Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Service­opgavens forløb

togskinner

Prisen på en serviceopgave afhænger alene af, hvor mange arbejdstimer der bruges på en opgave. Tidsforbruget i den indledende fase – og dermed prisen – kan reduceres ved, at du som kunde orienterer dig om, hvordan en serviceopgave forløber.

Herunder beskriver vi i punktform et typisk forløb i forbindelse med en skræddersyet serviceopgave. Vi hjælper selvfølgelig meget gerne i alle faser af en serviceopgave, så kontakt os gerne hvis du har spørgsmål. Du kan klikke direkte til de punkter, du finder relevant.

Det er en fordel at lære vores registre og variable at kende ved at kigge i www.statistikbanken.dk. 

Det er også en god idé at orientere Danmarks Statistik om forventninger til pris og tidshorisont, så vi ikke fra starten går fejl af hinanden med hensyn til, hvad der er muligt.

1. Kan de ønskede data leveres?

Du får ingen individdata!

Danmarks Statistik må ikke levere enkeltoplysninger om personer, familier, hus­stande eller virksomheder. Derfor vil en serviceopgave som regel leveres enten som en tabel eller et sumdatasæt. Se punkt 2d. Formater.

Registre

Danmarks Statistik kan kombinere data fra mange forskellige registre ved at sammenkøre data fra personers CPR-numre, virksomheders CVR-numre eller ejendomsdata fra BBR-registret. 

Tid 

Hvis du ønsker at sammenkøre flere statistikregistre, kan forskellige opgørelses­tidspunkter medføre, at der vil være nogle personer/virksomheder i det ene register, der ikke kan matches i et andet register. Fx kan opgørelser ske på et bestemt tidspunkt af året (1. januar) eller dække en specifik periode (måned/kvartal), og de er ikke nødvendigvis ens i de forskellige registre.

Opgørelsesmetoder

Forskellige opgørelsesmetoder kan også medføre, at der vil være nogle personer/virksomheder i det ene register, der ikke er med i et andet register. Fx er indkomststatistikken afgrænset til at indeholde skattepligtige personer. Hvis en person ikke er skattepligtig, er vedkommende derfor ikke registreret der. Samme person kan sagtens findes i andre registre, fx i uddannelsesregistret.

Kvalitet

Danmarks Statistik lægger vægt på, at de tabeller og data, vi leverer, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Derfor kan det ske, at Danmarks Statistik afviser en opgave, hvis vi mener, at datakvaliteten, frafald eller datakonstruktionen ikke giver et tilstrækkeligt dækkende billede af virkeligheden.

Afklaring af opgave

For at vi bedst muligt kan afklare en opgave og give et tilbud, beder vi dig til at udfylde denne skabelon: Tilbud på skræddersyet statistikløsning

Ønsker du at bestille en opdatering af en allerede leveret opgave, skal du udfylde denne formular Tilbud på opdatering af tidligere levering

Den udfyldte formular hjælper til at afklare spørgsmål såsom:

 • Har vi de ønskede data?
 • Kan vi få afgrænset data på den måde, du ønsker?
 • Er der evt. match/nomatch problemer mellem registre?
 • Er der særlige forhold omkring data, der kan give begrænsninger?
 • Er der diskretionshensyn, vi skal tage, når vi krydser data?
 • Hvornår er statistikken sidst blevet opdateret?

Forundersøgelse

Hvis vi vurderer, at det tager mere end en time at få fastlagt opgaven (inkl. tabeldefinition og prisberegninger) kan vi tilbyde, at der bliver lavet en decideret forundersøgelse. Det kan også være fordi, det er uklart, om vi kan levere det ønskede resultat – fx data om en afgrænset population, som du ønsker at vide noget om. (Læs mere om population under pkt. 2).

En forundersøgelse sikrer, at du ikke kommer til at bestille en større opgave, som siden viser sig at være ubrugelig.

Inden vi aftaler en forundersøgelse, vil vi typisk kunne lave et uforpligtende overslag på, hvad den endelige opgave vil koste.

Tilbuddet

Når opgaven er afklaret, udarbejder vi et tilbud, som normalt vil gælde en måned. Vi kan sagtens ændre i tilbuddet under forløbet, men vi tager forbehold for, at prisen kan stige, hvis vi skal bruge mere tid på opgaven.

2. Afgrænsning af populationen

Den totale population

Den totale population vil ofte være en population, der kan sammenlignes med offentliggjorte, gratis tal på www.statistikbanken.dk, som fx en kommunes befolkning.  

