Gå til sidens indhold

HFFSP

Langt navn

Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse

Generel Beskrivelse

Forspaltekode på den højeste fuldførte uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Registret over befolkningens uddannelse (BU) er det centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Formålet med BU er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.
Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor kun erhvervskompetencegivende uddannelser indgår. Erhvervskompetencegivende uddannelser er uddannelser fra hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1.

Forspalte1 Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-klde 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD/AUDD), og den 8-cifrede HFFSP-kode angiver således den uddannelse som er en persons højeste fuldførte uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser

Uddannelser i forspalte 15, 30 og 39 indgår ikke i dannelsen af højst fuldført uddannelse.

Der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.

Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1H Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1M Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1U Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.AFSP1E Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP

Detaljeret beskrivelse

Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.

Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte almen uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.

I forbindelse med dannelsen af registret over befolkningens uddannelse (BU) indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af KOMP. For at have en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse kræves dog, at 6. klasse er gennemført (svarende til fuldført International Standard Classification of Education ISCED niveau 1).

Når registret over befolkningens uddannelse (BU) er dannet reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt almenuddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse:

I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunktet 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse. I hovedgruppe 20 og 25 sættes højeste fuldførte uddannelse = 9 kl. og afgangstidspunkt: 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år. Hensigten med at tildele elever med afbrudt uddannelse en højeste fuldførte uddannelse er at vise, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.

Til og med skoleåret 2005/06 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse, hvilket betyder at aldersgruppen fra 0 til ca. 14 år vil have en uoplyst højeste fuldførte uddannelse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2009 betyder en stigning i personer med en højst fuldført grundskoleuddannelse.

Oplysninger om højst fuldført uddannelser er begrænset for personer under 13 år, da en højst fuldført uddannelse som minimum kræver 6. klasse. Derudover er uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.

En persons højeste uddannelse fastlægges på denne måde: Begrebet højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Uddannelsesoplysningerne som danner grundlag for den højeste uddannelse stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.

En uddannelses forspaltekode kan ændre sig: Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret, og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier. Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet i niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010), mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme. Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, normalt vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau. En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.

Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode: AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser

Sammenlignes populationsstørrelserne i EKFSP og HFFSP, er der forskel i nogle af hovedgrupperne. Dette skyldes, at der i dannelsen af HFFSP tages udgangspunkt i alle uddannelser, mens det kun er uddannelser i hovedgruppe 35 og derover som er udgangspunktet, når EKFSP dannes.

  1. Nye forspaltekoder: Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder. I visse tilfælde flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske, hvis en uddannelse har været fejlplaceret, eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.

  2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse: Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og indimellem kommer der nye kilder til. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.

