Gå til sidens indhold

Detailomsætningsindeks

Detailomsætningsindekset belyser udviklingen i detailvirksomhedernes omsætning. Statistikken offentliggøres månedligt og benyttes primært til vurderinger af den økonomiske konjunkturudvikling og som en indikator for det private forbrug.

Indhold

Der offentliggøres detailomsætningsindeks for 42 brancher samt for tre hovedvaregrupper: fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. samt andre forbrugsvarer. Desuden leveres tal for særlige branchegrupperinger til Eurostat. Der beregnes både et værdiindeks og et mængdeindeks. Mængdeindekset dog kun for de tre hovedvaregrupper og for tallene til Eurostat. Statistikken er baseret på data fra alle større detailvirksomheder og en stikprøve af de resterende, som hver måned spørges om deres omsætning. Der foretages sæsonkorrektion af de tre hovedvaregrupper samt totalen.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hver måned omsætningstal fra en stikprøve på ca. 2.000 detailvirksomheder, der indberetter via en online blanket eller telefonisk indtastning. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om det momspligtige salg for det seneste år for hele populationen af detailvirksomheder. De opregnede omsætningstal indekseres på branche-, varegruppe- og totalniveau. Varegruppe- og totalindeks sæsonkorrigeres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for de publicerede detailomsætningstal blandt brugere, som følger den aktuelle konjunkturudvikling. Statistikken efterspørges bredt af brancheorganisationer, bank- og finanssektoren, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og nyhedsmedier. Statistikken anvendes til udarbejdelse af de kvartalsvise nationalregnskabstal og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik. Brugerne anser detailomsætningsindekset som en vigtig konjunkturindikator. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for det totale detailomsætningsindeks at være under 1 pct. Usikkerheden på varegruppen fødevarer og andre dagligvarer er i samme størrelsesorden, for varegruppen beklædning mv. kan den være helt op til 3 pct., mens den for varegruppen andre forbrugsvarer er under 2 pct. Den samlede usikkerhed på de månedlige ændringer er generelt meget lille. På det totale indeks vurderes den til at være højest 0,2 procentpoint, mens den på varegrupperne kan være lidt højere.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Der offentliggøres tal på hovedvaregrupper allerede 20-22 dage efter månedens afslutning, hvilket er ganske hurtigt for en spørgeskemabaseret undersøgelse. En måned senere kommer tal på det mest detaljerede brancheniveau. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Indeks for detailomsætningen kan føres helt tilbage til 1940, men statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2000 og frem. Tidsserien blev i maj 2012 genberegnet tilbage til januar 2000, på grund af nye stikprøve- og beregningsmetoder. Detailomsætningsindekset er omfattet af EU forordning og er således internationalt sammenlignelig, idet statistikken produceres efter fælles europæiske retningslinjer og principper.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken under Detailomsætningsindeks. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed