Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Flemming von Hadeln Løve
39 17 37 27

fll@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdstidsregnskab (ATR)

Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af præsteret arbejdstid i timer, antal beskæftigede, antal job og lønsum i mio.kr. Statistikken fordeles efter branche, sektor, hvorvidt man er lønmodtager eller selvstændig, samt efter køn.

Indholdsbeskrivelse

Arbejdstidsregnskabet (ATR) er en integreret statistik med konsistente tidsserier for beskæftigelse, job, præsterede timer samt lønmodtageres lønsum på både års- og kvartalsbasis.

Arbejdstidsregnskabet leverer også kvartalsvise data til eurostats erhvervs korttidsforordning (STS). Data til STS omfatter alene den markedsmæssige del af økonomien, og de variable der leveres er: - Antallet af beskæftigede personer (Variabel 210) - Præsterede timer (Variable 220) - Lønsum for lønmodtagere (Variable 230)

En beskæftiget person kan have et eller flere job. Et job er defineret som en persons tilknytning til et arbejdssted. I hvert job præsterer personen et antal arbejdstimer og modtager som kompensation en løn opgjort i kroner.

I arbejdstidsregnskabet er beregningsniveauet ikke det enkelte job. Data i ATR er aggregerede tal, hvor antal præsterede arbejdstimer, lønsum, det gennemsnitlige antal job og den gennemsnitlige beskæftigelse summeres på branche (6-cifret DB), sektor, socioøkonomisk status (3 grupper), køn (2 grupper), og arbejdsomfang (5 grupper). Fra dette niveau summeres data til offentliggørelsesniveau (bl.a. forskellige typer brancheaggregater).

Grupperinger og klassifikationer

Dansk Branchekode (DB07), der er kompatibel med de internationale NACE koder, angiver arbejdsstedets hovedaktivitet. I de internationale leverancer anvender ATR NACE aggregater. Endvidere opgøres ATR fordelt efter nationalregnskabets brancheaggregater.

Sektor benytter nationalregnskabets sektorgrupper (ESA 2010) til at lave en opdeling af sektorkoderne i 2 grupper, henholdsvis Virksomheder og organisationer og Offentlig forvaltning og service. En beskrivelse af sektoropdelingen kan findes på: Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne.

I ATR er socioøkonomisk status en opdeling i forhold til lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Fuldtid defineret som mindst 32 betalte timer i jobbet pr. uge for ansættelse i hele ugen, eller mindst 139 løntimer i jobbet ved ansættelse hele måneden.

Sektordækning

Statistikken dækker alle nationalregnskabs sektorer (ESA 2010) som dansk-registrerede virksomheder kan få tildelt (dvs. alle sektorer eksklusiv udlandet og udenlandsk kontrollerede enheder). Sektorerne er aggregeret til en opdeling i to grupper, henholdsvis Virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service.

Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.

Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Begreber og definitioner

Beskæftigelse: En person er beskæftiget, hvis man har en tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde i referenceugen. Personer, der er midlertidigt fraværende, men som har en tilknytning til et arbejdssted i form af et job at vende tilbage til, tæller med i beskæftigelsen. Personer, der er midlertidigt fraværende som følge af orlov, men som har en tilknytning til et arbejdssted i form af et job at vende tilbage til, tæller med i beskæftigelsen. Personer, der i op til 45 dage ikke har modtaget løn, men efterfølgende er vendt tilbage til samme arbejdsgiver, er medregnet i perioden uden lønudbetaling. Orlov fra beskæftigelse omfatter personer på barselsorlov og sygeorlov og frem til 2010 også personer på børnepasningsorlov. Beskæftigelse er en statusopgørelse over, hvor mange personer der er beskæftiget på et givet tidspunkt. Se mere i Begreber i Arbejdstidsregnskabet.

Job: En persons tilknytning til et arbejdssted. Den samme person kan godt have flere job på samme tid. Antal job angiver hvor mange job, der er aktive (eksklusiv midlertidigt fravær i form af fx barsel eller anden orlov) på et givent tidspunkt. I arbejdsmarkedsstatistikken er et job aktivt, hvis der blot er minimum 1 betalt time pr. uge. Personer, der i op til 45 dage ikke har modtaget løn, men efterfølgende er vendt tilbage til samme arbejdsgiver, er medregnet i perioden uden lønudbetaling. Se mere i Begreber i Arbejdstidsregnskabet.

Lønsum: Optjent kompensation for arbejdede timer eller betaling under midlertidigt fravær fra arbejde. Lønsummen i Arbejdstidsregnskabet (ATR) inkluderer aflønning i penge og naturalier, der af arbejdsgiveren udbetales til en ansat lønmodtager for arbejde udført i en regnskabsperiode. Se mere i Begreber i Arbejdstidsregnskabet.

Præsterede timer: Arbejdsgiverbetalte præsterede arbejdstimer, inklusive betalte overarbejdstimer og eksklusive betalte fraværstimer. Ubetalte timer og kriminelt (inkl. sort) arbejde indgår derfor ikke i opgørelsen af præsterede timer i arbejdstidsregnskabet (ATR). I ATR er præsterede timer dermed afgrænset til betalte registrerede timer. Se mere i Begreber i Arbejdstidsregnskabet.

Enheder

Den statistiske enhed er jobbet som personen har på det enkelte arbejdssted.

Population

Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefæller i dansk registrerede virksomheder.