Værdisæt

U061000.TXT_FSP - Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
05 Førskoleuddannelser
0510 Førskoleuddannelser
051010 Førskoleuddannelser
05101010 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
05101020 Børnehave mv.,førskoleudd.
10 Grundskole
1001 Ingen uddannelse
100110 Ingen uddannelse Indv.udd.
10011010 Ingen uddannelse Indv.udd.
1002 Grundskole til og med 6. klasse
100200 Grundskole til og med 6. årgang
10020090 1-6 år Indv.udd.
100205 Børnehaveklasse
10020510 Børnehaveklasse
100210 1. årgang
10021010 1. klasse
100220 2. årgang
10022010 2. klasse
100230 3. årgang
10023010 3. klasse
100240 4. årgang
10024010 4. klasse
100250 5. årgang
10025010 5. klasse
100260 6. årgang
10026010 6. klasse
1003 7.-10/11. klasse
100300 Grundskole 7.-10. årgang
10030090 7-8 år Indv.udd.
10030091 9-10 år Indv.udd.
100310 7. årgang
10031010 7. klasse
100320 8. årgang
10032010 8. klasse
10032020 1. real
10032030 Efterskoler 8. klasse
100330 9. årgang
10033010 9. klasse
10033020 2. real
10033030 Efterskoler 9. klasse
100340 10./11. årgang
10034010 10. klasse
10034020 3. real
10034030 Efterskoler 10. klasse
1005 Almene voksenuddannelser
100510 Forberedende voksenuddannelse
10051010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 Ordblindeundervisning for voksne
100520 Almen voksenuddannelse
10052010 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
1006 Danskundervisning ved sprogcentre
100610 Danskundervisning dansk 1-2
10061005 Dansk 1
10061010 Dansk 2
100620 Danskundervisning for udlændinge
10062005 Dansk uoplyst
15 Forberedende uddannelser
1510 Almene forløb
151005 Daghøjskoler
15100510 Daghøjskoler
151010 Folkehøjskoler mv.
15101010 Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 Folkehøjskolekursus, alment
15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 Folkehøjskolekursus, andre
151020 Tekniske enkeltfag
15102010 Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
151030 Særlige ungdomsuddannelser
15103010 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
1511 Erhvervsrettede forløb
151105 Kurser for unge og ledige
15110510 Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
15110520 Kurser for unge, AMU erhv.intro.
15110530 Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
151110 Kurser for langtidsledige
15111010 Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
151115 Kurser for kvinder
15111510 Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
151120 Kurser for indvandrere
15112010 Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
151125 Inspirationskurser
15112510 Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
15112515 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
151130 Specialklassekurser
15113010 Specialklasser, AMU erhv.intro.
151140 Hi handel introduktion
15114010 Hi handel introduktionskursus
151145 Ti teknisk introduktion
15114510 Ti teknisk introduktionskursus
151150 TF-kurser mv.
15115015 Teknikerforkursus byggeteknik
15115020 Teknikerforkursus maskinteknik
15115025 Teknikerforkursus svagstrømsteknik
15115030 Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
15115035 Teknikerforkursus landbrugsteknik
15115040 Teknikerforkursus kemiteknisk
15115045 Teknikerforkursus produktionsteknisk
15115050 Teknikerforkursus mejeriteknik
15115055 Teknikerforkursus gartneriteknik
15115060 Teknikerforkursus skibsteknik
15115065 Teknikerforkursus tekstilteknik
15115070 Laborant, forskole
15115080 Teknikerforkursus u.n.a.
151155 Social og sundhed
15115510 Social og sundhed, grundforløb
151160 Husholdningskurser
15116010 Husholdningskursus, alment
15116020 Køkkenleder 1
15116030 Husholdningsskolekursus, andre
15116040 Håndarbejdskursus
15116050 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
151165 Produktionsskoler
15116505 Produktionsskole
1512 Danskundervisning ved sprogcentre
151201 Danskundervisning dansk 3
15120105 Dansk 3, almenprøve 2
15120110 Dansk 3, studieprøven
20 Almengymnasiale uddannelser
2015 Gymnasiet
201500 Studentereksamen u.n.a.
20150090 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
201510 1. g
20151010 1. g matematisk
20151020 1. g sproglig
20151030 Pre International Baccalaureate
20151040 Stx,1. år
201520 2. g
20152010 2. g matematisk
20152020 2. g sproglig
20152030 International baccalaureate,1. år
20152040 Stx,2. år
201530 3. g
20153010 3. g matematisk
20153020 3. g sproglig
20153030 International baccalaureate,2, år
20153040 Stx,3. år
201580 Gymnasiet
20158010 Matematisk gymnasium
20158020 Sproglig gymnasium
20158030 International studentereksamen
20158040 Gymnasiet uden linieopdeling
2016 Hf
201620 1. hf
20162020 1. hf (3-årig)
20162040 Hf,1. år
201630 2. hf
20163020 2. hf (3-årig)
20163040 Hf,2. år
201635 3. hf
20163520 3. hf
201680 Hf 2-årig
20168040 2-årig hf
201683 Hf 3-årig
20168320 3-årig hf
201685 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
20168510 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
2017 Studenterkurser
201720 Studenterkurser 1. år
20172010 Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 2-årigt studenterkursus,1. år
201730 Studenterkurser 2. år
20173010 Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 2-årigt studenterkursus,2. år
201780 Studenterkurser
20178010 Matematisk studenterkursus
20178020 Sproglig studenterkursus
20178040 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
2018 Adgangskurser - videregående udd.
201810 Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181010 Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 Gymnasial suppleringskursus GSK
201820 Adgangskurser - videregående udd. flygtning
20182005 Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
20182010 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
2539 Hhx
253900 Hhx
25390010 Hhx højere handelseksamen 1-årig
25390030 Hhx højere handelseksamen 1. år
25390040 Hhx højere handelseksamen 2. år
25390050 Hhx højere handelseksamen
2551 Htx
255100 Htx
25510020 Htx højere teknisk eksamen 1. år
25510030 Htx højere teknisk eksamen 2. år
25510040 Htx højere teknisk eksamen
2554 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
255410 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
25541015 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
25541020 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
25541025 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
25541030 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
25541035 Værkstedsskoleforløb u.n.a.
2559 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
255905 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
25590510 Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
25590520 Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
255910 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
25591010 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30 Erhvervsfaglige grundforløb
3039 Det merkantile område
303903 Det merkantile område
30390310 Det merkantile område
30390320 Handelseksamen
3040 Teknologi og kommunikation
304010 Teknologi og kommunikation
30401010 Teknologi og kommunikation
30401020 Medieproduktion
30401030 Strøm, styring og IT
3042 Bygge og anlæg
304210 Bygge og anlæg
30421010 Bygge og anlæg (gl.)
30421020 Bygge og anlæg
3044 Håndværk og teknik
304410 Håndværk og teknik
30441010 Håndværk og teknik
30441020 Produktion og udvikling
3046 Fra jord til bord
304610 Fra jord til bord
30461010 Fra jord til bord
30461020 Mad til mennesker
30461030 Dyr, planter og natur
3048 Mekanik, transport og logistik
304810 Mekanik, transport og logistik
30481010 Mekanik, transport og logistik
30481030 Transport og logistik
30481040 Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
3049 Service
304910 Service
30491010 Service
30491020 Krop og stil
30491030 Bygnings- og brugerservice
3050 Sundhed, omsorg og pædagogik
305010 Sundhed, omsorg og pædagogik
30501010 Sundhed, omsorg og pædagogik
3059 Teknik
305900 Teknisk forløb u.n.a.
30590000 Tek 2
35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
3520 Pædagogisk
352000 Pædagogisk u.n.a.
35200030 Kørelærer
35200040 Faglærer i idræt
35200044 Mensendiecklærer
35200050 Handelsfaglærereksamen
35200090 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
352010 Pædagogisk grunduddannelse
35201010 Pædagogisk assistent (eud)
3539 Handel og kontor
353900 Handel og administration u.n.a.
35390005 Handel og kontor, indgangsår (gl)
35390010 Merkantile grundfag
35390020 Merkantile område- og specialefag
35390025 Iværksætteruddannelse
35390030 Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 Indledende kurser til VVU
35390040 Pc-bruger
35390070 Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 Dansk kommunalkursus
35390090 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
353904 Handel og kontor, individuel eud
35390410 Merkantile område, individuel eud
353906 Detailhandel
35390601 Bøger
35390602 Detailhandelsuddannelse u.n.a.
35390604 Papir
35390605 Blomsterbinder
35390607 Foto
35390610 Isenkram, værktøj
35390613 Isenkram, glas og porcelæn
35390615 Sport og camping
35390618 Guld og sølv
35390619 Optik
35390621 Tv og radio
35390623 Musik/video/software
35390625 Kolonial (detailhandel)
35390627 Viktualie
35390630 Farve og tapet
35390633 Materialist
35390636 Frugt og grønt
35390639 Blomster
35390641 Sæbe og parfume
35390644 Sko og læder
35390646 Tekstil, detail
35390650 Møbler og boligudstyr
35390653 Boligtekstil og montering
35390656 El-installation
35390657 Forbrugerelektronik
35390659 Legetøj og hobby
35390661 Vin og tobak
35390663 Hårde hvidevarer
35390666 Byggemarked
35390669 Servicestation og kiosk
35390672 Babyudstyr og børnekonfektion
35390675 Dameekvipering
35390678 Herreekvipering
35390681 Hvidevarer og sengeudstyr
35390684 Fisk
35390687 Automobiler
35390690 Bageri
35390691 Stormagasin
35390692 Kædebutik
35390694 Nærbutik
35390695 Butiksmedhjælper
35390696 Salgsassistent
35390699 Dekoratør
353909 Engroshandel
35390905 Handelsuddannelse u.n.a.
35390910 Korn og foderstof
35390915 Kolonial (engroshandel)
35390920 Manufaktur
35390922 Tekstil, engros
35390925 Trælast
35390930 Værktøj og maskiner
35390935 Jern og stål
35390940 Automobiler og reservedele
35390945 Landbrugsmaskiner
35390950 El-artikler
35390955 Vvs branchen
35390960 Isenkram
35390965 Engroshandel med detail
35390970 Engroshandel med kontor
35390972 Logistikassistent
35390974 Indkøbsassistent
35390976 Handelsassistent, salg
35390978 Handelsassistent, service
353926 Kontor generelt
35392610 Kontoruddannelse u.n.a.
35392615 Kontor all round
35392617 Kontorserviceuddannelse
35392620 Kontor, regnskab og revision
35392622 Kontor, økonomi
35392625 Kontor, korrespondance
35392630 Kontor, rejsebranche
35392632 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392635 Spedition og shipping
35392640 Kontor, kommune og amtskommune
35392645 Kontor, stat
35392650 Kontor, administration
35392652 Kontor, offentlig administration
35392655 Lægesekretær
35392657 Sundhedsservicesekretær
35392660 Advokatsekretær
35392665 Informatikassistent
35392680 Postelev
35392684 Teleelev
35392688 Postassistent
353929 Tolduddannelser
35392910 Toldfunktionær mv.
353932 Finans
35393210 Finansuddannelse
35393215 Kundemedarbejder
35393220 Bank
35393230 Forsikring
35393240 Realkredit
35393250 Finansassistent
353935 Eventkoordinator
35393510 Eventkoordinator
35393511 Eventassistent
353940 IT
35394010 Edb-assistent
35394020 Kundekontaktcenteruddannelse
3553 Bygge og anlæg
355300 Bygge og anlæg u.n.a.
35530005 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
35530010 Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
355315 Murer mv.
35531510 Mureruddannelse u.n.a.
35531512 Flisemontør
355320 Brolægger mv.
35532010 Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
35532020 Brolægger
35532030 Anlægsstruktør
35532040 Bygningsstruktør
35532050 Kloakrørlægger
355325 Stenhugger
35532510 Stenhugger
35532515 Stenindustriarbejder
35532520 Stentekniker
355335 Tømrer mv.
35533510 Træfagenes byggeuddannelse
35533520 Tømrer
35533525 Glarmester, aluminium
35533530 Gulvlægger
35533535 Tækkemand
35533540 Gulvbelægningsarbejder
35533545 Byggemontagetekniker
355340 Snedker mv.
35534005 Snedkeruddannelsen
35534010 Bygningssnedker
35534012 Bygningsmontør
35534015 Møbelsnedker
35534016 Træoperatør
35534020 Bødker
35534025 Orgelbygger
35534030 Violinbygger
35534040 Modelsnedker
35534043 Billedskærer
35534050 Forgylder
35534052 Maskinsnedker mm. u.n.a.
35534053 Maskinsnedker
35534054 Produktassistent, døre og vinduer
35534056 Produktionsassistent, plademøbler
35534057 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
35534060 Trædrejer
35534067 Børstenbinder
35534070 Kurvemager
355350 Gas- og vvs-teknik
35535010 Vvs-uddannelse u.n.a.
35535020 Vvs og blikkenslager
35535030 Rustfast industriblikkenslager
35535040 Vvs-montør
35535045 Forsyningsoperatør
35535046 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
35535047 Forsyningsoperatør, el-forsyning
35535050 Teknisk isolatør
35535055 Ventilationstekniker
35535060 Vvs- og energispecialist
35535070 Rustfast industrimontør
35535080 Vvs- og ventilationsmontør
35535085 Oliefyrstekniker
355355 Maler mv.
35535510 Bygningsmaler
35535520 Skiltetekniker
35535530 Vognmaler
35535542 Overfladebehandler
35535544 Overfladebehandler, konstruktion
35535546 Overfladebehandler, komponenter
355365 Elektriker
35536510 Elektriker u.n.a.
35536520 Elektriker, installationsteknik
35536530 Elektriker, kommunikationsteknik
35536540 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
35536550 El-montør
35536555 Elektriker, bygningsautomatik
355375 Bygge og anlæg i øvrigt
35537510 Stukkatør
35537520 Glarmester
35537530 Skorstensfejer
35537531 Kedelanlægstekniker
35537540 Tagdækker
35537550 Kloakmester
3554 Jern og metal
355400 Jern og metal u.n.a.
35540005 Jern og metal, indgangsår (gl)
35540010 Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
355430 Smede- og skibstekniske uddannelser
35543005 Vvs-rørsmed
35543007 Vindmølleoperatør, vingeproduktion
35543008 Ventilationssmed
35543009 Vindmølleoperatør, mekanik og montage
35543010 Smedeuddannelse u.n.a.
35543011 Industriel rørsmed
35543012 Vindmølleoperatør
35543013 Smed, rustfast
35543014 Plade- og konstruktionssmed
35543015 Vvs-energiteknik
35543016 Smed, bearbejdning
35543017 Kedelsmed
35543019 Skibstekniker u.n.a.
35543020 Skibsbygger
35543021 Skibstekniker, reparation
35543022 Skibstekniker, konstruktion
35543023 Skibstekniker, maritime rør
35543024 Skibsbygningsarbejder
35543025 Skibsteknikerassistent
35543026 Skibstekniker, design
35543027 Grovsmed
35543030 Skibsmontør
35543031 Støberitekniker, sandstøbning
35543032 Industrimontør
35543033 Bygnings- og landbrugssmed
35543034 Støberiassistent
35543035 Støberitekniker, støbning i permanente forme
35543036 Klejnsmed
35543037 Smed, aluminium
35543038 Smed, energiteknik
35543039 Klejnsmed, rustfast
35543042 Svejser
35543044 Plastsvejser
35543046 Industrisvejser
35543050 Beslagsmed
35543065 Karrosserismed
35543066 Karrosseriopretter
35543067 Karrosseribygger
35543068 Karetmager og karrosseribygger
35543074 Gravør
35543082 Kobbersmed
35543085 Gørtler
35543090 Gørtler, armatur
35543094 Metaltrykker
35543096 Jern- og metalsliber
355435 Ædelsmed
35543520 Sølvsmed, bestik
35543525 Sølvsmed, korpus
35543535 Guldsmed
35543537 Butiksguldsmed
35543540 Ciselør
35543542 Ædelstensfatter
35543544 Ædelmetalstøber
35543550 Ædelsmed u.n.a.
355440 Skibstømrer mv.
35544015 Maritime håndværksfag u.n.a.
35544020 Bådebygger, træ og plast
35544030 Bådebygger, træ
35544040 Bådebygger, plast
35544050 Træskibstømrer
35544055 Bådserviceassistent
35544060 Skibssnedker
35544070 Jernskibstømrer
355450 Maskinarbejder mv.
35545005 Maskinuddannelse u.n.a.
35545015 Nitter og stemmer
35545020 Industritekniker, plast
35545022 Industriassistent
35545025 CNC-drejer
35545030 CNC-fræser
35545033 CNC-tekniker
35545034 NDT tekniker
35545035 Skruestikarbejder
35545036 CNC-assistent
35545040 Værktøjstekniker
35545042 Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
35545045 Værktøjsmager
35545047 Værktøjssliber
35545060 Industriformer
35545065 Former
35545070 Metalstøber
35545072 Støberitekniker, sandstøbning
35545074 Montageoperatør
35545075 Køletekniker
35545077 Køleassistent
35545080 Industriteknikudd. u.n.a.
35545082 Industritekniker, produktion
35545085 Industrimekaniker
35545087 Industritekniker, maskin
35545088 Industriel reparatør
35545090 Industrioperatør
35545091 Aluminiumsoperatøruddannelse
355460 Mekaniker mv.
35546005 Automekaniker
35546007 Automontør
35546010 Autoelektromekaniker
35546015 Cykelmekaniker
35546017 Cykelmontør
35546020 Knallertmekaniker
35546025 Motorcykelmekaniker
35546030 Flymekaniker
35546033 Personvognsmontør
35546034 Personvognsmekaniker
35546035 Lastvognsmekaniker
35546037 Kranmekaniker
35546039 Landbrugssmed
35546040 Landbrugsmaskinmekaniker
35546041 Materielmekaniker
35546043 Personliftmekaniker
35546045 Entreprenørmaskinmekaniker
35546047 Motormekaniker
35546050 Traktormekaniker
35546052 Bådmekaniker
35546053 Bådassistent
35546055 Skibsmekaniker
35546060 Finmekaniker
35546065 Låsesmed
35546070 Finmekaniker, måleinstrumenter
35546072 Låseassistent
35546075 Våbenmekaniker
35546080 Instrumentmager
35546085 Finmekanikassistent
35546090 Mekaniker u.n.a.
35546092 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
35546094 Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
355470 Elektronik
35547010 Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
35547020 Radio- og tv fagtekniker
