Gå til sidens indhold

Byopgørelsen

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jørn Korsbø Petersen
39 17 32 77

jkp@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Byopgørelsen 2023

Statistikken belyser folketal og befolkningstæthed efter område. Byopgørelsen findes tilbage i gamle folketællinger, som blev lavet hvert 5. eller 10. år. Fra 1976 til 1996 blev statistikken opgjort ca. hvert andet år. Fra 1996 er statistikken lavet årligt, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2010 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse over antallet af indbyggere i landdistrikter samt antallet af indbyggere i byer med mere end 200 indbyggere for hver kommune, fordelt efter befolkningens alder, køn. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner med under 200 indbyggere, klassificeres som bosiddende i landdistrikter. Derudover opgøres befolkningstætheden fordelt på byområder og landdistrikter siden 2017.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilden til statistikken er dels den årlige befolkningsopgørelse pr. 1. januar og dels bypolygoner, som SDFE (Styrelsen for DataForsyning og Effektivisering - tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) indtegner på et korttema, og som viser byernes/bypolygonernes geografiske udstrækning. Dernæst optælles antallet af personer med bopæl indenfor de respektive byer/(byopolygoner. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner med under 200 indbyggere klassificeres som bosiddende i landdistrikter. Byerne klassificeres sidenhen efter størrelse og indbyggere.

Byer hvis indbyggertal er steget eller faldet meget sammenholdt med sidste år tages ud til nærmere undersøgelse og validitetscheck.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere: Ministerier, kommuner, organisationer, private virksomheder, studerende samt privatpersoner.

Anvendelsesområde: Planlægning, lokalhistorie. (Ved offentliggørelsen finder lokale aviser ofte historier relateret til de byer i lokalområdet, som er opstået eller nedlagt (passet grænsen for 200 indbyggere )

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen anses generelt som værende af meget god kvalitet. Dog giver definitionen mulighed for skøn af byers udstrækning og dermed også byernes befolkning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer som regel ca. 4 måneder efter årets afslutning og overholdes normalt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er blevet defineret på samme måde siden 1976. Der kan dog være visse udsving pga. manglende kortmateriale tilbage i tiden. En undtagelse fra definitionen er Hovedstadsområdet, som frem til og med 1998 består af hele kommuner. Fra 1999 er der udskilt bymæssig bebyggelse inden for de kommuner som tidligere tilhørte Hovedstadsområdet. Fra 2011 er hovedstadsområdet udvidet og inkludere flere omegnskommuner end tidligere .

Byopgørelsen 1. januar 2006 er gennemført med en ny opgørelsesmetode i forhold til tidligere, idet SDFE (tidligere betegnelse Geodatastyrelsen og KMS) bebyggelsespolygoner for første gang er blevet anvendt. Definitionen på en by er dog den samme som i tidligere byopgørelser, foretaget af Danmarks Statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Folketal. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog.

Læs mere om tilgængelighed