Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari AJ Arildsen
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningsindeks

Indeks for detailomsætningen kan føres helt tilbage til 1940, men statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2000 og frem. Tidsserien blev i maj 2012 genberegnet tilbage til januar 2000, på grund af nye stikprøve- og beregningsmetoder. Detailomsætningsindekset er omfattet af EU forordning og er således internationalt sammenlignelig, idet statistikken produceres efter fælles europæiske retningslinjer og principper.

International sammenlignelighed

Aggregeret statistik for detailomsætningen leveres hver måned data til EU's statistikbureau, Eurostat. Der leveres også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt. Detailomsætningsindeks for samtlige EU-medlemslande kan findes i Eurostats database. Tallene kan sammenlignes på tværs af landene, idet statistikkerne produceres efter fælles internationale retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Indeks for Detailomsætningen kan føres helt tilbage til 1940 og indgik første gang i Statistisk Årbog fra 1942 (tabel 86). Anvendelse af statistikken som en tidsserie tilbage til 1940, skal dog gøres med forbehold for undervejs strukturelle ændringer i detailhandelen, ændrede metoder i den statistiske behandling samt skift af vægte og basisår mv.

Stratifikation, stikprøveudvælgelse og beregningsprocedurer er blevet justeret mange gange i den forløbne periode, senest i maj 2012, hvor tidsserien blev genberegnet tilbage til 2000 med nye metoder. Denne omlægning kan der læses mere om i særudgivelsen Detailomsætningsindeks inkl. servicestationer.

I Statistikbanken findes tal for denne statistik fra januar 1979 og frem. De aktuelle tidsserier starter dog fra januar 2000 og er pga. forskelle i metoder og klassifikationer (DB07) ikke direkte sammenlignelige med tidligere tidsserier.

Sammenhæng med anden statistik

Andre konjunkturstatistiske opgørelser belyser også udviklingen i omsætningen i detailhandlen. Nedenfor er skitseret forholdet mellem detailomsætningsindekset og en række andre opgørelser, der kan benyttes til vurdering af bevægelser i detailomsætningen.

Firmaernes Køb og Salg: Foruden at være en totalopgørelse adskiller momsstatistikken sig fra detailomsætningsindekset ved forskelle i omsætningsbegrebet. Omsætningen i momsstatistikken er den samlede momspligtige omsætning. I detailomsætningsindekset omfatter omsætningen kun den del af den samlede omsætning i de nævnte brancher, der vedrører salg til private. Momsstatistikken er baseret på løbende momsindbetalinger, hvilket betyder at ændringer i populationen i princippet får omgående virkning i omsætningstallene. Det samme er ikke tilfældet i detailomsætningsindekset. Desuden indberetter en række små og mellemstore detailvirksomheder ikke moms til Skat månedligt, men de kan godt være med i stikprøven til detailomsætningsindekset, der således har mulighed for en mere sikker beregning af den månedlige stigningsrate, især på det detaljerede brancheniveau.

Vareforbrug i nationalregnskabet: I nationalregnskabet udarbejdes opgørelser over den kvartalsvise udvikling i forbruget, fordelt på varetyper. Det private forbrug af visse varetyper i det kvartalsvise nationalregnskab stammer fra salg i virksomheder, hvis omsætningsudvikling måles i detailomsætningsindekset. I det private forbrug indarbejdes dog andre kilder end detailomsætningsindekset, hvorfor udviklingen i de to indikatorer ikke er ens.

Andre statistikker: Ud over de ovenstående opgørelser, der kan benyttes til vurdering af omsætningsudviklingen for den samlede detailhandel, udarbejdes en række opgørelser, der belyser udviklingen i dele af det private forbrug:

  • Månedligt udarbejdes til konjunkturvurderingen statistik over salget af nyregistrerede motorkøretøjer på grundlag af oplysninger fra Det Digitale Motorregister.
  • Månedligt konjunkturbarometer for detailhandel

En række brancheorganisationer inden for detailhandel udarbejder på baggrund af indberetninger fra medlemmer opgørelser om omsætningsudviklingen for de pågældende brancher.

Dankortomsætningen: Nets offentliggør hver måned tal for den månedlige dankortomsætning. Der er naturligt nok en stærk sammenhæng mellem detailomsætningsindekset og Dankortomsætningen, om end der også er flere forhold, der gør, at man langt fra kan forvente, at de to indikatorer udvikler sig ens. Det kan der læses mere om i denne temanyt og mere detaljeret i dette notat.

Intern konsistens

Sæsonkorrektion er beregnet indirekte, hvilket giver konsistens mellem sæsonkorrigerede summer og deres delkomponenter. Der er ikke andre kilder til mulig intern inkonsistens.