Afgrænset population

På baggrund af udvalgte variable i registret lægger vi os fast på, hvordan vi vil afgrænse populationen. Det kan fx være personer i alderen 16-29 år, beskæftigede personer eller aktieselskaber.  

Din egen population

Vi kan afgrænse populationen på baggrund af de CPR-nr., CVR-nr. eller adresser, du har sendt ind til os, som vi så kan matche på de ønskede registre (hvis diskretionskriterierne tillader det, se mere om diskretion under pkt. 2c).  

Sammenlignelighed med offentliggjort statistik

Når vi leverer en serviceopgaver, vil vi, så vidt det er muligt, kontrollere data mod anden offentliggjort statistik og dokumentere hvilke statistikker, du kan sammenligne med i www.statistikbanken.dk. Kan vi ikke kan sammenligne eller kontrollere data op mod den offentliggjorte statistik, fx. hvis der laves udtræk på din egen population, så vil vi dokumentere det.

3. Variable

Tidsserier

www.statistikbanken.dk vil du kunne finde tabeller, hvor du vil kunne se de mest anvendte variable i vores mange registre. Du skal være opmærksom på, at mange registre/variable ikke kan sammenlignes over tid. Det skyldes, at der kan ske ændringer i værdisættene for forskellige variable (fx i grupperinger fra fx 0-5 og 6-10 år til 0-4 og 5-9 år), eller der kan være ændringer i den måde statistikken, er opgjort på fx ændringer i definitionerne af visse variable. Hvis der er er sket ændringer i tabeller i www.statistikbanken.dk, som gør det vanskeligt at sammenligne data over tid, så vil du fx få to tabeller med hver deres tidsserie i stedet for én tabel.

Standardgrupperinger

Det vil typisk være billigere, dvs. mindre tidskrævende, at bruge standard­grupperinger af variabelværdier end at lave egne definitioner. Hvis du alligevel ønsker at bruge egne grupperinger, så skal vi have grupperingerne som kode og tekst i enten Excel eller SAS. Vi vil ofte teste grupperne, inden vi danner data.

Du kan få hjælp til standardgrupperinger ved at se på de forskellige nomenklaturer. Fx:

Branchedefinitioner og standardgrupperinger af brancher som findes på: www.dst.dk/DB07

Faglige definitioner og grupperinger, de såkaldte Disco-koder, findes på: www.dst.dk/disco

Tabelstørrelser

Overvej nøje om du evt. kan bruge flere små tabeller frem for én stor. Dels vil små tabeller ofte være nemmere at arbejde med bagefter, og dels kan vi ved store tabeller ende med at skulle bruge en del tid på at diskretionere. Det gør ofte opgaven dyrere og data mindre anvendelige. Derfor er det bedst at undgå at krydse for mange variable eller meget detaljerede variable med hinanden.

I praksis kan man teste ved at gange værdierne i et datasæt med hinanden og hvis resultatet er større end ca. halvdelen af populationen, så er der for mange kryds og tabellen er for "stor".

Eksempel på en test:

Beskæftigede fordelt efter

1. Socioøkonomisk status (8 grp.)
2. Alder (10 grp.)
3. Køn (2)
4. Bopælskommune (98) 
5. Arbejdsstedskommune (98) og
6. Herkomst (5 grp.),

dvs. 8*10*2*98*98*5 = 7.683.200 kombinationer, hvilket giver flere mulige kombinationer end der er beskæftigede (ca. 2,8 mio personer). Der er altså for mange kryds af variable til at det kan lade sig gøre at konstruere én stor tabel.

I dette tilfælde ville vi foreslå at dele tabellen, så bopæl og arbejdssted kommer i hver sin tabel. Hvis kryds af bopæl og arbejdssted er vigtig, kan vi godt levere det, men det bliver så uden en eller flere af de andre variable (herkomst/køn/alder).

4. Diskretion

Danmarks Statistik må ikke udlevere nogen form for enkeltoplysninger om personer, familier, husstande eller virksomheder. Danmarks Statistik forbeholder sig ret til at diskretionere (dvs. hemmeligholdelse af visse tal) datasæt i det omfang, som det skønnes at være nødvendigt.

Det er en ufravigelig regel, at oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder behandles fortroligt i Danmarks Statistik. Medarbejderne har tavshedspligt over for omverdenen om sådanne oplysninger. Dette understøttes af Forvaltningslovens §27 og Straffelovens §152.

I den offentliggjorte statistik ses diskretionerede tal som to prikker (..).