35547025 Frontline radio-TV-supporter
35547030 Kontorservicetekniker
35547040 Elektronikfagtekniker
35547050 Telesystemtekniker
35547055 Teleinstallationstekniker
35547060 Stærkstrømsmekaniker
35547070 Medicotekniker
35547075 Elektronik udviklingstekniker
35547090 Elektronikoperatør
355475 Teknologi og kommunikation
35547510 Teknologi og kommunikation, individuel eud
355480 Automatik- og datamekaniker
35548010 Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
35548020 Automatiktekniker
35548025 Automatikmontør
35548030 Elektrotekniker
35548040 Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
35548045 Datatekniker
35548047 Datatekniker med speciale i infrastruktur
35548048 Datatekniker med speciale i programmering
35548050 IT-supporter
35548052 Frontline PC-supporter
355490 Plast og proces
35549010 Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
35549020 Plastmager
35549021 Plastspecialist
35549022 Plastmedhjælper
35549030 Procesoperatør
35549040 Procesarbejder
3555 Grafisk
355500 Grafisk u.n.a.
35550005 Grafisk, indgangsår (gl)
35550025 Medieproduktion, individuel eud
35550090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
355510 Grafiker mv.
35551010 Typotekniker
35551020 Grafiker, layout og montage
35551030 Litograf
35551040 Reprofotograf
35551045 Mediegrafiker
35551047 Mediegrafisk assistent
35551050 Klichefotograf
35551060 Retouchør, fotograf
35551070 Reprokopist
35551080 Offsetfotograf
35551090 Ætser
355520 Digital media
35552010 Digital media uddannelse u.n.a.
35552020 Grafisk integrator
35552030 Digital integrator
35552040 Multimedie integrator
35552050 Multimedie animator
35552070 Web-integrator
35552090 3D grafiker og animator
355530 Grafisk i øvrigt
35553010 Trykker
35553030 Offsetkopist
35553040 Grafisk tekniker
35553050 Tryktekniker
35553070 Håndbogbinder
35553080 Industribogbinder
35553090 Serigraf
355560 Tv, film og video
35556010 Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
35556020 Film- og TV-assistent
35556030 Film- og TV-produktionstekniker
355570 Fotograf
35557020 Fotograf
3558 Teknik og industri i øvrigt
355800 Teknik og industri u.n.a.
35580005 Teknik og industri, indgangsår (gl)
35580010 Tekniske grundfag
35580020 Tekniske område- og specialefag
35580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
355830 Assistent indenfor teknik
35583010 Teknisk designer
35583020 Teknisk tegner
35583040 Teknisk designer, industriel produktion
35583050 Teknisk designer, bygge og anlæg
35583070 Teknisk assistent, driftsteknik
35583090 Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583091 Eventtekniker, illuminationsteknik
35583092 Eventtekniker, audioteknik
35583093 Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
35583094 Teatertekniker
35583095 Arbejdsstudietekniker
35583096 Udstillingstekniker
355850 Keramik og porcelæn
35585020 Pottemager
35585030 Modellør
35585040 Keramisk former
35585050 Modelindretter
35585060 Porcelænsmaler u.n.a.
35585070 Blåmaler
35585080 Figur- og vasemaler
35585090 Overglasurmaler
355860 Glas
35586020 Glasmager
35586030 Glassliber
35586040 Glasrørsblæser
355880 Beklædning
35588005 Beklædningsoperatør
35588007 Beklædningshåndværker
35588015 Modist
35588017 Textil- og beklædningsassistent
35588020 Hue- og kasketmager
35588025 Handskemager
35588030 Håndsyer
35588035 Tilskærer
35588040 Skrædder
35588041 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588045 Modelsyer
35588050 Buntmager
35588055 Buntmagersyer
35588060 Garver
35588065 Skomager u.n.a.
35588070 Ortopædiskomager
35588075 Serviceskomager
35588080 Nådler
35588085 Porteføljemager
355890 Tekstil
35589005 Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
35589010 Strikkeoperatør
35589015 Farverioperatør
35589020 Tekstiloperatør
35589025 Tekstilarbejder
35589030 Trikotageassistent
35589035 Konfektionsassistent
35589045 Autopolstrer
35589050 Gardindekoratør
35589051 Gardinmontør
35589055 Møbelpolstrer
35589060 Autosadelmager
35589065 Sejlmager
3560 Service
356000 Service u.n.a.
35600005 Service, indgangsår (gl)
35600007 Sikkerhed, indgangsår
35600090 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
356010 Service, individuel eud
35601010 Krop og stil, individuel eud
35601015 Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
356020 Urmager
35602010 Urmager
356050 Frisør, wellness mv.
35605010 Frisør
35605015 Frisøraspirant
35605020 Kosmetiker
35605030 Kosmetolog
35605040 Kosmetikerassistent
35605050 Fitnessinstruktør
356080 Sundhedshjælpemidler
35608030 Ortopædisadelmager
35608040 Ortopædimekaniker
35608050 Ortopædist
35608070 Laboratorietandtekniker
35608080 Tandtekniker, aftagelig protetik
35608085 Basistandtekniker
356090 Anden service
35609010 Ejendomsservice u.n.a.
35609020 Ejendomsservicetekniker, boligservice
35609030 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
35609035 Ejendomsmedhjælper
35609040 Pianostemmer
35609041 Kordegn
35609042 Kirkesanger
35609045 Sikkerhedsvagt
3575 Levnedsmiddel og husholdning
357500 Levnedsmiddel u.n.a.
35750005 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
35750010 Mad til mennesker, individuel eud
35750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
357515 Mejeriuddannelser
35751510 Mejerist
35751515 Mejerioperatør
357540 Slagter mv.
35754005 Detailslagter u.n.a.
35754010 Slagter
35754013 Detailslagteraspirant
35754015 Butiksslagter
35754017 Forædler
35754020 Delikatesseassistent
35754022 Detailslagter, fisk og vildt
35754030 Pølsemager
35754035 Industripølsemager
35754037 Industrislagter
35754040 Slagter, privat mester
35754045 Bacontilvirker
35754050 Svineslagter
35754055 Kreaturslagter
35754060 Tarmrenser
35754062 Industritarmrenser
35754065 Ferskvareassistent
357545 Bager mv.
35754510 Bager og konditor u.n.a.
35754515 Bager
35754517 Brødbager
35754519 Brødbager med profil
35754525 Konditor
35754526 Kagekonditor med profil
35754527 Kagekonditor
35754530 Chokolade- og konfektureassistent
35754535 Dropskoger
35754540 Møller
357555 Ernærings- og serviceassistent mv.
35755515 Serviceassistent u.n.a.
35755520 Ernæringsassistent
35755522 Ernæringshjælper
35755525 Kantinemedhjælper
35755530 Køkkenhjælper
35755545 Hjemmeserviceassistent
35755547 Rengøringstekniker
35755550 Serviceassistent, hospitalservice
35755560 Fritidsserviceassistent
35755570 Serviceassistent, virksomhedsservice
35755580 Hotel- og fritidsassistent
357560 Kok mv.
35756010 Gastronom u.n.a.
35756020 Kok
35756025 Gastronomassistent
35756030 Skibskok, grundkursus
35756035 Skibskok, afslutningskursus
35756040 Kogejomfru
35756050 Smørrebrødsjomfru
35756055 Cater
357562 Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
35756210 Jord til bord, individuel eud
357565 Tjener mv.
35756512 Tjener
35756515 Juniortjener
35756517 Selskabstjener
35756525 Receptionist
35756530 Juniorreceptionist
35756580 Steward/stewardesse
357580 Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
35758010 Levnedsmiddelassistent
35758020 Tilsynstekniker
35758030 Tobaksarbejder faglært
35758050 Køkkenleder 2
3580 Jordbrug og fiskeri
358000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
35800005 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
35800010 Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
358010 Veterinærsygepleje
35801010 Veterinærsygeplejerske
35801020 Veterinærsygehjælper
35801030 Veterinærsygeplejerske, heste
35801040 Veterinærsygeplejerske, smådyr
358020 Dyrepasser og landbrug i øvrigt
35802004 Dyrepasser u.n.a.
35802008 Jordbrugsmaskinfører
35802010 Landbrugsuddannelse u.n.a.
35802012 Markbruger
35802016 Jordbrugsassistent
35802018 Dyrepasser, ZOO
35802019 Dyrepasser, forsøgsdyr
35802022 Dyrepasserassistent
35802024 Dyrepasser, heste
35802027 Landbrugsassistent
35802029 Landmand, husdyr
35802031 Landmand, planter
358025 Landmand
35802515 Landmand faglært modul 1a
35802520 Landmand faglært modul 1b
35802525 Landmand faglært modul 2
35802530 Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
35802535 Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
358030 Landmand efteruddannelse
35803010 Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
35803015 Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
35803017 Driftsleder grønt diplom/bevis
35803020 Landmand, efteruddannelse
35803025 Landbrugskurser, andre
35803030 Mejeriskolekurser, andre
35803035 Landbrugets overbygningsuddannelse
35803038 Produktionsleder landbrug
35803039 Virksomhedsleder landbrug
35803040 Agrarøkonom
358040 Gartneri
35804010 Væksthusgartner
35804012 Væksthusgartnerassistent
35804015 Frilandsgartner
35804020 Frugt- og bæravler
35804025 Planteskolegartner
35804027 Planteskolegartnerassistent
35804028 Produktionsgartner u.n.a.
35804032 Anlægsgartner u.n.a.
35804035 Anlægsgartner, plejeteknik
35804040 Anlægsgartner, anlægsteknik
35804042 Anlægsgartnerassistent
358045 Gartner efteruddannelse
35804515 Blomsterdekoratørkursus
35804520 Gartner, driftslederkursus
35804525 Gartnerskolekursus, frugtavler
35804530 Gartnerskolekursus, væksthus
35804535 Gartnerskolekursus, planteskole
35804545 Gartnerskolekursus, anlæg
35804550 Gartnerskolekurser andre
358048 Greenkeeper mv
35804810 Greenkeeper
35804820 Groundman
35804830 Greenkeeperassistent
35804840 Groundsmanassistent
358050 Skovbrug mv.
35805010 Skov- og naturtekniker u.n.a.
35805020 Skov- og naturtekniker, skovbrug
35805030 Godsarbejder
35805040 Skovbrugsmaskinfører
35805050 Savværks- og træindustriarbejder
35805060 Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
35805070 Skov- og naturtekniker, naturformidler
35805072 Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
35805074 Skov- og naturassistent
35805076 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
35805078 Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
358052 Herregårdsskytte
35805280 Herregårdsskytte
358055 Skovbrug efteruddannelse
35805510 Skovbrug, efteruddannelse
358060 Fiskeri
35806010 Fiskeassistent
35806020 Erhvervsfisker
35806045 Kyst-, fiske- og sætteskipper
3585 Transport mv.
358500 Transport og logistik u.n.a.
35850005 Transport, indgangsår (gl)
35850080 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
358540 Søfart
35854010 Skibsassistent, grundkursus
35854015 Styrmand
35854025 Skibsassistent befaren, modul 3
35854030 Maskinist
35854040 Matros befaren, afslutningskursus
35854050 Motormand befaren, afslutningskursus
35854065 Søfartsskole u.n.a.
35854070 Maritimt forberedelseskursus
35854092 Radiotelegrafist
35854095 Kommunikationsoperatør, søværnet
358550 Luftfart
35855005 Trafikflyver
35855011 Lufthavnsoperatør, cargo
35855012 Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
35855013 Lufthavnsoperatør, airport service
35855014 Lufthavnsoperatør, fuel
35855015 Lufthavnsoperatør, cleaning
35855016 Lufthavnsoperatør, ground handling
35855017 Lufthavnsoperatør, rampe service
35855018 Lufthavnsoperatør, brand og redning
35855020 Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
35855021 Lufthavnsoperatør, bagage loading
35855022 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
35855025 Lufthavnsoperatør, service
35855035 Transportarbejder, lufthavn
35855040 Lufthavnsoperatør
358560 Chauffør og redder
35856005 Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
35856007 Personbefordringsuddannelse u.n.a.
35856010 Flyttearbejder
35856012 Lastbilchauffør
35856015 Chauffør, dagligvaretransport
35856020 Chauffør, containertransport
35856025 Chauffør, temperaturtransport
35856030 Chauffør, entreprenørkørsel
35856035 Chauffør, tankbilchauffør
35856040 Chauffør, specialtransport
35856045 Chauffør, transport af levende dyr
35856050 Chauffør, renovation
35856055 Chauffør, persontransport
35856060 Chauffør, all round
35856062 Chaufførmedhjælper
35856065 Flyttechauffør
35856070 Eksportchauffør
35856075 Fragtchauffør
35856076 Buschauffør med speciale
35856078 Buschauffør
35856079 Rutebilchauffør
35856080 Salgschauffør
35856085 Godschauffør
35856090 Redder
35856091 Autohjælp
35856092 Ambulanceassistent
35856094 Kørselsdisponent
35856097 Buschauffør, international kørsel
358570 Transport og lager i øvrigt
35857005 Transportuddannelse u.n.a.
35857010 Kranfører
35857020 Lager- og transportoperatør
35857025 Transportarbejder
35857030 Lagerarbejder
35857035 Havne- og terminalarbejder
35857037 Postuddannelse u.n.a.
35857040 Postoperatør, center
35857041 Postoperatør,distribution
35857042 Postoperatør, transport
35857045 Lager- og produktionsassistent
35857046 Lager- og procesoperatør
35857047 Lager- og logistikoperatør
35857048 Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
35857049 Lagermedhjælper
35857050 Lager- og terminaldisponent
35857051 Havnemedhjælper
35857060 Togklargøring
35857065 Togbetjent
35857070 Stationsbetjent
35857080 Lokomotivfører
3590 Sundhed
359000 Social og sundhed u.n.a.
35900005 Sundhed, indgangsår (gl)
35900010 Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
35900015 Optometrist
35900080 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
359015 Social- og sundhedshjælper
35901520 Social- og sundhedshjælper
35901525 Hjemmehjælper
35901530 Sygehjælper
35901540 Beskæftigelsesvejleder
35901545 Plejehjemsassistent
35901550 Plejer
35901560 Barneplejerske
359020 Social- og sundhedsassistent
35902010 Social- og sundhedsassistent
359060 Tandbehandling
35906010 Tandklinikassistent
359065 Defektrice
35906510 Defektrice
359095 Sundhed i øvrigt
35909510 Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
35909520 Audiologiassistent
35909530 Neurofysiologiassistent
35909540 Fodterapeut
35909550 Audiometrist
3595 Sikkerhed
359510 Sikkerhedsfunktionær
35951010 Sikkerhedsfunktionær
35951011 Værkmester, fængselsvæsenet
359520 Forsvar
35952010 Konstabel, hæren
35952015 Sergent, hæren
35952020 Konstabel, søværnet
35952025 Sergent, søværnet
35952030 Konstabel, flyvevåbnet
35952035 Sergent, flyvevåbnet
3597 Ikke områdespecifikke uddannelser
359797 Ikke områdespecifikke uddannelser
35979710 Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 Fagspecifikke kurser
39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte
3920 Pædagogisk
392000 Pædagogisk u.n.a.
39200090 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
3939 Handel og kontor
393900 Handel og kontor u.n.a.
39390090 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
3953 Bygge og anlæg
395300 Bygge og anlæg u.n.a.
39530090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
3954 Jern og metal
395400 Jern og metal u.n.a.
39540090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
3955 Grafisk
395500 Grafisk u.n.a.
39550090 Grafisk Indv.udd. efterudd.
3958 Teknik og industri i øvrigt
395800 Teknik og industri u.n.a.
39580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
3960 Service
396000 Service u.n.a.
39600090 Service Indv.udd. efterudd.
3961 Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
396154 Jern og metal, AMU ind.arb.
39615410 Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 Plastindustrien, AMU ind.arb.
396158 Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
39615815 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
3962 Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
396254 Jern og metal, AMU metal
39625410 Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
3963 Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
396354 Jern og metal, AMU ind/metal
39635410 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
3964 Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
396439 Handel og kontor, AMU hand/adm
39643950 Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 Ledelse, AMU hand/adm
39643975 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
396455 Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
39645521 Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
3965 Serviceerhvervenes euu
396560 Service, AMU service
39656050 Urmageri, AMU service
39656051 Optometri, AMU service
39656070 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 Teltmontage, AMU service
39656085 Tandteknik, AMU service
39656090 Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 Vaskeriindustri, AMU service
3966 Euu for bygge/anlæg og industri
396653 Bygge og anlæg, AMU byg/ind
39665345 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
3967 Euu for tekniske installationer og energi
396753 Bygge og anlæg, AMU energi
39675345 El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
396754 Jern og metal, AMU energi
39675440 Vvs-installation og servicering, AMU energi
3968 Træets uddannelser
396858 Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
39685820 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
3969 Mejeri- og Jordbrugets euu
396975 Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
39697515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
396980 Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
39698001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
3970 Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
397075 Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
39707515 Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
3971 Transporterhvervets uddannelsesråd
397180 Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
39718005 Erhvervsfiskere, AMU transp.
397185 Transport mv., AMU transp.
39718560 Transportvirksomhed, AMU transp.
3972 Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
397220 Pædagogisk, AMU pæd/soc
39722085 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
397290 Sundhed, AMU pæd/soc
39729085 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
