Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari AJ Arildsen
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningsindeks

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve blandt detailhandelsvirksomheder. Stikprøven er på ca. 2.200 virksomheder og der er indberetninger fra cirka 2.000 virksomheder ved første offentliggørelse. Virksomhederne udvælges ud fra oplysninger om deres årlige omsætning, baseret på moms-indberetninger til SKAT.

Stikprøven er opdelt på 42 grupper. Virksomhederne sorteres fra størst til mindst på de 42 grupper og de mindste virksomheder med en omsætning blandt de 10 pct. laveste omsætninger bliver aldrig valgt til stikprøven. Virksomheder hvis omsætning ligger i midten har en omsætning som til sammen udgør mellem 11 og 49 pct. af gruppens samlede omsætning. Mens de største virksomheder hvis omsætning tilsammen udgør 50 pct. af gruppens omsætning bliver tilfældigt udtrukket til stikprøven.

Kilder

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve blandt detailhandelsvirksomheder. Stikprøven er på ca. 2.000 virksomheder og der er indberetninger fra cirka 1.600 virksomheder ved første offentliggørelse. Virksomhederne udvælges ud fra oplysninger om deres årlige omsætning, baseret på moms-indberetninger til SKAT.

Stikprøven er opdelt på 42 grupper. Inden for hver af de 42 grupper er udvalgt de virksomheder med mere end 50 mio. kr. ekskl. moms i årlig omsætning, samt de virksomheder der er med i den øverste 30 pct. fraktil. Den resterende stikprøve er baseret på stratificeret tilfældig udvælgelse.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Omsætningstallene fås enten ved indtastning via telefon eller via online indberetning fra de virksomheder, der indgår i stikprøven. Indberetningen er obligatorisk, dvs. virksomhederne skal indberette retvisende data rettidigt.

Supermarkeder, discountforretninger, varehuse og stormagasiner samt servicestationer har en meget varieret varesammensætning. For at kunne foretage en opgørelse af omsætningsudviklingen på en tillempet varegruppering, anmodes virksomhederne i de 4 brancher om at fordele omsætningen på 3 hovedvaregrupper: fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer. Hvis virksomhederne ikke er i stand til at foretage en præcis fordeling, anmodes de om at fordele omsætningen skønsmæssigt.

Blanket til indberetning og vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

Datavalidering

Det indsendte materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses både på den enkelte indberetters omsætning i forhold til tidligere perioder og i forhold til lignende virksomheders indberetninger i den aktuelle periode. Hvis omsætningen er væsentlig anderledes end forventet, rettes en forespørgsel til indberetteren om korrektheden af de indsendte omsætningstal. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed forbundet med fejlindberetning. I fejlsøgningen fokuseres målrettet på de indberetninger, der har størst betydning for statistikken, så usikkerheden forbundet med fejlindberetning vurderes under normale omstændigheder at være ganske lille - specielt for så vidt angår den månedlige udvikling på overordnet niveau.

Databehandling

Det indberettede data opregnes til den fulde population af detailvirksomheder, idet der dog ikke opregnes for de virksomheder, der ligger under grænsen for stikprøve-populationen (det såkaldte cut-off). Denne grænse er for de fleste brancher på 2,5 mio. kr. ekskl. moms i årlig omsætning, i enkelte brancher 1 mio., og virksomhederne under cut-off har samlet set under 5 pct. af den samlede detailomsætning. For de største af virksomhederne imputeres data ved manglende indberetning. Det er normalt kun nødvendigt at imputere værdier for under 5 virksomheder, hvilket svarer til en imputeringsrate under 0,2 pct.

I opregningen korrigeres for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Til det benyttes et såkaldt ratioestimat, hvor der inddrages oplysninger om det momspligtige salg for det seneste år for hele populationen af detailvirksomheder. Denne population med de tilhørende oplysninger om det momspligtige salg kaldes for opregningspopulationen.

Beregningen af de omsætningstal, der ligger bag indeksberegningerne, er baseret på måned-til-måned-kædning. Det betyder, at der hver måned beregnes stigningsrater ved at opregne totaler for den aktuelle måned og samtidig genberegne den foregående måned, hvor der for begge måneder benyttes samme opregningspopulation. Forholdet mellem de to opregnede totaler er stigningsraten for den aktuelle måned. Stigningsraterne benyttes til at beregne omsætningstotalerne, der ligger til grund for indeksberegningerne, idet der kædes på en enkelt måneds faktisk opregnende totaler. Den måned er p.t. januar 2016.

Omsætningerne beregnes via kædning på brancheniveau, for de varegruppeopdelte brancher kædes dog på varegrupperne, hvorefter branchetotalerne beregnes ved addition af varegruppetotalerne for branchen. De samlede varegruppetotaler beregnes ved addition af de branche- og varegruppetotaler, der hører til de forskellige varegrupper.

Indeks beregnes ved at forholde den enkelte måneds omsætning til den gennemsnitlige månedsomsætning i basisåret (pt. 2015). Både på branche-, varegruppe og totalniveau aggregeres altså omsætninger, inden der indekseres. På den måde benyttes ikke eksplicitte vægte til beregning af diverse aggregerede indeks. Derimod kan man tale om interne vægte, der kan beregnes som omsætningsandelene i basisåret.

Der offentliggøres ikke absolutte omsætningstal for detailomsætningen, kun indeks. Til vurdering af niveauet for de absolutte omsætningstal i de enkelte brancher henvises til de brancheopdelte momsopgørelser i statistikken Firmaernes Køb og Salg.

Mængdeindeks for varegrupperne beregnes ved at deflatere de tilsvarende værdiindeks. Dette gøres ved at omregne til faste priser ved hjælp af forbrugerprisindekset. Der deflateres på omsætningerne på varegruppeniveau, dog deflateres andre forbrugsvarer fra branchen Servicestationer separat med et prisindeks for brændstof. De deflaterede omsætningstal indekseres, og resultatet er et såkaldt indirekte mængdeindeks.

Der kan læses mere detaljeret om beregningsmetoderne bag detailomsætningsindekset i bilaget Metodebeskrivelse.

Korrektion

Der foretages sæsonkorrektion af tallene på varegrupper og på de tal, der leveres til Eurostat, og det gøres for både værdiindeks og mængdeindeks. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion til beregning af de samlede sæsonkorrigerede tal, dvs. de sæsonkorrigerede tal for varegrupperne sammenvejes med vægte fra basisåret. Hver måned sæsonkorrigeres tallene for perioden januar 2018 og frem til den aktuelle måned.