Befolkningen dækker personer, der arbejder i danske virksomheder eller på danske skibe. Befolkningen i arbejdstidsregnskabet (ATR) er personer tilknyttet danske registrerede virksomheder, hvilket er i overensstemmelse med det europæiske nationalregnskabssystems (ESA2010) grænser. ESA2010 omfatter arbejde i residente virksomheder (se definition i ESA 2010, afsnit 2.04 til 2.11).

ATR omfatter ikke lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende ægtefæller fra udenlandske virksomheder, der udlejes til arbejde i Danmark i henhold til reglerne for udlejning af arbejdskraft. Se Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT).

Geografisk dækning

Arbejdstidsregnskabet (ATR) dækker, som i det danske nationalregnskab, Kongeriget Danmarks økonomiske territorie eksklusiv Færøerne og Grønland, i overensstemmelse med Kommissions Regulativ (EC) No 109/2005.

Tidsperiode

  1. kvartal 2008 - (for alle indikatorer i alle opdelinger).

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Beskæftigelsen er opgjort som antal personer (beregnet som gennemsnit over referenceperioden).

Job er opgjort som antal job (gennemsnit over referenceperioden).

Præsterede timer er opgjort som antal timer. I statistikbanken er disse opgjort i 1000 timer.

Lønsummen er opgjort i kr. I Statistikbanken er lønsummen opgjort i mio. kr.

Referencetid

Referenceperioden for tallene i det årlige arbejdstidsregnskab (ATR) er kalenderåret, mens referenceperioden for det kvartalsvise arbejdstidsregnskab er kvartalet.

Hyppighed

Der udgives både års- og kvartalstal. Statistiken har to årlige udgivelser (i september med et foreløbigt år, og i februar med endelige år) og fire kvartalsvise offentliggørelser.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken leverer arbejdsmarkedsdata til Eurostats erhvervskorttidsforordning (STS) og til nationalregnskabet (ENS/ESA).

STS: Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik. PRf 1158/2005, EFT L 191, s. 1, 22-07-2005.
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 om gennemførelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler, listen over variabler og hyppigheden af udarbejdelsen af data. Kf 1503/2006, EFT L 281, s. 15,, 12-10-2006.

ENS/ESA: Rådets forordning (EF) for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1392/2007 af 13. november 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata. PRf 1392/2007, EUT L 324, s.1, 10-12-2007.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre.

Øvrige oplysninger

Arbejdsmarkedet og dermed arbejdstidsregnskabet er kraftigt påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. De ekstraordinære forhold i betyder at de kvartalsvise opgørelse af beskæftigelse og præsterede timer er behæftet med væsentligt større usikkerhed end sædvanligt. Se vedhæftet dokumentation Særlige forhold ved offentliggørelse i 2020 og i 2021 (pdf)

Arbejdstidsregnskabet (ATR) er et resultat af et treårigt projektarbejde, der blev etableret i Danmarks Statistik i 1995 med tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Projektets formål var at forbedre den løbende belysning af arbejdsmarkedet. Baggrunden for arbejdstidsregnskabet var det store antal statistikker, der belyste arbejdsmarkedet, og den kendsgerning at tallene i de enkelte statistikker ikke umiddelbart kunne sammenlignes. I projektet var arbejdet koncentreret om at udvikle statistiksystemer, der integrerer allerede eksisterende arbejdsmarkedsstatistik. I december 1998 blev projektet afsluttet med en rapport: "Integreret arbejdsmarkedsstatistik - Arbejdsmarkedsregnskab og Arbejdstidsregnskab 1995-97", hvori to nye statistiksystemer blev præsenteret. I 1999 blev Arbejdstidsregnskabet lanceret i Danmarks Statistik med hhv. en års- og en kvartalsvis statistik.

Forskelle i begreber og statistikker om beskæftigelse og arbejdstimer fremgår af følgende notat: Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

Der findes yderligere dokumentation af forskelle mellem beskæftigelsesopgørelser på: Beskæftigelse.

Dokumentation der alene relaterer sig til arbejdstidsregnskabet findes på: ATR-dokumentation.

Vi vil i Danmarks Statistik gerne udnytte oplysninger fra register for udenlandske tjenesteydere i Danmark (RUT) til at skabe en bedre belysning af grænsearbejde, men har hidtil ikke haft ressourcer til at gennemføre et sådan projekt. I RUT indgår arbejdsudleje, udstationerede og enkeltmandsvirksomheder der leverer tjenesteydelser i Danmark, men som ikke er skattepligtige i Danmark. RUT-ansættelsesforhold er ikke en del af natbefolkningen (der typisk anvendes til populationsafgrænsning af person- og arbejdsmarkedsstatistikken), eftersom arbejdstagerne ikke er bosat i Danmark. Ifølge nationalregnskabet skal RUT ansættelsesforholdene heller ikke medregnes i nationalregnskabets beskæftigelse, men derimod indgå som "import af udenlandske tjenesteydelser" (ud fra begrundelsen at de beskæftigede er ansat i - og modtager løn og ansættelsesforhold fra - den udenlandske virksomhed). Af samme grund vil RUT ikke skulle indgå i ATRs opgørelser, men i stedet indgå som et led i generel belysning af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvor RUT vil kunne indgå som supplement til oplysninger fra eIndkomst (i statistikken beskæftigelse for lønmodtagere) om ansatte, der ikke har bopæl i Danmark, men er ansat på danske virksomheder.