Gå til sidens indhold

Sådan forløber en opgave

Prisen på en serviceopgave afhænger alene af, hvor mange arbejdstimer der bruges på en opgave. Tidsforbruget i den indledende fase – og dermed prisen – kan reduceres ved, at du som kunde orienterer dig om, hvordan en serviceopgave forløber. Herunder beskriver vi i punktform et typisk forløb i forbindelse med en skræddersyet serviceopgave. Vi hjælper meget gerne i alle faser af en serviceopgave, så kontakt os hvis du har spørgsmål. Det er en fordel at lære vores registre og variable at kende ved at kigge i www.statistikbanken.dk.

Det er også en god idé at orientere Danmarks Statistik om forventninger til pris og tidshorisont, så vi ikke fra starten går fejl af hinanden med hensyn til, hvad der er muligt.

 

1. HVAD KAN VI LEVERE

DU FÅR INGEN INDIVIDDATA

Danmarks Statistik må ikke levere enkeltoplysninger om personer, familier, husstande eller virksomheder. Derfor vil en serviceopgave som regel leveres enten som en tabel eller et sumdatasæt.

REGISTRE

Danmarks Statistik kan kombinere data fra mange forskellige registre ved at sammenkøre data fra personers CPR-numre, virksomheders CVR-numre eller ejendomsdata fra BBR-registret.

OPGØRELSESTIDSPUNKT

Hvis du ønsker at sammenkøre flere statistikregistre, kan forskellige opgørelsestidspunkter medføre, at der vil være nogle personer/virksomheder i det ene register, der ikke kan matches i et andet register.

OPGØRELSESMETODER

Forskellige opgørelsesmetoder kan også medføre, at der vil være nogle personer/virksomheder i det ene register, der ikke er med i et andet register. Fx er indkomststatistikken afgrænset til at indeholde skattepligtige personer. Hvis en person ikke er skattepligtig, er vedkommende derfor ikke registreret der. Samme person kan sagtens findes i andre registre, fx i uddannelsesregistret.

KVALITET

Danmarks Statistik lægger vægt på, at de tabeller og data, vi leverer, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Derfor kan det ske, at Danmarks Statistik afviser en opgave, hvis vi mener, at datakvaliteten, frafald eller datakonstruktionen ikke giver et tilstrækkeligt dækkende billede af virkeligheden.

 

2. AFKLARING AF OPGAVE

Indsend forespørgsel

Ønsker du at modtage et konkret tilbud fra os på levering af statistik, så klik på linket nedenfor og udfyld formularen. Så finder vi den rette konsulent til det videre forløb:

Tilbud på skræddersyet statistikløsning

Ønsker du at bestille en opdatering af en allerede leveret opgave, så klik på linket nedenfor og udfyld denne formular:

Tilbud på opdatering af tidligere levering

Du skal være opmærksom på, at både pris og indhold kan ændre sig fra tidligere opgaver, du har fået leveret. Det skyldes fx almindelig prisændringer og ændringer i tidsforbruget foranlediget af ændrede diskretionskrav og kvalitetsprocedurer. Men det vil under alle omstændigheder lette leveringen, når vi kan genanvende programmer fra en tidligere leveret opgave.

Tilbudsformularen

Den udfyldte formular hjælper til at afklare spørgsmål såsom:

 • Har vi de ønskede data?
 • Kan vi få afgrænset data på den måde, du ønsker?
 • Er der evt. match problemer mellem registre?
 • Er der særlige forhold omkring data, der kan give begrænsninger?
 • Er der diskretionshensyn, vi skal tage, når vi krydser data?
 • Hvornår er statistikken sidst blevet opdateret?
 • Hvornår skal du senest bruge data?

Vi behandler dine oplysninger fortroligt

Som offentlig myndighed tilstræber vi transparens i forhold til vores arbejde, men vi behandler alle dine oplysninger fortroligt og må ikke videregive dem uden særlig tilladelse. Modtager vi anmodninger om aktindsigter i materiale eller oplysninger, der kan have væsentlig betydning for dig eller din virksomhed, kontakter vi dig, så det kan vurderes, hvorvidt materialet eller oplysninger kan udleveres. Læs mere om vores regler for fortrolighed og de ansattes tavshedspligt

 

3. AFGRÆNSNING AF POPULATION

DEN TOTALE POPULATION

Den totale population vil ofte være en population, der kan sammenlignes med offentliggjorte, gratis tal på www.statistikbanken.dk, som fx en kommunes befolkning.

AFGRÆNSET POPULATION

På baggrund af udvalgte variable i registret lægger vi os fast på, hvordan vi vil afgrænse populationen. Det kan fx være personer i alderen 16-29 år, beskæftigede personer.