3973 Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
397300 Øvrige kurser, AMU energi/byg
39730099 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
3974 Øvrige kurser, AMU
397400 AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
39740098 Fælleskataloget, AMU
39740099 Individuel kompetenceafklaring, AMU
3975 Levnedsmiddel og husholdning
397500 Levnedsmiddel u.n.a.
39750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
3976 Euu f. rustfrit område
397654 Rustfri stålindustri, AMU rustfri
39765410 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
3980 Jordbrug og fiskeri
398000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
39800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
3985 Transport mv.
398500 Transport og logistik u.n.a.
39850090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
3990 Sundhed
399000 Social og sundhed u.n.a.
39900090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
3998 Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
399839 Handel og kontor, sp.arb./fagl.
39983950 Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 Ledelse, sp.arb./fagl.
399853 Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
39985344 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
399854 Jern og metal, sp.arb./fagl.
39985410 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
399855 Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
39985521 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
399858 Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
39985815 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
399860 Service, sp.arb./fagl.
39986050 Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
399875 Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
39987515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
399880 Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
39988001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
399885 Transport mv., sp.arb./fagl.
39988560 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40 Korte videregående uddannelser
4020 Pædagogisk
402010 Pædagogiske
40201012 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40201030 Småbørnslærerinde
402040 Pædagogisk erhvervsrettede
40204010 Friluftsvejleder
40204020 Almen uddannelse i sløjd
40204030 Voksenunderviser
40204035 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 Voksenvejleder
40204045 Akademiudd., socialpædagogik
40204046 Bevægelsespædagog
4025 Formidling og erhvervssprog
402500 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
402530 Mediedesign, kommunikation og formidling
40253010 Multimediedesigner
40253020 Mediekoordinator
40253034 Mikroinstruktør
40253038 Systemprogrammør
40253040 Visualizer
40253055 Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40253070 Akademiøkonom, designmanagement
40253075 Akademiøkonom, international telefommunikation
40253080 Akademiøkonom, kommunikation/formidling
40253085 Akademiøkonom, markedskommunikation
40253090 Akademiøkonom, grafisk kommunikation
402561 1 erhvervssprog
40256104 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256124 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256128 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256132 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256136 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256140 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256144 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
40256152 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
40256182 Statsprøvet tolk
40256185 Akademiuddannelse, tolkning
402584 Flere erhvervssprog
40258406 Korrespondent
40258409 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
40258412 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
40258415 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
40258418 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
40258421 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
40258424 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
40258427 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
40258430 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
40258433 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
40258436 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
40258439 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
40258442 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
40258445 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
40258448 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
40258451 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
40258454 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
40258457 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
40258460 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
40258463 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
40258466 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
40258469 Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
40258472 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
40258475 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
40258478 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
40258481 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
40258484 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
40258487 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
4030 Kunstnerisk
403000 Kunstnerisk u.n.a.
40300010 Forfatteruddannelsen
40300090 Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
403010 Kunsthåndværk/Design
40301012 Billedkunst
40301016 Smykkeformgiver
40301030 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
403020 Musik
40302012 Præliminær organistuddannelse
40302013 Musikprofil
403080 Museum
40308010 Restaureringstekniker
4039 Samfundsfaglig
403900 Samfundsfaglig u.n.a.
40390010 Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 Forvaltningshøjskole, staten
40390074 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 Socialforvaltning 1
40390077 Socialforvaltning 2
40390078 Skatteforvaltning 1
40390079 Skatteforvaltning 2
40390081 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
403912 Ejendomsmægler
40391210 Ejendomsmægler
403915 Markedsføringsøkonomi
40391510 Markedsføringsøkonom
40391520 Markedsøkonom
40391525 Akademiudd., international handel og markedsføring
40391535 Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
40391540 Akademiøkonom, markedsføring/service
40391545 Akademiøkonom, kommunikation/reklame
40391550 Akademiøkonom, eksport
40391555 Akademiøkonom, sprog og økonomi
40391560 Akademiøkonom, økonomi og informatik
40391565 Akademiøkonom, international markedsføring
403918 Handelsøkonomi
40391810 Handelsøkonom
40391822 Akademiøkonom, detailhandel
40391823 Akademiøkonom, international erhvervsinformation
40391824 Akademiøkonom, international handel
40391825 Akademiøkonom, miljø og økonomi
40391826 Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
40391828 Akademiøkonom, salgskonsulent
40391830 Akademiøkonom, udenrigshandel
40391832 Akademiøkonom, indkøb og import
40391834 Akademiøkonom, østeuropæisk handel
40391836 Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
40391838 Akademiøkonom, internationalt salg
40391839 Akademiuddannelse, retail
40391843 Akademiøkonom u.n.a.
40391850 Eksportkonsulent
40391860 Eksporttekniker
40391870 Innovation og entrepreneurship
40391880 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
403921 Eksportør, eksamineret
40392110 Eksportør, eksamineret
403926 Administration generelt
40392630 Akademiuddannelse, human ressource
40392640 Akademiuddannelse uden profil
40392645 Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 Akademiuddannelse, socialt arbejde
403930 Administrationsøkonomi
40393010 Administrationsøkonom
403932 Finansøkonomi
40393210 Finansøkonom
40393220 Akademiøkonom, handel med fast ejendom
40393230 AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 Finansiel videreuddannelse
403935 Revision
40393505 Revision
40393510 Financial controller
403940 IT
40394010 Datamatiker
40394021 Datanom u.n.a.
40394022 Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
40394023 Datanom, programmering
40394024 Datanom, systemteknik og drift
40394026 Datanom, systemudvikling
40394030 IT-administrator
40394040 Akademiuddannelse, informationsteknologi
403945 Merkonom
40394503 Merkonom u.n.a.
40394506 Merkonom, international marketing - engelsk
40394509 Merkonom, international marketing - fransk
40394512 Merkonom, international marketing - tysk
40394515 Merkonom, revision
40394518 Merkonom, butiksledelse
40394521 Merkonom, driftsledelse
40394524 Merkonom, eksport
40394527 Merkonom, finansiering
40394530 Merkonom, indkøb
40394533 Merkonom, informatik
40394536 Merkonom, markedsføring
40394539 Merkonom, transport
40394542 Merkonom, turisme
40394545 Merkonom, regnskabsvæsen
40394548 Merkonom, organisation
40394551 Merkonom, personaleadministration
40394554 Merkonom, landbrugsledelse
40394557 Merkonom, miljøledelse
40394560 Merkonom, innovation
40394563 Merkonom, administration
40394566 Merkonom, international handel
40394569 Merkonom, logistik
40394572 Merkonom, personaleudvikling
40394575 Merkonom, økonomistyring
40394576 Merkonom, erhvervsdiplom
403947 Akademimerkonom
40394705 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 Akademiuddannelse, ledelse
40394725 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40394726 Merkonom, oplevelsesøkonomi
403951 Serviceøkonomi
40395110 Serviceøkonom
40395122 Akademiøkonom, turisme
40395124 Akademiøkonom, sport og fritid
40395126 Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
40395128 Akademiøkonom, servicesektor management
40395145 Hotel- og restaurationstekniker
40395150 Rejselivstekniker
4059 Teknisk
405900 Teknisk u.n.a.
40590010 Teknisk u.n.a.
40590090 Teknisk Indv.udd. kort vidg.
405910 Teknonom
40591003 Teknonom u.n.a.
40591006 Teknonom, håndværk
40591009 Teknonom, ledelsesteknik
40591012 Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
40591015 Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
40591018 Teknonom, kvalitetsstyring
40591020 Teknonom, miljøstyring
40591021 Teknonom, produktionsstyring
40591024 Teknonom, produktionsteknik
40591027 Teknonom, produktionsteknik edb
40591029 Teknonom, info teknologi i virksomhed
40591030 Teknonom, indkøb- og materialestyring
405920 Produktions- og maskinteknologi
40592010 Produktionsteknolog
40592032 Maskintekniker u.n.a.
40592034 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
40592036 Maskintekniker, konstruktion
40592038 Maskintekniker, driftsteknik
40592039 Maskintekniker, stålkonstruktion
40592040 Plasttekniker
40592050 Kvalitets- og måletekniker
40592060 Trætekniker
405922 Værkstedsfunktionær
40592210 Værkstedsfunktionær
405924 Installationsteknologi
40592410 Installatør u.n.a.
40592425 El-installatør
40592435 Installatør, stærkstrøm
40592440 Installatør, vvs
40592445 Gastekniker
40592450 Gas-, vand- og sanitetsmester
40592460 Energiteknolog AK
40592461 Akademiuddannelse i energiteknologi
405925 IT- og elektronikteknologi
40592510 IT- og elektronikteknolog
40592520 Elektroniktekniker
40592530 Automationsteknolog
405926 Autoteknologi
40592610 Autoteknolog
405930 Laboratorie- og bioteknologi
40593010 Laborant
40593020 Miljøtekniker
40593040 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
405950 Bygge- og anlægsteknik
40595015 Miljøteknolog
40595025 Byggetekniker
40595030 Anlægstekniker
40595035 Byggekoordinator
40595040 Kort- og landmålingstekniker
405955 Maler videreuddannelse
40595510 Maler, videreuddannelse
405985 Designteknologi
40598505 Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
40598510 Designteknolog
40598525 Konfektionstekniker
40598527 Trikotagetekniker
40598529 Tekstiltekniker
40598535 Farveritekniker
40598540 Indkøbstekniker
40598545 Industriel designer
40598550 Modeltekniker
40598555 Produktudvikler
40598560 Modelkonstruktør
405987 Teknisk offshore
40598712 Driftsteknolog offshore
405990 E-designer
40599010 E-designer
4075 Levnedsmiddel og husholdning
407500 Levnedsmiddel u.n.a.
40750010 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
407510 Proces- og fødevareteknologi
40751005 Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
40751010 Procesteknolog
40751020 Fødevareteknolog
40751030 Mejeriteknolog
40751035 Procesteknolog, kemoteknik
40751039 Laboratorietekniker, biologi
40751041 Laboratorietekniker, kemi
40751045 Laboratorietekniker
40751050 Food business engineer
40751055 Ernæringsteknolog
407550 Ernæring
40755010 Akademiuddannelse i ernæring
407560 Gastronomi - videregående
40756010 Akademigastronom
407570 Husholdningsteknik
40757010 Husholdningstekniker
407575 Økonoma
40757510 Økonoma
4080 Jordbrug og fiskeri
408000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
40800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
408020 Jordbrugsteknologi
40802010 Jordbrugsteknolog
40802012 Landbrugstekniker, biologi
40802014 Landbrugstekniker, teknisk speciale
40802016 Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
40802018 Landbrugstekniker, regnskab
40802022 Landbrugstekniker, husdyrbrug
40802024 Landbrugstekniker, maskiner
40802028 Landbrugstekniker, planteavl
40802030 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
40802042 Gartneritekniker, anlæg
40802044 Gartneritekniker, planteskole
40802046 Gartneritekniker, væksthus
40802048 Gartneritekniker, grøntsager
40802050 Gartneritekniker, produktion
40802055 Jordbrugstekniker u.n.a.
40802060 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
40802061 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
40802062 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
40802063 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
40802064 Jordbrugsteknolog, miljø og natur
408052 Vildtforvaltning
40805210 Vildtforvalter
408060 Fiskeri
40806040 Fiskeriteknolog
4085 Transport mv.
408500 Transport og logistik u.n.a.
40850010 Transport mv. u.n.a.
40850090 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
408520 Logistik
40852010 Logistikøkonom
40852025 Akademiøkonom i logistik
40852030 Akademiøkonom, logistik - international transport
40852040 Akademiuddannelse, international transport og logistik
408540 Søfart
40854010 Vagtofficer
40854025 Juniorofficer, 1. teoridel
40854030 Juniorofficer, 2.teoridel
40854040 Juniorofficer, 3.teoridel
40854050 Skibsmaskinist
40854060 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
408560 Beredskab - offentlig sikkerhed
40856010 Beredskabstekniker, akademiuddannelse
4090 Sundhed
409000 Social og sundhed u.n.a.
40900010 Danish addiction counselor (DAC)
40900015 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
409045 Fysiurgisk
40904510 Kiropraktor, forskole
409060 Tandpleje
40906030 klinisk tandtekniker
40906035 Videreuddannelse i odontologisk praksis
409065 Farmakonom
40906510 Farmakonom
4095 Politi og forsvar
409500 Politi og forsvar u.n.a.
40950090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
409515 Fængsel
40951510 Fængselsfunktionær
40951540 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
4097 Ikke områdespecifikke uddannelser
409797 Ikke områdespecifikke uddannelser
40979730 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50 Mellemlange videregående uddannelser
5020 Pædagogisk
502000 Pædagogisk u.n.a.
50200010 Pædagogisk u.n.a.
50200080 Kursus, lærer-pædagog
50200090 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
502010 Pædagog mv.
50201005 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 Pædagogiske
50201010 Pædagog, prof.bach.
50201012 Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 Pædagogisk arbejde, diplomudd.
50201040 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 Pædagogik, diplomudd.
50201061 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
502020 Folkeskolelærer mv.
50202010 Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 Dansk andetsprog for voksne
50202020 Folkeskolelærer, årskursus
50202025 Den frie læreruddannelse
50202030 Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
502030 Tekstile fag og formidling
50203010 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
502040 Pædagogisk, erhvervsrettede
50204020 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 Speciallærer
50204050 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
502050 Holistisk afspændingspædagogik
50205012 Holistisk afspændingspædagog
5025 Formidling og erhvervssprog
502500 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
502530 Journalistik og kommunikation
50253010 Journalist, prof.bach.
50253020 Fotojournalist, prof.bach.
50253030 Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 Journalistik, diplomudd.
50253050 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 Kommunikation, prof.bach.
50253061 Grafisk kommunikation, prof.bach.
502535 Bibliotek
50253510 Bibliotekar
50253520 Bibliotekar DB
50253540 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
502561 1 erhverssprog
50256110 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 Tegnsprogstolk, overbygning
502575 Tværfaglig diplomuddannelse
50257510 Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
502584 Flere erhvervssprog
50258404 Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
50258408 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258412 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258416 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258420 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258424 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258426 Engelsk-russisk, korrespondent
