Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Danske skibe

Statistikken er baseret på et administrativt register suppleret med oplysninger afgivet af Rederiforeningens medlemmer til foreningen. Statistikken dækker alle søfartøjer over 20 BT.

Registrering i et skibsregister har betydning for forsikring og muligheden for at sejle lovligt. Korrekte registrering i et skibsregister kan således have fiskale konsekvenser for skibsejeren.

Samlet præcision

Statistikken er retvisende, hvad angår de overordnede statistiske mål: antal fartøjer og den samlede tonnage, da korrekte registreringer i skibsregisteret har fiskal betydning for skibsejer.

Usikkerhed på anvendelse og alder er marginale og påvirker ikke den samlede vurdering af statistikken.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der er en mindre usikkerhed i skibets anvendelse, idet nogle skibstyper kan anvendes på forskellig måde og anvendelsen kan ændres over tid. Ved deciderede ombygninger af skibe til helt nye anvendelser opdateres skibsregisteret dog.

Derudover knytter den største usikkerhed sig til skibe under 100 BT, som udelukkende er baseret på skibsregisteret.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på et administrativt register for dansk indregistrerede skibe med supplerende oplysninger fra Rederiforeningen. Registerets oplysninger er fuldt dækkende for statistikkens afgrænsning.

Der er ikke foretaget en kvalitetsmåling af statistikken.

Der offentliggøres ikke foreløbige tal.

Generelt betragtes statistikken som værende af god kvalitet, idet det baserer sig på et administrativt register, hvor især antal og størrelse af skibene betragtes som oplysninger af meget høj kvalitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der produceres ikke foreløbige tal.