præcise definitioner se Begrebsforklaring

Enheder

Enheden i Dømte personer er personer. En person kan optræde flere gange i statistikken såfremt vedkommende har fået flere domme indenfor et år for forskellige lovovertrædelser. Hvis en person i løbet af året har fået en dom for både en straffelovsforbrydelse, en færdselslovsforbrydelse og en særlovsforbrydelse vil personen optræde alle tre steder i statistikken. Hvis en person har fået domme for flere hovedgrupper af straffelovsforbrydelser, fx både en voldsforbrydelse og en ejendomsforbrydelse vil personen optræde begge steder i statistikken. Hvis en person har fået flere domme indenfor fx voldsforbrydelser, vil personen kun optræde én gang under voldsforbrydelser og vil være rubriceret under den type voldsforbrydelse, der har givet den strengeste straf. Tilsvarende gælder for undergrupper af seksualforbrydelser, ejendomsforbrydelser, andre straffelovsforbrydelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af personer, der er fundet skyldige i en eller flere overtrædelser af straffeloven, færdselsloven eller særlovene i løbet af et kalenderår. Alle domme, der er registreret i Rigspolitiets centrale kriminalregister inden det tidspunkt, hvor udtrækket foretages til Danmarks Statistik, indgår i statistikken. Udtrækket foretages typisk omkring 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Alle domme vedr. overtrædelse af straffeloven, våbenloven, lov om jagt og vildtforvaltning, lov om euforiserende stoffer og visse overtrædelser af udlændingeloven, toldloven og dyreværnsloven indgår i statistikken. For andre særlove end de nævnte indgår alle domme med undtagelse af bøder under 1.000 kr. For overtrædelse af færdselsloven indgår ligeledes alle afgørelser med undtagelse af de fleste bøder under 2.500 kr. Dog medtages bøder under 1.000 kr./2.500 kr. såfremt der er tale om nedsatte normalbøder på mindst de nævnte beløb. Kun personer, der havde bopæl i Danmark 1. januar og/eller 31. december det pågældende år indgår i statistikken. Dvs. personer, der er både indvandret og udvandret i løbet af året indgår ikke i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6.

Der findes ingen EU-regulering for statistikken om domme.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data stammer fra oplysninger om domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.