Gå til sidens indhold

Fravær

Beskrivelse

Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele den offentlige sektor og private virksomheder med mere end 9 fuldtidsansatte. 2007 er første år, hvor statistikken dækker alle sektorer.

Fraværsstatistikken er en strukturstatistik, hvis formål er at belyse omfanget og udviklingen af fraværet samt at skabe et bedre grundlag for virksomhedernes og det offentliges fraværsindsats. Statistikken beskriver den arbejdsindsats, som bortfalder pga. fravær.

Statistikken er en årlig opgørelse, som måler det aktuelle fravær, som forskellige grupper af lønmodtagere har haft i løbet af året. Fraværet omfatter egen sygdom, barns sygdom, arbejdsulykke og barsels- og adoptionsorlov.

Hvert kvartal indhentes den statslige sektors fraværsoplysninger fra de statslige styrelser, institutioner mv. Fraværsoplyningerne leveres fra de statslige løn- og fraværssystemer. For kommunernes og regionernes vedkommende kommer data årligt via de kommunle og regionale løn- og fraværssytemer.

Data fra kommuner og regioner indsamles i samarbejde med Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Fraværsdata for den private sektor er en stikprøve af virksomheder, der indsamles i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Stikprøven er på ca. 2600 virksomheder med mere end 9 fuldtidsbeskæftigede. Data opsamles primært i virksomhedernes egne løn- og fraværssystemer eller Danmarks Statistiks regneark.

Statslige, kommunale og regionale institutioner, som ikke indberetter via statslige-, kommunale- eller regionale løn- og fraværssystemer, bliver bedt om at indberette direkte til Danmarks Statistik.

Til udarbejdelse af fraværsstatistikken benyttes dels de oplysninger om de enkelte lønmodtageres fravær, som indberettes til fraværsstatistikken, og dels nogle af de time-, dage- og personoplysninger, som indberettes til lønstatistikken.

Der foretages en kobling mellem lønstatistikken og fraværsstatistikken. Koblingen kan kun gennemføres, hvis personen findes i lønstatistikken, og hvis den indberettede fraværsperiode starter og slutter inden for ansættelsesforholdets varighed.

Informationerne om mulige arbejdstimer og dage samt fuldtidsansatte fra lønstatistikken bruges i beregningen af fraværsprocenten og det gen-nemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

En del af indberetningerne fra private virksomheder har ikke kunnet anvendes på grund af fejl i indberetningen, ligesom private virksomheder, der er ophørt eller startet i løbet af året, af indsamlingstekniske grunde normalt ikke er med. En del private virksomheder, der formelt set ikke er indberetningspligtige, men har indberettet til statistikken medtages, hvis kvaliteten af data er god. Kvaliteten af fraværsindberetningerne fra især de private virksomheder er svingende. Kvaliteten af data forsøges konstant at forbedres gennem tilbagemelding til virksomhederne, gennem omfattende fejlsøgning og -opretning samt gemmen opdatering og forbedring af produktionssystemerne.

Erfaringerne viser, at kvaliteten af de indberettede data fra private virksomheder, staten, kommuner, institutioner mm. løbende forbedres, efterhånden som systemerne til fraværsregistrering opbygges, og rutinerne med registrering af fravær indarbejdes. Sammenligninger af fraværet de første år skal derfor tages med et vist forbehold.

Brud i data: Året 2013 er dobbelt år, hvor statistikken offentliggøres på den nye sektorfordeling og hvor den gamle serie fra 2010 -2013 ikke længere opdateres. Det er muligt at beregne og sammenligne tallene på totalerne for alle sektorer samlet, da der ikke er brud i hvordan begreberne i fraværsstatistikken beregnes. Der er kun sket ændringer i, hvordan opdelingen i private og offentlige virksomheder defineres.

Der kan læses mere om den nye sektorfordeling i statistikdokumentationen på vores hjemmeside: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/fravaer

Der findes ingen delopgaver under Fravær

Variable