Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Flemming von Hadeln Løve
39 17 37 27

fll@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdstidsregnskab (ATR)

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Arbejdstidsregnskab. Du kan se mere på statistikkens emneside og på emnesiden om Beskæftigelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Arbejdstidsregnskabet (ATR) offentliggøres i kun som tabeller i statistikbanken

Publikationer

Arbejdstidsregnskabet (ATR) indgår i Statistisk Årbog i kapitel Arbejde, løn og indkomst, afsnit Beskæftigelse.

I december 1998 blev rapporten Integreret arbejdsmarkedsstatistik - Arbejdsmarkedsregnskab og Arbejdstidsregnskab 1995-97 offentliggjort. Heri blev Arbejdstidsregnskabet præsenteret, hvori er inkluderet en væsentlig mere detaljeret beskrivelse af de anvendte primærkilder og begrebsforskelle mellem dem.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Arbejdstidsregnskab. De kvartalsvise tabeller er:

  • ATR110: Arbejdstidsregnskab (kvartal) efter branche (DB07), sektor, type og socioøkonomisk status (erstatter ATR20, ATR11KV)
  • ATR112: Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret) efter branche (DB07 10- og 19-grp), type og socioøkonomisk status (erstatter ATR24, ATR3KV)
  • ATR114: Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret) efter sektor, type og socioøkonomisk status (erstatter ATR26, ATR4KV)

De årlige tabeller er:

  • ATR116: Arbejdstidsregnskab (år) efter branche (DB07), sektor, type, socioøkonomisk status og køn (erstatter ATR30, ATR11)
  • ATR118: Arbejdstidsregnskab på nationalregnskabets branchegrupperinger (år) efter branche (DB07), sektor, type, socioøkonomisk status og køn (erstatter ATR32, ATR22)
  • ATR122: Arbejdstidsregnskab (år), indeks (2010=100) efter køn, sektor og type (erstatter ATR, ATRI)

De gamle (nu udgåede) tidsserier er tilgængelige i statistikbanken under afsluttede serier. Det nye ATR og de hidtidige ATR er ikke sammenlignelige, da såvel kilder, population, metode som begreber er ændret i forhold til tidligere.

Adgang til mikrodata

Data er aggregerede tal, hvor antal præsterede arbejdstimer, lønsum, det gennemsnitlige antal job og den gennemsnitlige beskæftigelse summeres på brancheniveau (db07), sektor, socioøkonomisk status 3, køn, og 5 grupper af arbejdsomfang. Fra dette niveau summeres data til offentliggørelsesniveau (bl.a. forskellige typer brancheaggregater).

Grundmaterialet består alene af eksisterende statistikker. Alle indhentede oplysninger lagres, men detaljerede ikke-offentliggjorte oplysninger stilles ikke til rådighed.

Anden tilgængelighed

Statistikken leverer data for den markedsmæssige sektor af økonomien til erhvervskorttidsforordningen (STS).

Endvidere leverer statistikken data til interne brugere, især til nationalregnskabet.

Diskretioneringspolitik

Der er normalt ikke behov for at diskretionere, idet statistikken bygger på aggregerede data. Se i øvrigt: Danmarks Statistiks fortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der er normalt ikke behov for at diskretionere, idet statistiken bygger på aggregerede data.

Dog er der diskretioneret i forhold til leverancer til EU-STS, idet nogle branchegrupper enten slet ikke er relevante eller kun er relevante i meget begrænset målestok i Danmark. Det drejer sig om branchegrupperne 2-cifrede NACE: 'B06', 'B08', 'B09', 'C19'.

Reference til metodedokumenter

Metoden i Arbejdstidsregnskabet (ATR) er beskrevet mere indgående i serien Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger).

Metodeændringer i forbindelse med overgang til arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) er beskrevet i notatet databrud i ATR ved overgang til AMR.

Metodeændringer i forbindelse med overgang til eIndkomst er beskrevet i notatet databrud i ATR ved overgang til eIndkomst.

I december 1998 blev rapporten Integreret arbejdsmarkedsstatistik - Arbejdsmarkedsregnskab og Arbejdstidsregnskab 1995-97 offentliggjort. Heri blev Arbejdstidsregnskabet præsenteret, hvori er inkluderet en væsentlig mere detaljeret beskrivelse af de anvendte primærkilder og begrebsforskelle mellem dem.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.