Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fravær

Beskrivelse

Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. 2007 er første år, hvor statistikken dækker alle sektorer. Fraværsstatistikken er en strukturstatistik, hvis formål er at belyse omfanget og udviklingen af fraværet samt at skabe et bedre grundlag for virksomhedernes og det offentliges fraværs-indsats. Statistikken beskriver den arbejdsindsats, som bortfalder pga. fravær. Statistikken er således en statistik, der på et givet referencetidspunkt - i dette tilfælde årligt - angiver det aktuelle fravær for forskellige grupper af lønmodtagere. Den statslige sektors fraværsoplysninger indhentes af Finansministeriet, der hvert kvartal modtager fraværsoplysninger fra de statslige styrelser, institutioner mv. For kommunernes og regionernes vedkommende kommer data primært via KMD og Silkeborg Data. Data fra kommuner og regioner indsamles i samarbejde med Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Fraværsdata for den private sektor er en stikprøve af virksomheder og indsamles i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Data opsamles primært i virksomhedernes egne løn- og fraværssystemer eller Danmarks Statistiks regneark. Til udarbejdelse af fraværsstatistikken benyttes dels de oplysninger om de enkelte lønmodta-geres fravær, som indberettes til fraværsstatistikken, og dels nogle af de time-, dage- og per-sonoplysninger, som indberettes til lønstatistikken. Der foretages en kobling mellem lønstatistikken og fraværsstatistikken. Koblingen kan kun gennemføres, hvis personen findes i lønstatistikken, og hvis den indberettede fraværsperiode starter og slutter indenfor ansættelsesforholdets varighed. Informationerne om mulige arbejdstimer og dage fra lønstatistikken bruges i beregningen af fraværsprocenten og det gen-nemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. En del af indberetningerne fra private virksomheder har ikke kunnet anvendes på grund af fejl i indberetningen, ligesom private virksomheder, der er ophørt eller startet i løbet af året, af indsamlingstekniske grunde normalt ikke er med. En del private virksomheder, der formelt set ikke er indberetningspligtige, men har indberettet til statistikken medtages, hvis kvaliteten af data er god. Kvaliteten af fraværsindberetningerne fra især de private virksomheder er svingende. Kvaliteten af data forsøges konstant at forbedres gennem tilbagemelding til virksomhederne, samt gennem opdatering og forbedring af produktionssystemerne.Da statistikken samtidig endnu er relativ ny, og erfaringerne viser, at kvaliteten af de indbe-rettede data fra private virksomheder, staten, kommuner, institutioner mm. løbende forbed-res, efterhånden som systemerne til fraværsregistrering opbygges, og rutinerne med registre-ring af fravær indarbejdes, skal sammenligninger af fraværet derfor de første år tages med et vist forbehold.

Brud i data: Året 2013 er dobbelt år, hvor statistikken offentliggøres på den nye sektorfordeling og den gamle serie fra 2010 -2013 ikke længere opdateres. Det er muligt at beregne og sammenligne tallene på totalerne for alle sektorer samlet, da der ikke er brud i hvordan begreberne i fra-værsstatistikken beregnes. Der er kun sket ændringer i, hvordan opdeling i private og offent-lig virksomheder defineres.

Der kan læses mere om den nye sektorfordeling i statistikdokumentationen på vores hjemmeside: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/fravaer

Der findes ingen delopgaver under Fravær

Variable