50258428 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258429 Engelsk-fransk, korrespondent
50258432 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258435 Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
50258436 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258439 Engelsk-tysk, korrespondent
50258440 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258444 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258445 Fransk-tysk, korrespondent
50258448 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258449 Engelsk-spansk, korrespondent
50258456 Fransk-spansk, korrespondent
50258462 Tysk-spansk, korrespondent
50258463 Engelsk-italiensk, korrespondent
50258464 Fransk-italiensk, korrespondent
50258468 Tysk-italiensk, korrespondent
5030 Kunstnerisk
503000 Kunstnerisk u.n.a.
50300010 Kunstnerisk u.n.a.
50300090 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
503015 Design og business
50301510 Design og business, prof.bach.
503020 Musikkonservatorie
50302005 Forskole - musikkonservatorium
50302010 Klassisk musik, musikpædagog
50302020 Folkemusik
50302022 Kirkemusik, diplomudd.
50302040 Music management, diplomudd.
50302045 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302050 Rytmisk musik udøvende
50302060 Rytmisk musik, musikpædagog
50302061 Rytmisk musik individuelt forløb
50302070 Tonemester (gl.)
503030 Dans
50303010 Danser
50303011 Koreograf
50303015 Danseformidling
50303020 Dansepædagog
503040 Skuespil og teaterteknik
50304010 Skuespiller
50304015 Musicalperformer
50304020 Scenografi
50304030 Teaterteknik, lys
50304040 Teaterteknik lyd
50304050 Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 Teaterinstruktør
50304070 Teaterteknik, regi
503050 Billedkunst
50305020 Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
503060 Film-, tv- og videoproduktion
50306010 Karakteranimation, prof.bach.
50306012 Fotograf - film og tv produktion
50306015 Tonemester - film og tv produktion
50306020 Instruktør - film og tv produktion
50306025 Filmklipper
50306030 Manuskriptforfatter - film og tv produktion
50306035 Filmproducer - film og tv produktion
50306040 Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
50306047 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 Filmskoleuddannelse u.n.a.
5035 Naturvidenskabelig
503500 Naturvidenskabelig u.n.a.
50350010 Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503520 Datalogi
50352010 IT (DIT), diplomudd.
50352020 Software, diplomudd.
50352030 Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 Softwareudvikling, diplomudd.
503530 Webudvikling
50353010 Webudvikling, prof.bach.
50353011 Webudvikling, diplomudd.
503585 Idræt
50358510 Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 Legemsøvelser, faglærer
5039 Samfundsvidenskabelig
503900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390010 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
503915 Handel og markedsføring
50391510 International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 E-konceptudvikling, diplomudd.
503921 Eksport og teknologi
50392110 Eksport og teknologi, prof.bach.
503929 Offentlig administration
50392905 Skattefaglig diplomudd.
50392910 Offentlig administration, prof.bach.
50392915 Offentlig administration, diplomudd.
50392920 Inkasso, diplomudd.
503930 Sportsmanagement
50393010 Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 Sportsmanagement, diplomudd.
503935 Revision
50393510 Registreret revisor
503961 Økonomi/Ledelse
50396100 International hospitality management, prof.bach.
50396105 HD-2.del u.n.a.
50396110 HD-1.del
50396112 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 Marketing management, HD-2.del
50396122 Merkantil, diplomudd.
50396123 Supply chain management, HD-2.del
50396125 Finansiering, HD-2.del
50396126 Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 Forsikring, HD-2.del
50396135 Organisation, HD-2.del
50396140 Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
50396155 Informatik, HD-2.del
50396156 Finans, prof.bach.
50396160 Miljø/revision, HD-2.del
50396162 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 Ledelse, diplomudd.
50396166 Vurdering, diplomudd.
50396167 Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 Retail and key account, HD 2.del
503970 Turisme
50397010 Turistfører, diplomudd.
50397015 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
503974 Socialrådgivning og -formidling
50397410 Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 Socialformidleruddannelse
50397420 Socialrådgiver (socionom), årskursus
50397430 Social diplomuddannelse
50397435 Socialformidling, diplomudd.
50397440 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 Krimonologi, diplomudd.
503975 Tværfaglig diplomuddannelse
50397510 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
5059 Teknisk
505900 Teknisk u.n.a.
50590005 Teknisk u.n.a.
50590010 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
505910 Teknisk ledelse
50591010 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 Teknologileder
50591030 Projektledelse, diplomudd.
50591040 Teknologisk, diplomudd.
50591050 Operations og supply chain management, diplomudd.
505912 Eksport
50591210 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
505914 Levnedsmiddelteknologi
50591410 Levnedsmiddelingeniør
50591415 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
505915 Sundheds- og omsorgsteknologi
50591510 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
505916 Skov- og landskab
50591610 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 Parkvirksomhed, diplomudd.
505920 Maskin- og skibsbygningsteknik
50592010 Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
505925 Elektroteknik-IT
50592510 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 Automation, diplomudd.
50592515 IT, diploming. prof.bach.
50592516 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 Datamatik, diploming.prof.bach.
50592525 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592530 Information, diploming.prof.bach.
50592545 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
505930 Kemi
50593010 Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
505945 Bygnings- og anlægsteknik
50594510 Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 Vedligehold, diplomudd.
50594540 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
505950 Bygningskonstruktion
50595005 Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
50595010 Bygningskonstruktør, prof.bach.
505960 Design - innovation
50596010 Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
505980 Grafisk tekniske uddannelser
50598015 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 Media management (GÅU)
50598037 Grafisk åben udd. (GÅU)
505987 Teknisk offshore
50598710 Teknisk manager offshore, prof.bach.
5075 Levnedsmiddel og ernæring
507500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750010 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
507570 Ernæring
50757010 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 Årskursus i forbrugerøkonomi
50757016 Årskursus i ernæring
50757020 Klinisk diætist
50757025 Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 Ernæring-sundhed, prof.bach.
50757035 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 Ernæringsdiplomudd.
5080 Jordbrug og fiskeri
508000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
50800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
508020 Jordbrugsvirksomhed
50802010 Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
50802011 Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
508040 Gartnerividenskab
50804010 Have- og parkingeniør, prof.bach.
5085 Transport mv.
508500 Transport mv. u.n.a.
50850090 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
508530 Maskinteknisk ledelse og drift
50853010 Maskinmester
50853030 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50853045 Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
508540 Maritim transport og skibsledelse
50854010 Skibsfører, prof.bach.
50854030 Juniorofficer (maritim), prof.bach.
50854040 Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
50854045 Seniorofficer, dual purpose skibschef
508560 Beredskab - offentlig sikkerhed
50856010 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5090 Sundhed
509000 Sundhed u.n.a.
50900010 Sundhed u.n.a.
50900090 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
509010 Afspændingspædagogik og psykomotorik
50901010 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
509025 Bioanalytiker
50902510 Bioanalytiker, prof.bach.
509030 Sygepleje
50903010 Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 Sygeplejerske, suppleringsudd.
509031 Sygepleje videregående
50903110 Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
50903115 Psykiatri, diplomudd.
50903116 Familieterapi, diplomudd.
50903117 Ældrearbejde, diplomudd.
50903120 Afdelingssygeplejerske
50903130 Sundhedsplejerske, diplomeksamen
50903135 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 Hygiejnesygeplejerske
50903141 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 Anæstesisygeplejerske
50903143 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 Stråleterapeut
50903145 Sundhedsfaglige diplomudd.
509036 Radiograf
50903610 Radiograf, prof.bach.
509040 Ergoterapi
50904010 Ergoterapi, prof.bach.
509045 Fysioterapi
50904510 Fysioterapi, prof.bach.
509047 Ergo- fysioterapi videreuddannelse
50904710 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
509048 Bandagist
50904810 Bandagist, prof.bach.
509049 Optometrist
50904910 Optometrist, prof.bach.
509050 Jordemoder
50905010 Jordemoder, prof.bach.
50905020 Jordemoder, ledende og undervisende
509060 Tandpleje
50906010 Oral helse, diplomudd.
50906015 Tandplejer, prof.bach.
5095 Politi og forsvar
509500 Forsvar u.n.a.
50950090 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
509510 Politi
50951010 Politivirksomhed, prof.bach.
509520 Officer
50952010 Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
50952020 Officer i hæren, prof.bach.
50952030 Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
60 Bachelor
6002 Bachelor u.n.a.
600200 Bachelor u.n.a.
60020090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
6025 Humanistisk
602500 Humanistisk u.n.a.
60250010 Humanistisk u.n.a., bach.
60250011 Kommunikation, bach.
60250012 Kultur- og sprogmødestudier, bach.
60250013 Performance-design, bach.
60250015 Humanistisk, grundudd. bach.
60250016 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
60250020 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250040 Humanistisk, basis
60250050 Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
602502 Humanistisk pædagogik
60250210 Pædagogik, bach.
60250211 Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
602504 Teologi og religion
60250410 Teologi, bach.
60250420 Religion studier/videnskab,bach.
60250430 Religionshistorie, bach.
602506 Filosofi
60250610 Filosofi, bach.
60250612 Anvendt filosofi, bach.
60250620 Idehistorie, bach.
602508 Historie
60250810 Historie, bach.
602510 Arkæologi og oldtidskultur
60251010 Arkæologi klassisk, bach.
60251020 Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 Arkæologi middelalder, bach.
60251040 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
602512 Litteraturvidenskab
60251210 Litteraturvidenskab, bach.
602514 Teatervidenskab
60251410 Teatervidenskab, bach.
60251420 Dramaturgi, bach.
602518 Musikvidenskab
60251810 Musik, bach.
602520 Kunsthistorie
60252010 Kunsthistorie, bach.
602526 Designkultur og -økonomi
60252610 Designkultur og økonomi, bach.
60252615 Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 Designkultur, bach.
602530 Journalistik og medievidenskab
60253010 Film- og medievidenskab, bach.
60253015 Medievidenskab, bach.
60253020 Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 Kommunikation og IT, bach.
60253030 Journalistik, bach.
60253035 Informatik, bach.
60253040 Multimedia, bach.
602535 Biblioteks- og informationsvidenskab
60253505 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
602540 Klassisk sprog
60254010 Filologi klassisk, bach.
602542 Dansk-nordisk
60254210 Dansk, bach.
60254215 Nordisk sprog og litteratur, bach.
602544 Engelsk
60254410 Engelsk, bach.
60254415 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
602546 Germansk i øvrigt
60254610 Tysk, bach.
60254620 Nederlandsk, bach.
602548 Romansk
60254810 Fransk studier, bach.
60254820 Italiensk, bach.
60254825 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 Rumænsk, bach.
60254850 Portugisisk, bach.
602550 Slavisk, østeuropa og balkanistik
60255010 Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 Balkanstudier, bach.
602552 Orientalsk
60255210 Indologi-indisk, bach.
60255230 Semitisk, bach.
60255240 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
602554 Asiatisk
60255406 Kinastudier, bach.
60255410 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 Japanstudier, bach.
60255445 Koreastudier, bach.
60255450 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 Tibetologi, bach.
602556 Øvrige sprog
60255610 Finsk, bach.
60255620 Ungarsk, bach.
60255630 Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 Amerikanske studier, bach.
602560 Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
60256010 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
602571 Erhvervssprog 1 sprog, negot.
60257110 Engelsk, bach.negot.
60257120 Fransk, bach.negot.
60257130 Spansk, bach.negot.
60257140 Tysk, bach.negot.
60257150 Arabisk, bach.negot.
60257155 Kinesisk, bach.negot.
60257160 Polsk, bach.negot.
60257165 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 Hotelmanagement, bach.negot.
602584 Erhvervssprog kombineret
60258402 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 Information management, bach.
60258408 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 Europæisk business, bach.
60258411 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 Kommunikation, bach.
60258487 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
602589 Sprogvidenskab mv.
60258910 Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
60258915 Indoeuropæisk, bach.
60258920 Retorik, bach.
60258930 Audiologopædi, bach.
6030 Kunstnerisk
603000 Kunstnerisk u.n.a.
60300010 Kunstnerisk u.n.a., bach.
60300090 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
603005 Folkemusik
60300510 Folkemusik, bach.
603015 Kirkemusik
60301510 Kirkemusik, bach.
603025 Musikuddannelser i øvrigt
60302520 Tonemester, bach.
60302521 Lydtekniker, bach.
60302525 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 Musikformidling, bach.
60302535 Musikteori, bach.
60302540 Music management, bach.
603035 Instrumentalist og sanger
60303510 Instrumentalist/sanger, bach.
603040 Musikpædagogik
60304010 Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304025 Klassisk musik, musikpædagog
60304027 Musik og musikpædagogik, bach.
603045 Musik og bevægelse/performance
60304510 Musik og bevægelse/performance, bach.
603050 Komposition og sangskrivning
60305010 Komposistion, bach.
60305015 Sangskrivning, bach.
603055 Musik-, kor- og ensembleledelse
60305510 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
603070 Bildende kunst
60307010 Billedkunst, bach.
603080 Museum
60308010 Konserveringsteknik, bach.
60308020 Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
6035 Naturvidenskabelig
603500 Naturvidenskabelig u.n.a.
60350010 Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350030 Naturvidenskab, basis
60350090 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
603510 Matematik
60351010 Matematik, bach.
60351015 Matematiske fag, bach.
60351030 Matematik-økonomi, bach.
60351040 Forsikringsmatematik, bach.
60351045 Anvendt matematik, bach.
603520 Datalogi-IT
60352010 Datalogi, bach.
60352011 Informationsteknologi, bach.
60352012 Informatik (datalogi), bach.
60352015 Medialogi, bach.
60352016 Digitale medier og design, bach.
60352017 Interaktionsdesign, bach.
60352020 Softwareudvikling, bach.
60352025 Naturvidenskab og it, bach.
60352030 Global virksomhedsinformatik, bach.
603525 Statistik
60352510 Statistik, bach.
603530 Forsikringsvidenskab
60353020 Forsikringsvidenskab, bach.
603540 Fysik
60354010 Fysik, bach.
60354020 Biofysik, bach.
60354030 Geofysik, bach.
60354035 Teknisk fysik, bach.
603545 Astronomi
60354510 Astronomi, bach.
603550 Kemi
60355010 Kemi, bach.
60355015 Kemi og teknologi, bach.
60355020 Miljøkemi, bach.
60355025 Medicinalkemi, bach.
60355030 Biokemi, bach.
603560 Geografi
60356010 Geografi, bach.
60356020 Kulturgeografi, bach.
60356030 Naturgeografi, bach.
60356040 Geoinformatik, bach.
603565 Geologi
60356510 Geologi, bach.
60356515 Geologi-geoscience, bach.
603570 Meteorologi
60357010 Meteorologi, bach.
603575 Nanoteknologi
60357510 Nanoteknologi, bach.
60357511 Nanoscience, bach.
603580 Biologi
60358010 Biologi, bach.
60358015 Almen biologi, bach.
60358020 Biologi, industribach.
60358024 Naturressourcer, bach.
60358025 Miljøbiologi, bach.
60358030 Molekylærbiologi, bach.
60358035 Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 Bioteknologi, bach.
60358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358046 Medicinalbiologi, bach.
603585 Idræt
60358510 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
6039 Samfundsvidenskabelig
603900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