DIN EGEN POPULATION

Vi kan afgrænse populationen på baggrund af CPR-numre, CVR-numre eller adresser, du har sendt ind til os, som vi så kan matche på de ønskede registre. Bemærk, at du ikke må sende din egen population ind til os uden forudgående aftale, da data skal indsendes krypteret, og vi skal indgå en databehandleraftale.

SAMMENLIGNELIGHED MED OFFENTLIGGJORT STATISTIK

Når vi leverer en serviceopgave, vil vi, så vidt det er muligt, kontrollere data mod anden offentliggjort statistik og dokumentere hvilke statistikker, du kan sammenligne med i Statistikbanken. Kan vi ikke sammenligne eller kontrollere data op mod den offentliggjorte statistik, fx hvis der laves udtræk på din egen population, så noteres dette i dokumentationen.

 

4. VARIABLE

TIDSSERIER

www.statistikbanken.dk vil du kunne finde tabeller, hvor du vil kunne se de mest anvendte variable i vores mange registre. Du skal være opmærksom på, at mange registre/variable ikke kan sammenlignes over tid. Det skyldes, at der kan ske ændringer i værdisættene for forskellige variable (fx i grupperinger fra fx 0-5 og 6-10 år til 0-4 og 5-9 år), eller der kan være ændringer i den måde statistikken, er opgjort på fx ændringer i definitionerne af visse variable. Hvis der er sket ændringer i tabeller i Statistikbanken, som gør det vanskeligt at sammenligne data over tid, så vil du fx få to tabeller med hver deres tidsserie i stedet for én tabel.

STANDARDGRUPPERINGER

Det er både muligt at bruge standardgruppering af variabelværdier og lave dine egne grupperinger. Du kan få hjælp til standardgrupperinger ved at se på de forskellige nomenklaturer her: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer

TABELSTØRRELSER

Overvej, om du ønsker én tabel med alle variable krydset, eller om du kan bruge flere små tabeller. Hvis du ønsker én stor tabel med mange variable krydset, kan der forekomme behov for diskretionsbehandling, hvilket ofte gør opgaven dyrere og data mindre anvendelige.

 

5. PRIS OG TILBUD

TILBUDDET

Når opgaven er afklaret, udarbejder vi et tilbud, som normalt vil gælde en måned. Vi kan sagtens ændre i tilbuddet under forløbet, men vi tager forbehold for, at prisen kan stige, hvis vi skal bruge tid på tilretning af tilbuddet.

TIDSFORBRUG

Vi beregner prisen for en opgave ud fra den samlede tid, der bliver brugt på opgaven.

Tidsforbruget består bl.a. af:

 • Afklaring af opgavens omfang, idet der skal bygges bro imellem dine idéer og data
 • Udarbejdning af tilbud og eventuelt kontrakt og/eller databehandleraftale
 • Programmering, herunder kobling mellem registre, diskretionsbehandling samt test og validering af data
 • Opsætning af tabeller i Excel og udarbejdelse af dokumentation

 
Servicetimetaksten er kr. 1.364,- ekskl. moms (kr. 1.705,- inkl. moms).

Du kan læse mere om grundlaget for udregningen af servicetimetaksten under priser og prispolitik.

BUDGET FOR SERVICEOPGAVE

Vi vil meget gerne høre om hvilke forventninger du har til prisen, og evt. hvilket budget du regner med, så tidligt i forløbet som muligt, da det kan hjælpe os til at bruge tiden mest effektivt.

Forundersøgelse

Hvis vi vurderer, at det tager mere end en time at få afklaret opgaven (inkl. tabeldefinition og prisberegninger) kan vi tilbyde, at der bliver lavet en forundersøgelse. En forundersøgelse kan sikre, at du ikke kommer til at bestille en større opgave, som siden viser sig at være ubrugelig. Inden vi aftaler en forundersøgelse, vil vi typisk kunne lave et uforpligtende overslag på, hvad den endelige opgave vil koste.

Rammeaftale

Hvis en opgave er svær at tidsestimere eller definere, kan vi tilbyde at danne en rammeaftale. Ved en rammeaftale aftaler vi en ramme på et antal timer, men du betaler kun for den tid der rent faktisk bliver brugt på at løse opgaven. En rammeaftale giver mere rum for afklaring og ændringer af definitioner undervejs, men vi kan ikke garantere, hvor langt vi når inden for det fastlagte antal timer.

Fastprisaftale

Hvis en opgave er veldefineret kan vi indgå en fastprisaftale, hvor vi aftaler en pris samt hvilke aggregerede tabeller, der leveres for den givne pris.

