Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Annesofie Thorup Olesen
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Boligstøtte

Statistik over boligstøtte i Danmark findes tilbage til 1967. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig siden 1983. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres i Eurostat.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres i Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken over boligstøtte findes i sin nuværende form fra 2007 (BOST63 og BOST64). Kontanthjælpsloftet fra 2004 til 2011 betyder, at der for husstande med en eller flere personer, som har modtaget kontanthjælp i seks sammenhængende måneder, er et loft over summen af boligstøtte, særlig støtte og kontanthjælp. 1. oktober 2016 trådte et nyt kontanthjælpsloft i kraft. Der er en øvre grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i boligstøtte, kontanthjælp/uddannelseshjælp, integrationsydelse og særlig støtte. Hvis den samlede støtte overstiger denne grænse, reduceres først den særlige støtte (i december 2016 berørte dette ca. 8.400 personer) og derefter reduceres boligstøtten (i december 2016 berørte dette ca. 19.900 husstande/21.900 personer).

Fra 1967 til 2011 findes landsdækkende opgørelser over boligstøtte aggregeret på familietype (BOST61) eller pensionsstatus (BOST62). Før 1973 var udbetalingerne til boligstøtte opgjort som årsbeløb. For at gøre årsbeløbene sammenlignelige med december måneds udbetalinger er årsbeløbene delt med 12. Mellem 1967 og 1973 indeholdt boligstøtten ikke støtte til personer i plejebolig. Boligstøtte til kommunale pensionistboliger udgik i 1993, mens nye former for støtte er kommet til i form af støtte til ældreboliger (1989) og støtte til bofællesskaber (1994).

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken over boligstøtte hænger sammen med flere statistikker inden for privatøkonomi, såsom indkomst, kontanthjælp og fattigdom. Da boligstøtte ydes til husstanden, ikke til personerne, kan statistikken over boligstøtte generelt sammenholdes med andre husstandsstatistikker, men kan være vanskelig at sammenligne med person- og familiestatistikker. Data til statistikken har siden 1982 haft CPR-numre på samtlige af hustandens medlemmer, hvilket gør sammenkørsler med andre af Danmarks Statistiks statistikker mulig.

I statistikken om boligstøtte indgår antallet af modtagere, som bor i ældreboliger. Statistikken om Sociale ressourcer indeholder tal for det samlede antal ældreboliger i Danmark, men ældrebolig dækker over forskelligt indhold i forskellige statistikker. Det skyldes, dels at begrebet ældrebolig opfattes forskelligt, og dels at lovgivningen definerer ældrebolig forskelligt i forskellige sammenhænge.

Kontanthjælpsloftet reguleres bl.a. ved at reduceret boligstøtten. Derfor er der også en sammenhæng med statistikker vedrørende kontanthjælp.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.