Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kasper Emil Freiman
39 17 31 43

kfr@dst.dk

Hent som PDF

Byggevirksomheden

Statistikken udgives kvartalsvis i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for byggevirksomheden i en række tabeller, under emnet byggevirksomheden. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Det er også muligt at købe skræddersyede løsninger baseret på statistikkens grundmateriale, gennem DST Consulting. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives kvartalsvis i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggevirksomheden i følgende tabeller:

Byggevirksomhed, uden korrektion for forsinkelser

 • BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, byggefase, anvendelse og bygherreforhold
 • BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, enhed, påbegyndelsesår, byggesagstype og anvendelse
 • BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, byggefase, anvendelse og bygherreforhold
 • BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse og bygherreforhold
 • BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter påbegyndelsesår, enhed, byggesagstype og anvendelse
 • BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse og bygherreforhold

Byggevirksomhed, korrigeret for forsinkelser

 • BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase og anvendelse
 • BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse, bygherreforhold og sæsonkorrigering
 • BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase og anvendelse
 • BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase og anvendelse, bygherreforhold, sæsonkorrigering

Byggevirksomhed, revisionsomfang

 • BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning efter byggefase

Byggevirksomhed, historisk oversigt

 • BYGV04: Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse
 • BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse
 • BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) efter byggefase og bygherreforhold
 • BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) efter anvendelse

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover stilles mikrodata til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig i Eurostats database.

Forskere, analytikere og andre kan købe sig adgang til skræddersyede opgørelser ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Byggevirksomheden følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte variable kan henvises til BBR-instruks - vær opmærksom på at denne instruks vil blive opdateret i løbet af 2020.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.