60390010 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390011 EU-studier, bach
60390013 Globale studier, bach.
60390014 Internationale udviklingsstudier, bach.
60390015 Samfundsvidenskab, grundudd.
60390016 Plan, by og proces, bach.
60390017 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
60390018 Virksomhedsstudier, bach.
60390020 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390030 Samfundsvidenskab, basis
60390035 Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
603926 Administration og forvaltning
60392610 Politik og administration, bach.
60392615 Socialvidenskab, bach.
60392620 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
603961 Erhvervsøkonomi HA
60396105 Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 HA informatik, bach.
60396112 HA sport management, bach.
60396115 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 HA erhvervsanalytiker, bach.
60396125 HA turisme, bach.
60396126 HA international shipping, bach.
60396130 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 HA psykologi, bach.
60396134 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 HA international business, bach.
60396136 Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 Business administration and sociology, bach.
60396138 Organisatorisk læring, bach.
60396140 HA japansk, bach.
60396141 HA kinesisk
60396145 HA erhvervsret, bach.
60396150 HA datalogi, bach.
60396155 HA matematik, bach.
60396160 HA sprog, bach.
60396165 HA kommunikation, bach.
60396175 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
603968 Samfundsøkonomi
60396810 Økonomi, bach.
60396815 Miljøplanlægning, bach.
603976 Jura
60397610 Jura, bach.
603978 Politologi
60397810 Statskundskab, bach.
60397815 Samfundsfag, bach.
60397820 Europæiske studier, bach.
60397825 Public policy, bach.
603980 Sociologi
60398010 Sociologi, bach.
60398011 Arbejdslivsstudier, bach.
60398015 Sociologi og kulturanalyse, bach.
603982 Antropologi og kulturanalyse
60398210 Etnografi/antropologi, bach.
60398215 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 Etnologi europæisk, bach.
60398230 Eskimologi, bach.
60398240 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
603984 Kognitionsvidenskab
60398410 Kognitionsvidenskab,bach.
603986 Psykologi
60398610 Psykologi, bach.
603988 Musikterapi
60398810 Musikterapi, bach.
60398820 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
6059 Teknisk
605900 Teknisk u.n.a.
60590010 Teknisk u.n.a., bach.
60590016 Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 Teknisk Indv.udd., bach.
605905 Teknisk-videnskabelige
60590510 Teknoantropologi, bach.
605915 Sundhedsteknologi
60591505 Sundhedsteknologi, bach.
605920 Maskinteknik
60592010 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 Energi, bach.
605925 Elektroteknik-IT
60592524 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 Software engineering, ingeniør bach.
60592526 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 Datateknik, bach.scient.
60592542 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
60592550 Produkt-designpsykologi, bach.
60592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
60592565 Energiteknologi, bach.
605940 Kemiteknik
60594010 Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 Kemiteknologi, bach.
60594030 Miljøteknologi, bach.
605945 Bygge- og anlægsteknik
60594510 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 Infrastruktur, bach.
60594520 Bygningsdesign, bach.
60594525 Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 Vand og miljø, ingeniør bach.
605950 Medicin og teknologi
60595010 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
605955 Bioteknologi
60595510 Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
605960 Design - innovation
60596005 Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
605965 Arkitekt
60596510 Arkitekt, bach.
605970 Geoteknologi
60597010 Landinspektør, bach.
605975 Nanoteknologi
60597510 Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
6075 Levnedsmiddel og ernæring
607500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
60750010 Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 Fødevarevidenskab, bach.
60750020 Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
6080 Jordbrugsvidenskabelig
608000 Naturressourcer u.n.a.
60800005 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
608010 Veterinær
60801010 Veterinær, bach.
60801015 Husdyrvidenskab, bach.
608020 Landbrugsvidenskab
60802010 Landbrugsvidenskab, bach.
60802015 Agrobiologi, bach.
608032 Jordbrugsøkonomi
60803220 Jordbrugsøkonomi, bach.
608040 Gartnerividenskab
60804010 Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
60804020 Landskabsarkitektur, bach.
608050 Skovbrugsvidenskab
60805010 Skovbrugsvidenskab, bach.
6090 Sundhed
609000 Sundhed u.n.a.
60900010 Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 IT og sundhed, bach.
60900020 Biomedicin, bach.
60900090 Sundhed Indv.udd., bach.
609052 Biomekanik
60905210 Biomekanik, bach.
60905215 Klinisk biomekanik, bach.
609055 Lægevidenskab
60905510 Medicin, bach.
609060 Tandlæge
60906010 Tandlæge, bach.
609065 Farmaci - lægemiddelvidenskab
60906510 Farmaceut, bach.
60906520 Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 Lægemiddelvidenskab, bach.
65 Lange videregående uddannelser
6502 Kandidat u.n.a.
650200 Kandidat u.n.a.
65020090 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
6520 Pædagogisk
652000 Pædagogisk u.n.a.
65200005 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
652010 Pædagogik, faglig
65201015 Pædagogik, cand.pæd.
65201025 Dansk-pædagogik, cand.pæd.
65201030 Didaktik, kand.
65201031 IT-didaktisk design, cand.pæd.
65201032 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 Naturfagsundervisning, master
65201035 Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
65201036 Uddannelse og læring, master
65201040 Pædagogik, sidefag
65201045 Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
65201050 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
65201058 Lifelong learning, kand.
65201060 Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
65201062 Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
65201063 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
65201065 Pædagogik, supplering
65201070 Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
65201075 Matematik-pædagogik, cand.pæd.
65201080 Kandidatsupplering
652040 Pædagogisk, erhvervsrettede
65204005 Sundhedspædagogik, master
65204010 Læreprocesser (MLP), master
65204011 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 Sprogtilegnelse, master
65204015 Pædagogisk IT, master
65204016 Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 Naturfagenes didaktik, master
65204025 Professionsudvikling, master
65204030 Socialpædagogik, master
65204035 Medborgerskab, master
65204040 Interkulturel pædagogik, master
65204043 Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 Gymnasiepædagogik, master
65204050 Specialpædagogik, master
65204052 Dansk som andetsprog, master
65204055 Voksenuddannelse, master
65204060 Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 Vejledning, master
65204071 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
65204074 Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
6525 Humanistisk og teologisk
652500 Humanistisk og teologisk u.n.a.
65250004 Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 Humanistisk u.n.a., master
65250008 Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
65250010 Humanistisk palliation, master
65250011 Sundhedsfremme, master
65250012 Cand.phil. u.n.a.
65250013 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
65250016 Mag.art. u.n.a.
65250020 Humanistisk kombination, cand.mag.
65250021 Humanistisk kombination, overbygn.
65250023 Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
65250024 Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
65250026 Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
65250028 Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
65250029 Kultur- og sprogmodestudier, kand.
65250030 Migrationsstudier, cand.mag.
65250032 Humanistisk, sidefag
65250034 Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 Humanistisk, supplering
65250046 Humanistisk, basis
65250054 Humanistisk, indledende fællessemester
65250056 Musisk-æstetisk, basis 1-årig
65250060 Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
65250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
652502 Humanistisk pædagogik
65250205 Pædagogik, mag.art.
65250210 Pædagogik, cand.mag.
65250215 Pædagogik, cand.phil.
65250221 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 Grundskoleundervisning, master
65250230 Ulandspædagogik, cand.mag.
65250235 Ulandspædagogik, cand.phil.
65250245 Voksenpædagogik, cand.mag.
65250250 Voksenpædagogik, cand.phil.
65250260 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
65250265 International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
652504 Teologi og religion
65250405 Teologi, cand.theol.
65250407 Præsteuddannelse af lærere
65250414 Religionshistorie, cand.mag.
65250416 Religionshistorie, cand.phil.
65250418 Religionshistorie, overbygn.
65250432 Religion studier/videnskab,c.mag.
65250434 Religion, cand.phil.
65250435 Religion, mag.art.
65250436 Religion, overbygn.
65250440 Kristendomskundskab, mag.art.
65250442 Kristendomskundskab, cand.mag.
65250446 Kristendomshistorie, cand.phil.
65250456 Religionssociologi, mag.art.
65250460 Religionssociologi, cand.mag.
65250464 Religionssociologi, cand.phil.
65250465 Diakoni, cand.mag.
65250470 Europas religiøse rødder, cand.mag.
652506 Filosofi
65250613 Filosofi, mag.art.
65250616 Filosofi, cand.mag.
65250619 Filosofi, cand.phil.
65250625 Filosofi, overbygn.
65250626 Anvendt filosofi, cand.mag.
65250628 Etik og værdier i organisationer, master
65250633 Idehistorie, mag.art.
65250636 Idehistorie, cand.mag.
65250639 Idehistorie, cand.phil.
65250651 Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
652508 Historie
65250810 Historie, mag.art.
65250816 Historie, cand.mag.
65250819 Historie, cand.phil.
65250822 Historie, overbygn.
65250825 Informationsforvaltning, master
652510 Arkæologi og oldtidskultur
65251002 Marinarkæologi, cand.mag.
65251004 Arkæologi klassisk, mag.art.
65251008 Arkæologi klassisk, cand.mag.
65251012 Arkæologi klassisk, cand.phil.
65251024 Arkæologi forhistorisk, mag.art.
65251028 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
65251032 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
65251044 Arkæologi middelalder, mag.art.
65251048 Arkæologi middelalder, cand.mag.
65251052 Arkæologi middelalder, cand.phil.
65251056 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
65251064 Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
65251072 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
65251076 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
652512 Litteraturvidenskab
65251215 Litteraturvidenskab, mag.art.
65251220 Litteraturvidenskab, cand.mag.
65251225 Litteraturvidenskab, cand.phil.
65251230 Litteraturvidenskab, overbygn.
65251235 Børnelitteratur, master
652514 Teatervidenskab
65251415 Teatervidenskab, mag.art.
65251420 Teatervidenskab, cand.mag.
65251425 Teatervidenskab, cand.phil.
65251427 Teatervidenskab, overbygn.
65251435 Dramaturgi, mag.art.
65251440 Dramaturgi, cand.mag.
65251445 Dramaturgi, cand.phil.
65251450 Dramaturgi, overbygn.
652516 Filmvidenskab
65251610 Filmvidenskab, mag.art.
65251620 Filmvidenskab, cand.mag.
65251630 Filmvidenskab, cand.phil.
65251640 Filmvidenskab, overbygn.
652518 Musikvidenskab
65251820 Musikvidenskab, mag.art.
65251830 Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
65251840 Musikvidenskab, cand.phil.
65251850 Musikvidenskab, overbygn.
652520 Kunsthistorie
65252020 Kunsthistorie, mag.art.
65252030 Kunsthistorie, cand.mag.
65252040 Kunsthistorie, cand.phil.
65252050 Kunsthistorie, overbygn.
65252055 Visuel kultur, cand.mag.
65252060 Kuratering, master
652525 Kulturstudier og turisme
65252515 Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
65252520 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
65252525 Turisme, cand.mag.
65252535 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
65252540 Kultur og kulturformidling, cand.phil.
65252545 Kulturhistorisk informatik, master
65252550 Køn og kultur, master
65252555 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
65252562 Designstudier, cand.mag.
65252565 Tværkulturelle studier, cand.mag.
65252570 Internationale studier, cand.mag.
65252571 Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
652526 Designledelse
65252610 Designledelse, cand.mag.
652530 Journalistik og kommunikation
65253005 Kommunikation, cand.mag.
65253006 Kommunikation, cand.comm.
65253007 Journalistik, cand.mag.
65253011 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 Kognition og kommunikation, cand.mag.
65253014 Cognition and communication, master
65253015 Kommunikation, cand.phil.
65253016 Journalistik, cand.mag.
65253017 Journalistik, cand.public.
65253018 Journalistik, master
65253020 Kommunikation, overbygn.
65253023 European journalism, cand.mag.
65253025 Journalistik, overbygn.
65253026 Kommunikation og IT, cand.mag.
65253030 Professionel kommunikation, master
65253031 Cross-media communication, master
65253032 Redaktionel ledelse, master
65253035 Medievidenskab, cand.mag.
65253038 Language administration (MLA), master
65253039 Multimedia arts (MMA), master
65253040 Multimedia arts, cand.mag.
65253045 Performance-design, overbygn.
65253046 Performance-design, cand.mag.
65253050 Informatik, cand.mag.
65253060 Datalogi-humanistisk, cand.phil.
65253065 Informatik, overbygn.
652535 Biblioteks- og informationsvidenskab
65253510 Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
65253511 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
652540 Klassisk sprog
65254004 Filologi klassisk, mag.art.
65254008 Filologi klassisk, cand.mag.
65254012 Filologi klassisk, cand.phil.
65254020 Latin, mag.art.
65254024 Latin, cand.mag.
65254028 Latin, cand.phil.
65254032 Latin, overbygn.
65254036 Latin middelalder, cand.mag.
65254040 Latin middelalder, cand.phil.
65254044 Græsk, cand.mag.
65254048 Græsk, cand.phil.
65254052 Græsk, overbygn.
65254056 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
65254060 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
65254064 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
65254068 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
65254072 Oldtidskundskab, cand.mag.
65254076 Oldtidskundskab, cand.phil.
65254080 Oldtidskundskab, overbygn.
65254084 Nylatin, cand.mag.
65254088 Nylatin, cand.phil.
652542 Dansk-nordisk
65254204 Nordisk litteratur, mag.art.
65254208 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
65254212 Nordisk litteratur, cand.phil.
65254216 Nordisk filologi, mag.art.
65254220 Nordisk filologi, cand.mag.
65254224 Nordisk filologi, cand.phil.
65254228 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
65254236 Nordisk, mag.art.
65254240 Nyere dansk sprog, mag.art.
65254244 Dansk, cand.mag.
65254248 Dansk, cand.phil.
65254252 Dansk, overbygn.
65254256 Danskfagets didaktik, master
65254264 Norrøn filologi, cand.mag.
65254268 Norrøn filologi, cand.phil.
652544 Engelsk
65254405 Engelsk, mag.art.
65254411 Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
65254415 Engelsk, cand.mag.
65254420 Engelsk, cand.phil.
65254425 Engelsk, overbygn.
65254440 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
652546 Germansk i øvrigt
65254605 Germansk, mag.art.
65254615 Tysk, cand.mag.
65254620 Tysk, cand.phil.
65254625 Tysk, overbygn.
65254645 Nederlandsk, cand.mag.
65254650 Nederlandsk, cand.phil.
652548 Romansk
65254802 Fransk, mag.art.
65254804 Fransk studier, cand.mag.
65254806 Fransk, cand.phil.
65254808 Fransk, overbygn.
65254814 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
65254816 Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
65254822 Spansk, mag.art.
65254824 Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
65254826 Spansk, cand.phil.
65254828 Spansk, overbygn.
65254842 Italiensk, mag.art.
65254844 Italiensk, cand.mag.
65254846 Italiensk, cand.phil.
65254848 Italiensk, overbygn.
65254858 Portugisisk, mag.art.
65254861 Portugisisk, cand.mag.
65254864 Portugisisk, cand.phil.
65254873 Rumænsk, mag.art.
65254876 Rumænsk, cand.mag.
65254879 Rumænsk, cand.phil.
652550 Slavisk, østeuropa og balkanistik
65255002 Russisk, mag.art.
65255004 Russisk, cand.mag.
65255006 Russisk, cand.phil.
65255008 Russisk, overbygn.
65255016 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255018 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
65255020 Serbokroatisk, mag.art.
65255022 Serbokroatisk, cand.mag.
65255024 Serbokroatisk, cand.phil.
65255026 Polsk, mag.art.
65255028 Polsk, cand.mag.
65255030 Polsk, cand.phil.
65255034 Tjekkisk, mag.art.
65255036 Tjekkisk, cand.mag.
65255038 Tjekkisk, cand.phil.
65255042 Bulgarsk, mag.art.
65255044 Bulgarsk, cand.mag.
65255046 Bulgarsk, cand.phil.
65255052 Balkanistik, cand.mag.
65255054 Balkanistik, cand.phil.
65255058 Øststatskundskab, mag.art.
65255060 Øststatskundskab, cand.mag.
65255062 Øststatskundskab, cand.phil.
65255072 Nygræsk, cand.mag.
65255074 Nygræsk, cand.phil.
652552 Orientalsk
65255202 Indisk, mag.art.
65255204 Indologi-indisk, cand.mag.
65255206 Indologi-indisk, cand.phil.
65255211 Mellemøststudier, cand.mag.
65255214 Nyindisk, cand.mag.
65255216 Nyindisk, cand.phil.
65255218 Sanskrit, cand.mag.