Hvornår skal der diskretioneres?

Der skal diskretioneres hvis:

 • tabellerne er meget detaljerede og det er muligt at identificere enkeltpersoner eller virksomheder.
 • du ønsker at fordele på variable, som indgår i dine indsendte datasæt, som er brugt til at afgrænse populationen (fx kundetyper). Her vil vi typisk kræve, at der er minimum 30 eller 50 enheder i hver celle.
 • data er følsomme (sygdom, kriminalitet mm.)

Hvordan diskretionerer vi?

Diskretionering kan laves på flere måder:

 • som en simpel diskretion. Her sletter vi indholdet i alle celler med 3 eller færre individer i hver celle. Denne diskretion er nem (og derfor billig). Ulempen er, at man jo reelt sletter data eller informationer, dvs. at tabellen kan ende med at blive ubrugelig.
 • ved at man lægger variabelkategorier sammen, så der bliver tilstrækkeligt med enheder i hver celle. Denne løsning er en del mere tidskrævende og derfor dyrere.
 • alternativt kan man lave flere tabeller med de samme variable på forskelligt detaljeringsniveau. Dette kræver, at du gør dig klart, præcist hvilket detaljeringsniveau det er nødvendigt at krydse for hver variabel.
5. Formater

Vi leverer oftest tabellerne i Excel, men vi kan også levere i Word.

Større tabeller kan vi fx levere som pivot-tabeller i Excel eller i PC-Axis. Så kan du udtrække dele af tabellen og analysere på en delmængde af data. Større tabeller er ikke egnede som fastlåste tabeller i Excel. Det er dyrere at få leveret data i PC-Axis-format.

Sumdata kan vi levere som fx SAS, SPSS, semikolonsepareret fil eller anden flad fil.

Er filerne små, vil de blive sendt med e-mail. Ellers sender vi dem på CD-ROM/DVD.

6. Pris og tilbud

Tidsforbrug

Vi beregner prisen for en opgave ud fra den samlede tid, der bliver brugt på opgaven. Det er medarbejderen fra Danmarks Statistik, der vurderer tidsforbruget. Hvis opgaven er ny og ukendt for medarbejderen, vil tidsforbruget blive vurderet i samråd med kollegaer.

Hvis du får løst dele af en opgave flere steder i Danmarks Statistik, er det det samlede tidsforbrug, der indgår i den endelige pris.

Se den gældende servicetimetakst under priser.

Tilretning efter at der er afgivet et tilbud

Hvis vi skal tilrette eller ændre en opgave efter at vi har givet et tilbud, øger vi prisen med tidsforbruget.

Budget for serviceopgave

Vi vil meget gerne høre om hvilke forventninger du har til prisen, og evt. hvilket budget du regner med, så tidligt i forløbet som muligt, da det kan hjælpe os til at bruge tiden mest effektivt.

Fx vil det fordyre en opgave, hvis vi har givet en pris, der ligger langt over, hvad du har budgetteret og vi så skal tilpasse opgaven efterfølgende.

7. Bestilling

Du bestiller en opgave ved at svare på en tilbuds e-mail fra Danmarks Statistik.

I forbindelse med bestillingen aftaler vi også en frist for levering (se evt. pkt. 6).

Kontrakt på opgaver

Der skrives kontrakt på alle opgaver over 10.000 kr. ekskl. moms. Vilkår for Aftaler  gælder for alle opgaver (se pkt. 10). 

Det er Danmarks Statistik, der udarbejder en evt. kontrakt og sender den til dig. Hvis prisen er under kr. 10.000,- ekskl. moms, er der ikke noget krav om, at der skal indgås en kontrakt på opgaven. Men såfremt vi aftaler særlige vilkår for opgaven eller andet taler for det, bliver der udarbejdet en kontrakt – også på opgaver under kr. 10.000,- ekskl. moms.  

8. Dannelse af data og dokumentation

Vi danner data ud fra de definitioner vi i udgangspunktet sammen har fastlagt. I praksis vil der ofte opstå spørgsmål undervejs, som vi i fællesskab finder en løsning på. Dvs. at mens vi laver opgaven, vil det være nødvendigt, at du står til rådighed og inden for rimelig tid kan svare på eventuelle afklarende spørgsmål.

Dokumentation 

Vi leverer dokumentation af serviceopgaven sammen med opgaven, hvor vi beskriver registrene, variablerne, populationen, evt. brud i data og hvordan vi har udført selve opgaven.

