Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Annesofie Thorup Olesen
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Boligstøtte

Statistikken er en månedlig opgørelse af boligstøtte opgjort i antallet af hustande, der har modtaget boligstøtte samt de udbetalte beløb. Statistikken er opdelt i boligydelse til folkepensionister og personer, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, boligsikring til personer, der har fået tilkendt førtidspension i eller efter 2003, og boligsikring til ikke pensionerede. Herunder er statistikken aggregeret på kommuner og alder. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Boligstøttestatistikken er en månedlig opgørelse af antallet af husstande, der modtager boligstøtte og det udbetalte beløb. Boligstøtte ydes som boligydelse til folkepensionister og personer, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, boligsikring til personer, der har fået tilkendt førtidspension i eller efter 2003, og boligsikring til andre end pensionister. Den udbetalte boligstøtte fastsættes blandt andet på baggrund af huslejen, husstandens samlede indkomst og formue samt antallet af børn og voksne i husstanden. Boligstøtte bliver bevilliget til en hustand - omend beløbet udbetales til ansøgeren af boligstøtten.

Grupperinger og klassifikationer

Boligstøtte grupperes boligydelse til folkepensionister og personer, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, boligsikring til personer, der har fået tilkendt førtidspension i eller efter 2003, og boligsikring til andre end pensionister. Herunder opdeles data efter boligform: Almindelige lejere; Andelshavere; Ejere; Særlig boligform (herunder bofællesskaber og anvist bolig); Lejere i ældreboliger. Boligstøtte er desuden grupperet efter alder med 5 års intervaller i tabel BOST64 og geografisk efter kommuner i tabel BOST63.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Boligstøtte: Skattefrit tilskud til boligudgifter for leje-, andels-, eller ejerbolig. Beløbet fastsættes blandt andet på baggrund af huslejen, husstandens samlede indkomst og formue samt antallet af børn og voksne i husstanden. Boligstøtte ydes primært til lejere. Ejere og andelshavere kan tildeles boligstøtte som består helt eller delvist af et lån. Boligstøtte bliver bevilliget til en husstand - omend beløbet udbetales til ansøgeren af boligstøtten. Boligstøtte opdeles i Boligydelse og Boligsikring.

Boligydelse: Tilskud til boligudgifter for folkepensionister og personer, der har fået tilkendt førtidspension før 2003.

Boligsikring: Tilskud til boligudgifter til husstande uden folkepensionister og personer, som har fået tilkendt førtidspension før 2003. Personer, der har fået tilkendt førtidspension i eller efter 2003 kan tildeles boligsikring efter særlige regler.

Enheder

Enhederne i statistikken er husstande og beløb.

Population

Målpopulationen består af alle hustande, der modtog boligstøtte i 2020.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Husstande måles i antal. Udbetalt beløb måles i kr.

Referencetid

Kalenderåret 2021.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel findes i "Lov om Danmarks Statistik §6, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000".

Der findes ingen EU-regulering for Boligstøtte.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde forbundet med produktionen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

På http://www.Borger.dk findes oplysninger om boligstøtte.