65255220 Sanskrit, cand.phil.
65255233 Iransk, mag.art.
65255235 Islamiske studier, cand.mag.
65255236 Iransk, cand.mag.
65255239 Iransk, cand.phil.
65255240 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255254 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255262 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
65255268 Hebraisk, cand.phil.
65255274 Ægyptologi-realia, mag.art.
65255296 Sumerologi, mag.art.
652554 Asiatisk
65255403 Sinologi, mag.art.
65255406 Kinastudier, cand.mag.
65255409 Kinesisk, cand.phil.
65255415 Kinesisk kultur, mag.art.
65255418 Kinesisk kultur, cand.mag.
65255421 Kinesisk kultur, cand.phil.
65255424 Japansk, mag.art.
65255427 Japansk-kinesisk, cand.mag.
65255430 Japanstudier, cand.mag.
65255433 Japansk, cand.phil.
65255436 Japansk, overbygn.
65255442 Koreansk, mag.art.
65255445 Koreastudier, cand.mag.
65255448 Koreansk, cand.phil.
65255450 Indonesisk, cand.mag.
65255451 Asienstudier, cand.mag.
65255454 Thai, cand.mag.
65255457 Thai, cand.phil.
65255466 Tibetansk, mag.art.
65255469 Tibetologi, cand.mag.
65255472 Tibetansk, cand.phil.
65255478 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
65255481 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
652556 Øvrige sprog
65255605 Finsk, cand.mag.
65255615 Finsk, cand.phil.
65255635 Ungarsk, cand.mag.
65255640 Ungarsk, cand.phil.
65255660 Grønlandsk, cand.mag.
65255665 Grønlandsk, cand.phil.
65255670 Afrikastudier, cand.mag.
65255680 Amerikanske studier, cand.mag.
65255682 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
65255684 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
65255686 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
652560 Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
65256010 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
652561 Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
65256105 Cand.ling.merc. u.n.a.
65256110 Engelsk, cand.ling.merc.
65256115 Fransk, cand.ling.merc.
65256120 Italiensk, cand.ling.merc.
65256125 Kommunikation, cand.ling.merc.
65256130 Russisk, cand.ling.merc.
65256135 Spansk, cand.ling.merc.
65256140 Tysk, cand.ling.merc.
65256145 Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256150 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256155 Translatør
65256168 Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
65256170 Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
652566 Cand.interpret.
65256610 Engelsk, cand.interpret.
65256620 Fransk, cand.interpret.
65256630 Spansk, cand.interpret.
65256640 Tysk, cand.interpret.
652571 Cand.negot.
65257110 Engelsk, cand.negot.
65257120 Fransk, cand.negot.
65257130 Tysk, cand.negot.
65257140 Spansk, cand.negot.
65257150 Arabisk, cand.negot.
65257155 Kinesisk, cand.negot.
65257160 Polsk, cand.negot.
65257165 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
652573 Konferencetolk
65257310 Konferencetolk
652589 Sprogvidenskab
65258903 Lingvistik sammenlignende, mag.art.
65258906 Sprogvidenskab, overbygn.
65258909 Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
65258915 Lingvistik almen, cand.phil.
65258936 Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
65258939 Indoeuropæisk, cand.mag.
65258942 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
65258948 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
65258954 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
65258957 Datalingvistik, cand.mag.
65258963 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
65258966 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
65258969 Datalingvistik spansk, cand.mag.
65258972 Audiologopædi, cand.mag.
65258975 Audiologopædi, cand.phil.
65258977 Sprogpsykologi, cand.mag.
65258981 Retorik, cand.mag.
65258984 Retorik, cand.phil.
65258985 Retorik og formidling, master
652598 Pædagogikum, humanistisk
65259830 Pædagogikum i religion
65259834 Pædagogikum i historie
65259836 Pædagogikum i oltidskundskab
65259838 Pædagogikum i dramatik
65259840 Pædagogikum i filmkundskab
65259842 Pædagogikum i musik
65259844 Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 Pædagogikum i latin
65259848 Pædagogikum i græsk
65259850 Pædagogikum i dansk
65259852 Pædagogikum i engelsk
65259854 Pædagogikum i tysk
65259856 Pædagogikum i fransk
65259858 Pædagogikum i spansk
65259860 Pædagogikum i italiensk
65259862 Pædagogikum i russisk
6530 Kunstnerisk
653000 Kunstnerisk u.n.a.
65300005 Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 Kultur, sidefag
65300030 Kultur, supplering
65300040 Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
653010 Kunsthåndværk/Design
65301012 Designer u.n.a., cand.design
65301015 Designer grafisk, cand.design
65301020 Designer visuel kommunikation, cand.design
65301025 Designer digital, cand.design
65301030 Designer møbel og rum, cand.design
65301035 Designer rum og produktion, cand.design
65301040 Designer unika design, cand.design
65301043 Designer keramik og glas, cand.design
65301045 Designer illustration, cand.design
65301050 Designer industriel, cand.design
65301053 Designer mode, cand.design
65301055 Designer interaktive medier, cand.design
65301060 Designer guld og sølv, cand.design
65301065 Designer tekstil, cand.design
65301070 Designer beklædning, cand.design
653019 Musikuddannelse u.n.a.
65301910 Musikuddannelse u.n.a., kand.
653022 Kirkemusik
65302210 Kirkemusik, kand.
65302215 Kirkemusik, master
653023 Folkemusik
65302310 Folkemusik, kand.
653025 Musikuddannelser i øvrigt
65302520 Tonemester, cand.musicae
65302525 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 Musikformidling, kand.
65302535 Musikteori, kand.
65302540 Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 Musikformidling, master
653030 Rytmisk musik
65303020 Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
653035 Instrumentalist og sanger
65303510 Instrumentalist/sanger, cand.musicae
65303515 Tidlig musik, kand.
65303540 Instrumentalist/sanger, master
653040 Musikpædagogik
65304010 Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304027 Musik og musikpædagogik,kand
65304030 Elite sangpædagogik, master
65304070 Børnemusik, master
653042 Musik og bevægelse/performance
65304210 Musik og bevægelse/performance, kand.
653045 Komposition og sangskrivning
65304510 Komposition, cand.musicae
653047 Musik-, kor- og ensembleledelse
65304710 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 Rytmisk korledelse, master
653050 Bildende kunst
65305010 Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 Billedkunst, cand.art.perit.
65305020 Grafik, videregående uddannelse
65305030 Maleri, videregående uddannelse
65305040 Skulptur, videregående uddannelse
65305050 Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
65305060 Mediekunst, videregående uddannelse
65305065 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 Kunstformidling, cand.phil.
653080 Museum
65308010 Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
65308020 Konservator-kunst, cand.scient.cons.
65308030 Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
65308040 Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
65308050 Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
65308060 Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
65308070 Museologi, master
6535 Naturvidenskabelig
653500 Naturvidenskabelig u.n.a.
65350005 Mag.scient. u.n.a.
65350007 Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
65350012 Klimaforandringer, cand.scient.
65350015 Naturvidenskab kombination, overbygn.
65350020 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
65350025 Naturvidenskab kombination, mellemniveau
65350030 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 Naturvidenskab, sidefag
65350040 Naturvidenskab, supplering
65350045 Naturvidenskab, basis
65350046 Naturvidenskab, grundudd./bifag
65350050 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350055 Videnskabshistorie, cand.scient.
65350060 Videnskabshistorie, hovedfag
65350090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
653510 Matematik
65351005 Matematik, cand.scient.
65351010 Matematik, hovedfag
65351015 Matematik, overbygn.
65351020 Matematik, bifag
65351025 Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
65351030 Kryptologi, master
65351035 Matematik, master
65351040 Forsikringsmatematik, cand.act.
65351042 Anvendt matematik, cand.scient.
65351045 Matematisk planlægning, cand.scient.
65351050 Matematisk modellering, master
65351055 E-science, cand.scient.
653520 Datalogi-IT
65352007 IT - organisation, master
65352008 IT og softwarekonstruktion, master
65352009 Softwareudvikling, master
65352010 Datalogi, cand.scient.
65352011 Informatik (datalogi), cand.scient.
65352012 Maskinintelligens, cand.scient.
65352013 Datahåndtering, cand.scient.
65352014 Interaktionsdesign, cand.scient.
65352015 Datalogi, overbygn.
65352020 Datalogi, hovedfag
65352025 Datalogi, bifag
65352027 Medialogi, kand.
65352029 It og kognition, cand.it.
65352030 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
65352045 Administrativ databehandling, overbygn.
65352048 Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 Information technology (MI), master
65352050 IT u.n.a., cand.it.
65352051 IT (MIT), master
65352055 IT til organisationer, cand.it.
65352058 IKT og læring, master
65352060 Digital design og kommunikation, cand.it.
65352061 IT-produktudvikling, kand.
65352065 E-business, cand.it.
65352070 Tværfaglig IT, cand.it.
65352075 Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
65352079 IT-handel, master
65352080 Multimedia science, kand.
65352081 Multimedia science (MMS), master
65352082 Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 It-ledelse, master
65352085 Games, cand.it.
65352086 Multimedieteknologi, master
65352087 Design/kommunikation/medie, master
65352088 Internet- og softwareudvikling, master
65352089 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
653525 Statistik
65352510 Statistik , cand.scient.
65352520 Statistik, hovedfag
65352530 Anvendt statistik, master
653530 Forsikringsvidenskab
65353020 Forsikringsvidenskab, cand.act.
653540 Fysik
65354010 Fysik, cand.scient.
65354011 Lysdesign, cand.scient.
65354015 Fysik, hovedfag
65354020 Fysik, overbygn.
65354025 Fysik, bifag
65354030 Fysik, master
65354035 Teknisk fysik, kand.
65354045 Material science, master
65354050 Biofysik, cand.scient.
65354055 Materialefysik - kemi, cand.scient.
653545 Astronomi
65354510 Astronomi, cand.scient.
65354520 Astronomi, hovedfag
653550 Kemi
65355010 Kemi, cand.scient.
65355015 Kemi, hovedfag
65355020 Kemi, overbygn.
65355025 Kemi, bifag
65355030 Medicinalkemi, cand.scient.
65355045 Vand og miljø, cand.scient.
65355050 Biokemi, cand.scient.
65355055 Miljøkemi, cand.scient.
65355060 Miljøstudier, master
653560 Geografi
65356010 Geografi, cand.scient.
65356015 Geografi, hovedfag
65356020 Geografi, overbygn.
65356025 Integreret planlægning, master
65356030 Geografi natur, cand.scient.
65356035 Geografi fysisk, cand.scient.
65356040 Kulturgeografi A, cand.scient.
65356045 Kulturgeografi B, cand.scient.
65356050 Geoinformatik, cand.scient.
65356055 Technology management (MTM), master
653565 Geologi
65356510 Geologi, cand.scient.
65356515 Geologi-geoscience, cand.scient.
65356520 Geologi, hovedfag
65356530 Geovidenskab, master
65356540 Geologi endogen, cand.scient.
65356550 Geologi eksogen, cand.scient.
65356560 Geologi palæontologi, cand.scient.
65356580 Geologi fysisk geografi, cand.scient.
653570 Geofysik
65357010 Geofysik, cand.scient.
65357020 Geofysik meteorologi, cand.scient.
65357030 Geofysik oceanografi, cand.scient.
65357040 Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
65357050 Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
65357060 Geofysik, hovedfag
65357070 Geodæsi, cand.scient.
653575 Nanoteknologi
65357510 Nanoteknologi, cand.scient.
653580 Biologi
65358003 Biologi, cand.scient.
65358009 Biologi, hovedfag
65358012 Biologi, overbygn.
65358015 Biologi, bifag
65358030 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
65358033 Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
65358034 Miljøvidenskab, master
65358035 Miljøbiologi, overbygn.
65358036 Miljøbiologi, cand.scient.
65358042 Omics, cand.scient.
65358043 Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
65358044 Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
65358045 Molekylær biologi, overbygn.
65358048 Molekylærbiologi, cand.scient.
65358049 Molekylær biomedicin, cand.scient.
65358050 Humanbiologi, cand.scient.
65358053 Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 Bioinformatik, cand.scient.
65358056 Scienceundervisning, master
65358060 Miljørisiko, cand.scient.
65358062 Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
65358072 Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
65358075 Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
65358078 Botanik biologi/matematik, cand.scient.
65358081 Botanik biologi/geografi, cand.scient.
65358082 Biologi-bioteknologi, cand.scient.
65358084 Bioteknologi, cand.scient.
65358085 Medicinalbiologi, overbygn.
65358086 Medicinalbiologi, cand.scient.
65358087 Parasitologi, cand.scient.
65358090 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
653585 Idræt
65358515 Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
65358520 Legemsøvelser, hovedfag
65358530 Idræt og velfærd, master
65358535 Fitness og træning, master
65358550 Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
653598 Pædagogikum, naturvidenskabelig
65359830 Pædagogikum i matematik
65359832 Pædagogikum i datalogi
65359834 Pædagogikum i fysik
65359836 Pædagogikum i kemi
65359838 Pædagogikum i geografi
65359840 Pædagogikum i biologi
65359842 Pædagogikum i legemsøvelser
6539 Samfundsvidenskabelig
653900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
65390005 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
65390011 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
65390015 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390020 Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
65390030 Samfundsvidenskab, sidefag
65390040 Samfundsvidenskab, grundudd./basis
65390050 Samfundsvidenskab, basis 1-årig
65390055 Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
65390060 Samfundsvidenskab, basis
65390070 Samfundsvidenskab, supplering
65390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
653926 Administration og forvaltning
65392605 Socialvidenskab, kand.
65392611 Udsatte børn og unge, master
65392612 Socialvidenskab, overbygning
65392616 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 Videregående uddannelse og forskning, master
65392618 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
65392619 Politik og administration, overbygn.
65392620 Miljøplanlægning, kand.
65392623 Politik og administration, cand.soc.
65392625 Forvaltning, cand.scient.adm.
65392626 Public governance (MPG), master
65392627 Offentlig administration, overbygn.
65392628 Offentlig administration, cand.mag.
65392629 Offentlig ledelse, master
65392630 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
65392631 Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 Politivirksomhed, master
65392635 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
65392640 Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
65392645 Globalisering og integration, master
65392650 Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
65392660 Moms og afgifter, master
65392665 Skat, master
653961 Erhvervsøkonomi og ledelse
65396105 Statsautoriseret revisor
65396107 Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
65396110 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 International business and politics, cand.merc.(pol.)
65396114 E-business, kand.
65396115 Datalogi, cand.merc.
65396120 Matematik, cand.merc.
65396125 Erhvervsret, cand.merc.
65396130 Interpret, cand.merc.
65396133 Psykologi, cand.merc.
65396135 Japansk, cand.merc.
65396139 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
65396140 Revisorkandidat, cand.merc.aud.
65396141 Bioentrepreneurskab, cand.scient.
65396142 Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
65396143 Rumlige design og samfund, cand.soc.
65396144 It, kommunikation og organisation, cand.it.
65396146 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
65396147 Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 Human resource management, cand.soc.
65396150 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396151 Management creative business processes, cand.soc.
65396152 Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
65396153 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 Virksomhedsstudier, cand.soc.
65396156 Service management, cand.soc.
65396157 Virksomhedsledelse, cand.soc.
65396158 Transport og maritim management, master
65396159 IT-ledelse, cand.IT
65396160 Ledelsesudvikling, master
65396161 Finansiel management, master
65396162 Virksomhedsstudier, overbygn.
65396163 Projektledelse, master
65396165 Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 It, kommunikation og organisation, master
65396168 Business administration executive (EMBA), master
65396169 Knowledge management, master
65396170 Business administration (MBA), master
65396171 Public administration (MPA), master
65396172 International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 International virksomhedskommunikation, master
65396174 Corporate communication, master
65396175 Shipping og logistik, master
65396176 Corporate performance, master