Dokumentation af variable findes på www.dst.dk/dokumentation

Dokumentation af registre findes på www.dst.dk/varedeklaration

9. Levering

Vi bestræber os på at afvikle mindre opgaver inden for 1-2 uger. På store opgaver er der en leveringsfrist på 2-3 eller flere uger, efter at opgaven er endeligt defineret og accepteret. Leveringstidspunkt afhænger af, hvor mange opgaver vi allerede har indgået kontrakt på, samt hvor omfattende opgaven er. Særligt i ferieperioder eller i perioder omkring offentliggørelse af nye data, kan der være længere leveringstid.

Har du en egen tidsfrist for, hvornår du skal bruge data, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det tidligt i forløbet.

Fakturering 

Efter at vi har leveret opgaven, sender vi en faktura. Betalingfrist er 30 dage. Vi forbeholder os ret til at delfakturere opgaver, der løber over længere tid.

Efterfølgende rådgivning

Inden for den første måned efter levering vil vi tilbyde rådgivning/hjælp til at forstå og tolke data på op til 15 minutter. Ved større opgaver skriver vi efterfølgende konsulentbistand ind i kontrakten.

Yderligere konsulenttid vil vi kunne yde efter aftale og det afregnes særskilt efter gældende timetakst. Vi vil orientere om, hvornår den indregnede tid er opbrugt.

Fejl i leveringen?

Hvis du eller vi, inden for 30 dage efter levering, opdager fejl i registrene eller vi har lavet en programmeringsfejl i opgaven, leverer vi nye data så hurtigt som muligt.

Vi vil meget gerne høre om både store og små fejl eller uhensigtsmæssigheder i statistikken, så vi kan få kontrolleret og evt. rettet i indholdet i såvel skrædder­syede serviceopgaver som i registrene. Fejl i de bagvedliggende registre kan vi kun sjældent rette omgående, men vi gør alt for, at det sker så hurtigt som muligt.

Det er vigtigt, at holde sig for øje, at jo mere detaljerede data man ønsker, jo mere usikkert er resultatet. Det skyldes, at der kan ligge ganske få – eller slet ingen –konkrete observationer bag statistiske data på meget detaljeret niveau.

10. Generelle vilkår for serviceopgaver

Du finder de generelle vilkår for serviceopgaver her: Vilkår for Aftaler og de gælder for alle opgaver, med mindre andet er aftalt.

Hvis du fx ønsker at videregive den skræddersyede statistik til tredjemand, eller vil du offentliggøre data direkte på en hjemmeside i ubearbejdet form, så skal det skrives ind i kontrakten.

Danmarks Statistik indgår samarbejdsaftaler og/eller videresalgsaftaler i særskilte kontrakter.

11. Indsendelse af data

Kræver opgaven at du sender os personhenførbare data, skal du indgå en databehandleraftale med os før du må sende data.

Af sikkerhedshensyn må du ikke sende personhenførbare data via almindelig e-mail. Du skal bruge en af følgende muligheder:

 • Hvis din organisation har en sikker krypteret FTP-adgang, kan du benytte denne og indsende data til consulting@dst.dk med kontaktpersonen i DST Consulting att. i e-mailen.
 • Hvis din organisation har en tunneladgang, kan du benytte denne og sende en e-mail med de vedhæftede oplysninger direkte til kontaktpersonen i DST Consulting.
 • Du kan downloade et sikkerhedscertifikat fra hjemmesiden og indsende data via en krypteret e-mail ud fra den kontaktperson, der oprettes. Dernæst sender du data via e-mail til consulting@dst.dk med att. til kundens kontaktperson i DST Consulting. Vejledning til kryptering af e-mails
 • Du kan indsende data pr. e-mail til kontaktpersonen i DST Consulting, hvor data er vedhæftet som en password-beskyttet zip-fil, såfremt passwordet overleveres via en anden kanal – det kan eksempelvis være på sms eller telefonisk.
12. Opbevaring af data

Opbevaring af indsendte data

Af hensyn til efterfølgende rådgivning opbevarer vi som udgangspunkt indsendte personhenførbare data, i 3 år efter opgaven er afsluttet. Ønsker du at data skal opbevares længere, skal det angives i databehandleraftalen.

Opbevaring af kundeoplysninger

Af regnskabshensyn opbevarer Danmarks Statistik alle de kontaktoplysninger du angivet for dig og din virksomhed/organisation. Du kan læse mere om behandlingen og opbevaringen i vores Privatlivspolitik for håndtering af persondata i DST Consulting.

Ansvarlig for siden

DST Consulting