Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent som PDF

Byopgørelsen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Folketal. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Byopgørelsen indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Folketal i følgende tabeller:

  • BY1: Folketal 1. januar efter by og landdistrikter, alder, køn og tid
  • BY2: Folketal 1. januar efter by og landdistrikter, bystørrelse, alder, køn og tid
  • BY3: Folketal 1. januar efter by og landdistrikter, befolkningstæthed, areal, alder, køn og tid
  • BY4: Husstande 1. januar efter by og landdistrikter, husstandstype, antal børn og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Datamaterialet ligger lagret på adresseniveau og kan bruges sammen med andre oplysninger på adresseniveau, fx husstande.

Anden tilgængelighed

Opgaver om befolkningen i byerne herunder efter bystørrelse og placering kan fremstilles af DST Consulting ligesom forskningsservice stiller afidentificerede befolkningsdata på mikroniveau til rådighed for forskere.

Diskretioneringspolitik

Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med forekomst af en i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersonens forhold. Se Danmarks Statistik's fortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Der foretages ingen diskretionering. Se Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med forekomst af en i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersonens forhold.

Reference til metodedokumenter

Hvornår er en by en by og hvornår ikke?

SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) har, som Danmarks infrastrukturvirksomhed ansvaret for udarbejdelsen af kortdata og for klassifikation af det danske landskab. Siden 1. januar 2006 har Geodatastyrelsen leveret omkransningen af byer til Danmarks Statistik. En bebyggelsespolygon dækker over både by og sommerhusbebyggelse og er et udtryk for yderkanten af afgrænsningen mellem en sammenhængende bebyggelse og landområdet baseret på SDFE's grunddata. Grønne områder, idrætspladser og industri kan indgå i bebyggelsen.

At bebyggelsen er sammenhængende vil som hovedregel sige, at afstanden mellem husene ikke overstiger 200 meter, medmindre afbrydelsen skyldes offentlige anlæg, kirkegårde o.l. Danmarks Statistik bruger disse polygoner, der markerer grænserne for en bys udbredelse og samtidig definerer, hvilke adresser der er hjemmehørende i byerne, og hvilke der ligger udenfor. Ved at bruge et adresseregister med tilknyttede koordinater kan alle adresser inden for en given polygon identificeres. Fra CPR hentes oplysninger om antallet af personer på de enkelte adresser. Antallet af indbyggere i et byområde kan på den måde opgøres. Danmarks Statistik udgiver efterfølgende en byopgørelse, hvor kravet er, at indbyggerantallet er over 200 indbyggere. Kommer en by under 200 indbyggere har det derfor ingen betydning i SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og tidligerte Kort & Matrikelstyrelsens opfattelse af at det stadig er en by. SDFE knytter normalt et stednavn til bypolygonen og har et omfattende stednavneregister, hvis indhold er indsamlet i "marken". Med jævne mellemrum bliver indholdet af stednavneregistret konfereret med den lokale kommune.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.