Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Annesofie Thorup Olesen
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Boligstøtte

Statistikken er baseret på administrative registre over boligstøtte, men der kan forekomme fejl og dubletter i registeret. Invalide data og dubletter fjernes (under 0,01 pct.), hvilket kan reducere dækningen minimalt. Det udbetalte beløb er overestimeret i forhold til virkeligheden, da måneder med mindre end en hel måneds boligstøtteberettigelse indgår som en fuld måned i statistikken. Kun endelige tal offentliggøres.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på Udbetaling Danmarks administrative register over boligstøtte. Efter eksklusion af invalide data udgør rammepopulationen omkring 99.9 pct. af målpopulationen. Beløbene i statistikken er lidt overestimeret i forhold til virkeligheden, da beløb for hele måneder indgår i statistikken selvom boligstøtten i nogle tilfælde er tildelt for kortere tid. Reduceres boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet beregnes det udbetalte beløb ud fra de oplyste beløb i registreret for boligstøtte og reduktion. Der kan forekomme fejl i Udbetaling Danmarks register, som ikke opdages af Danmarks Statistik. I de tilfælde indgår fejlen i statistikken såvel som i selve udbetalingen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken er baseret på Udbetaling Danmarks administrative register over boligstøtte. Efter validering af data, og ekskludering af evt. invalide data, udgør rammepopulationen omkring 99.9 pct. af målpopulationen. I statistikken opgøres udbetalt boligstøtte for hele måneder, da specifikke start- og slutdatoer ikke er en del af data. For husstande, der kun er berettiget til boligstøtte i en del af måneden, overestimeres det udbetalte beløb derfor i statistikken i forhold til virkeligheden. I tilfælde af reduktion af boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet (ca. 2 pct. af husstandene, der modtager boligstøtte), beregnes det udbetalte beløb ud fra oplyste beløb i registreret for boligstøtte og reduktion, hvilket giver en risiko for beregningsfejl, omend lille.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede kvalitet vurderes til at være meget god, da datakilden er administrative udbetalingsregistre med fuld dækning.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Som udgangspunkt udkommer kun endelige tal.