65396177 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 Byg (MBA), master
65396181 Food - business administration (MBA), master
653968 Samfundsøkonomi
65396810 Statsvidenskab, cand.polit.
65396814 Plan, by og proces, overbygn.
65396815 Plan, by og proces, cand.soc.
65396820 Økonomi, cand.oecon.
65396830 Modern economics, master
653976 Jura
65397610 Jura, cand.jur.
65397611 Jura, cand.soc.
65397615 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
65397620 Konfliktmægling, master
65397625 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
653978 Politologi
65397815 Statskundskab, cand.scient.pol.
65397820 Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
65397825 Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
65397826 Global udvikling, cand.soc.
65397830 Samfundsvidenskab, cand.samf.
65397840 Samfundsfag, cand.mag.
65397841 Samfundsfag, cand.soc.
65397850 Samfundsfag, overbygn.
65397860 Samfundsfag, cand.phil.
65397863 Globale studier, cand.soc.
65397864 Globale studier, overbygn.
65397867 EU studier, overbygn.
65397870 Europastudier, master
65397872 EU-studier, cand.soc.
65397873 International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
65397874 Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
65397875 Public management (MPM), master
65397876 Public quality management, master
65397877 Evaluering, master
65397880 Internationale udviklingsstudier, overbygn.
65397882 Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
65397885 Public policy (MPP), master
65397890 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
653980 Sociologi
65398010 Sociologi, mag.scient.soc.
65398015 Socialt arbejde, cand.soc.
65398020 Sociologi, cand.scient.soc.
65398021 Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
65398025 Arbejdslivsstudier, overbygn.
65398026 Arbejdslivsstudier, cand.soc.
65398030 Social integration, master
65398031 Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 Køn og velfærd, master
65398035 Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398040 Kultursociologi, mag.art.
65398045 Kriminologi, cand.scient.soc.
65398050 Kultursociologi, cand.mag.
65398051 Kultursociologi, cand.soc.
65398060 Kultursociologi, cand.phil.
65398065 By, bolig og bosætning, cand.soc.
653982 Antropologi og kulturanalyse
65398205 Etnografi/antropologi, mag.art.
65398210 Antropologi, cand.scient.anth.
65398215 Etnografi/antropologi, cand.mag.
65398220 Etnografi/antropologi, cand.phil.
65398221 Anthropology and people centred business, kand.
65398225 Sundhedsantropologi, master
65398227 Antropologi og velfærd, master
65398230 Etnologi europæisk, mag.art.
65398235 Etnologi europæisk, cand.mag.
65398240 Etnologi europæisk, cand.phil.
65398245 Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
65398250 Eskimologi, mag.art.
65398255 Eskimologi, cand.phil.
65398260 Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
65398265 Eskimologi, cand.mag.
65398270 Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
65398275 Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
65398280 Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
65398290 Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
65398295 Kulturplanlægning, master
653986 Psykologi
65398610 Psykologi, mag.art.psych.
65398620 Psykologi, cand.psych.
65398640 Psykologi, overbygn.
65398645 Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 Sociale interventionsstudier, cand.soc.
65398655 Organisationspsykologi, master
65398660 Positiv psykologi, master
653988 Musikterapi
65398810 Musikterapi, kand.
65398820 Musik og musikterapi, fællesseminar
65398830 Musikterapi, overbygn.
653998 Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
65399830 Pædagogikum i samfundsfag
65399832 Pædagogikum i psykologi
6559 Teknisk
655900 Teknisk u.n.a.
65590005 Teknisk u.n.a., cand.scient.
65590007 Teknisk u.n.a., master
65590010 Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
65590015 Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 Teknisk kombination, kand.
65590025 Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
65590030 Teknik u.n.a., supplering
65590035 Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
65590037 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65590040 Management of technology, master
65590090 Teknisk Indv.udd. lang videregående
655905 Teknisk-videnskabelig u.n.a.
65590510 Teknoantropologi, cand.scient.
65590515 Konstruktionsteknik, civilingenør
655910 Teknisk ledelse
65591010 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
655914 Fødevareteknologi
65591410 Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
65591415 Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
655915 Sundhedsteknologi
65591510 Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
65591520 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
65591525 Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
655920 Maskin- og skibsbygningsteknik
65592009 Maritim teknologi, cand.tech.
65592010 Maskin, civiling. cand.polyt.
65592011 IT-produktdesign, civiling.cand.it.
65592012 Energi, civiling.kand.
65592015 Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 Vindenergi, civiling. cand.polyt.
65592018 Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
65592025 Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
65592031 Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
65592032 Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
655925 Elektroteknik-IT
65592505 Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 Elektro, civiling.kand.
65592511 Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
65592512 Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
65592513 Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
65592514 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
65592516 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
65592517 Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
65592518 Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
65592519 Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
65592520 IT, civiling.kand.
65592521 Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
65592522 Software engineering, civiling. cand.polyt.
65592523 Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
65592524 Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 Mobil internet communication (MIC), master
65592526 Sundhedsinformatik, master
65592527 Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
65592528 Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
65592529 Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
65592530 Teknisk geologi, cand.scient.
65592531 Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
65592532 Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
65592535 IT-informatik, civiling.kand.
65592536 Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
65592537 Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
65592540 Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 Mekatronik, civiling. cand.polyt.
65592545 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 Fotonik, civiling. cand.polyt.
65592553 Optik og elektronik, kand.
65592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
65592560 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
655940 Kemiteknik
65594010 Kemi, civiling.cand.polyt.
65594011 Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
65594020 Miljø, civiling.kand.
65594021 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
65594025 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
65594027 Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
65594028 Miljøteknologi, cand.scient.techn.
65594030 Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
655945 Bygge- og anlægsteknik
65594505 Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 Bygning, civiling.kand.
65594520 Anlæg,civiling.kand.
65594525 Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
65594530 Ledelse af byggeri, master
65594531 Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 Byggeledelse, cand.scient.techn.
65594533 Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
65594534 Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
65594535 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
65594536 Byggeteknologi, civiling.
65594537 Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
65594540 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 Veje og trafik, civiling. kand.
65594550 Arktisk teknologi, master
65594555 Brandsikkerhed, master
65594560 Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 Vindenergi, master
65594564 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 Teknisk miljøledelse, master
65594566 Miljø- og energiret, master
65594567 Bygningsfysik, master
65594570 Byggeri, civiling.kand.
65594571 Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
65594572 Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
65594573 Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
65594575 Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
655950 Medicin-teknologi
65595010 Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
655955 Bioteknologi
65595510 Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595511 Bioteknologi, master
65595512 Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595513 Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
65595514 Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
65595516 Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
655960 Design - innovation
65596005 Arkitektur, civiling. cand.polyt.
65596006 Arkitektur, cand.techn.
65596015 Design og innovation, civiling. cand.polyt.
65596020 Industrielt design, civiling. cand.polyt.
65596021 Industrielt design, cand.techn.
65596025 Urbant design, civiling. cand.polyt.
65596026 Urbant design, cand.techn.
65596027 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
65596030 Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
65596035 Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 Service systems design, cand.scient.
65596045 Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
65596050 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
655965 Arkitekt
65596510 Arkitekt, cand.arch.
655970 Geoteknologi
65597010 Landinspektør, kand.
655975 Nanoteknologi
65597510 Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
65597512 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
65597513 Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
6575 Levnedsmiddel og ernæring
657500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
65750010 Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
65750012 Brygmester
65750015 Process analytical technology, cand.scient.
65750020 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
65750025 Animal-derived foods, kand.
65750030 Humanernæring, cand.scient.
65750032 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 Klinisk ernæring, cand.scient.
65750040 Gastronomi og sundhed, cand.scient.
65750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
6580 Jordbrugsvidenskabelig
658000 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
65800005 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 Kombineret (KVL), kand.
65800015 Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
65800020 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
658010 Veterinær
65801010 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
65801015 Husdyrvidenskab, cand.scient.
65801020 Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 Dyreadfærd og -velfærd, master
658020 Landbrugsvidenskab
65802010 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
65802015 Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 Agrobiologi, cand.scient.
65802030 Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
658032 Jordbrugsøkonomi
65803220 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
65803230 Environmental natural resource economy, kand.
658040 Gartnerividenskab
65804010 Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
65804020 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
65804030 Landskabsforvaltning, kand.
65804040 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
658050 Skovbrugsvidenskab
65805010 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
65805015 Forests and livelihoods, kand.
6590 Sundhed
659000 Sundhed u.n.a.
65900005 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 IT og sundhed, cand.scient.
65900030 Sundhedsvidenskab, sidefag
65900090 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
659010 Sundhedsvidenskab
65901010 Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
65901011 Public health (MPH), master
65901012 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
65901013 Health care IT, master
65901014 Sexologi, master
65901015 Gerontologi, master
65901016 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 Optometri og synsvidenskab, kand.
65901020 Sundhed, supplering
65901023 Ergoterapi, cand.san.
65901024 Jordemodervidenskab, cand.scient.
65901025 Rehabilitering, master
65901026 Fysioterapi, cand.mot.
65901027 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
65901029 Biomedicin, cand.scient.
65901035 International health, master
65901040 Katastrofehåndtering, master
65901045 Global sundhed, cand.scient.
65901050 Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 Humanistisk palliation, master
659030 Sygeplejevidenskab
65903010 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
65903015 Sygepleje, cand.cur.
65903030 Klinisk sygepleje, master
65903031 Klinisk sygepleje, cand.cur.
659052 Biomekanik
65905210 Biomekanik, cand.manu.
659055 Medicin
65905510 Læge, cand.med.
65905515 Læge B-autoriseret
659060 Tandlæge
65906010 Tandlæge, cand.odont.
659065 Farmaci
65906510 Farmaci, cand.pharm.
65906511 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
65906515 Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 Medicinalkemi, cand.scient.
65906520 Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
659070 Speciallæger og specialtandlæger
65907010 Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 Medicinske specialer
65907030 Kirurgiske specialer
65907040 Specialer i narkose og røntgen
65907050 Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 Specialer i sundhedsadministration
6595 Forsvar
659500 Forsvar u.n.a.
65950090 Forsvar Indv.udd. lang videregående
659520 Officer
65952005 Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
65952020 Officer (lang vidg. udd.), hæren
65952030 Officer (lang vidg. udd.), søværnet
65952040 Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
70 Forskeruddannelser
7002 Forskerudd. u.n.a.
700200 Forskerudd. u.n.a.
70020090 Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
7020 Pædagogisk
702000 Pædagogisk u.n.a.
70200090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
702010 Pædagogik
70201010 Pædagogik, lic.pæd.
7025 Humanistisk og teologisk
702500 Humanistisk og teologisk u.n.a.
70250005 Dr.phil.
70250010 Teologi, ph.d.
70250020 Filosofi, lic.phil.
70250030 Forskningsbibliotekar, ph.d.
70250035 Dr.ling.merc.
70250040 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
702530 Kommunikation
70253010 Kommunikation, ph.d.
7030 Kunstnerisk
703000 Kunstnerisk u.n.a.
70300090 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
703020 Musik
70302020 Komposition, solist
70302025 Orkesterdirigent
70302040 Solist musisk, instrumental/vokal
703080 Museum
70308010 Konservator, ph.d.
7035 Naturvidenskabelig
703500 Naturvidenskabelig u.n.a.
70350005 Dr.scient.
70350010 Naturvidenskab, ph.d.scient.
70350020 Matematik/økonomi, ph.d.
70350090 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
7039 Samfundsvidenskabelig
703900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
70390005 Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
70390008 Dr.polit.
70390010 Statsvidenskab, ph.d.polit.
70390013 Dr.oecon.
70390015 Økonomi, ph.d.oecon.
70390018 Dr.jur.
70390020 Jura, ph.d.jur.
70390025 Statskundskab, ph.d.scient.pol.
70390030 Sociologi, ph.d.scient.soc.
70390035 Antropologi, ph.d.
70390040 Kultursociologi, ph.d.
70390045 Psykologi, ph.d.psych.
70390050 Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
70390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7059 Teknisk
705900 Teknisk u.n.a.
70590005 Dr.techn.
70590010 Teknik, ph.d.techn.
70590020 Arkitekt, ph.d.
70590030 Landinspektør, lic.geom.
70590090 Teknisk Indv.udd., ph.d.
7080 Jordbrugsvidenskabelig
708000 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
70800005 Dr.agro.
70800010 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 Dr.med.vet.
70800030 Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
70800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
7090 Sundhed
709000 Sundhed u.n.a.
70900005 Dr.med.
70900010 Lægevidenskab, ph.d.med.
70900070 Dr.odont.
70900075 Odontologi, ph.d.odont.
70900080 Dr.pharm.
70900085 Farmaceut, ph.d.pharm.
70900090 Sundhed Indv.udd., ph.d.
90 Uoplyst
9030 Uoplyst
903099 Uoplyst
90309910 Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95 Afbrudt
9530 Afbrudt
953099 Afbrudt
95309910 Afbrudt
96 Igang
9630 Igang
963099 Igang
96309910 Igang
97 Ikke igang
9730 Ikke igang
973099 Ikke igang
97309910 Ikke igang
99 Oprydning endnu ikke klassificeret
9999 Oprydning endnu ikke klassificeret
999999 Oprydning endnu ikke klassificeret
99999998 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 Oprydning endnu ikke klassificeret