 

6. DISKRETIONERING OG FORTROLIGHED

Vi lægger stor vægt på at beskytte både persondata og data om virksomheder. Derfor leverer vi ikke statistik, hvor der er risiko for at enkeltpersoner eller enkelte husstande eller virksomheder kan identificeres. Læs mere om dette i vores

Danmarks Statistik forbeholder sig ret til at diskretionere datasæt i det omfang, som det skønnes at være nødvendigt.

HVORNÅR DISKRETIONERER VI?

Der skal diskretioneres hvis:

 • tabellerne er meget detaljerede og det er muligt at identificere enkeltpersoner eller virksomheder
 • du ønsker at fordele på variable, som indgår i dine indsendte datasæt, som er brugt til at afgrænse populationen (fx kundetyper). Her vil vi typisk kræve, at der er minimum 30 eller 50 enheder i hver celle
 • data er følsomme (sygdom, kriminalitet mm.)

HVORDAN DISKRETIONERER VI?

Diskretionering kan laves på flere måder og aftales i samarbejde med kunden. Typisk vælger vi en af følgende muligheder:

 • Automatisk sammenlægning af variabelkategorier til en samlet kategori ved navn ”Diskretioneret” indtil diskretionskravet er opfyldt.
 • Manuel sammenlægning af variabelkategorier indtil diskretionskravet er opfyldt. Denne løsning er en del mere tidskrævende og derfor dyrere.
 • Værdien i cellen sættes til ”Diskretioneret”, hvis der er for få observationer. Med denne løsning bevares alle variabelkategorier, men du kan ikke længere benytte summerne i tabellen.

Eksempler på diskretionering

 

7. BESTILLING

Du bestiller en opgave når du accepterer tilbuddet fra Danmarks Statistik skriftligt.

KONTRAKT PÅ OPGAVER

Danmarks Statistik udarbejder kontrakt på alle opgaver over 25.000 kr. ekskl. moms eller opgaver med særlige vilkår.

 

8. UDARBEJDELSE AF STATISTIKKEN

DANNELSE AF DATA

Vi danner data ud fra de definitioner vi i udgangspunktet sammen har fastlagt. I praksis vil der ofte opstå spørgsmål undervejs, som vi i fællesskab finder en løsning på. Dvs. at mens vi laver opgaven, vil det være nødvendigt, at du står til rådighed og inden for rimelig tid kan svare på eventuelle afklarende spørgsmål.

DOKUMENTATION

Vi leverer dokumentation af serviceopgaven sammen med opgaven, hvor vi beskriver registrene, variablerne, populationen, evt. brud i data og hvordan vi har udført selve opgaven.

Dokumentation af variable findes på www.dst.dk/dokumentation

Dokumentation af registre findes på www.dst.dk/varedeklarationer

Kvalitetsikring

Vi lægger vægt på, at de tabeller og statistikker, vi leverer, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Derfor har vi i DST Consulting en kvalitetsprocedure, der bliver fulgt af alle medarbejdere. Proceduren sikrer blandt andet at:

 • alle tilbud er gennemregnet af minimum 2 medarbejdere
 • alle kunder bliver behandlet ens, herunder betaler samme pris for samme ydelse
 • al databehandling er forståelig for og kan overtages af alle medarbejdere
 • vi bruger den officielle statistik til at fejltjekke særkørsler med
 • vi diskretioneringsbehandler de leverede tabeller, så ingen enkeltpersoner eller virksomheder kan genkendes
 • dokumentationen af særkørslen bliver udarbejdet efter databehandlingen og bliver derfor automatisk en validering af denne

Læs mere i vores

 

9. LEVERING OG BETALING

Vi bestræber os på at afvikle mindre opgaver inden for 1-3 uger. På store opgaver varierer leveringstiden. Leveringstidspunkt afhænger af, hvor mange opgaver vi allerede har indgået kontrakt på, samt hvor omfattende opgaven er. Særligt i ferieperioder eller i perioder omkring offentliggørelse af nye data, kan der være længere leveringstid.

FORMATER

Vi leverer oftest tabellerne i Excel, men vi kan også levere i andre formater.

Større tabeller kan vi fx levere som pivot-tabeller i Excel eller i PC-Axis. Så kan du udtrække dele af tabellen og analysere på en delmængde af data. Større tabeller er typisk ikke egnede som fastlåste tabeller i Excel. Det er dyrere at få leveret data i PC-Axis-format.

Sumdata kan vi levere som fx SAS, SPSS, semikolonsepareret fil eller anden flad fil.

FAKTURERING

Efter at vi har leveret opgaven, sender vi en faktura. Betalingsfrist er 30 dage. Vi forbeholder os ret til at delfakturere opgaver, der løber over længere tid.

EFTERFØLGENDE RÅDGIVNING

Inden for den første måned efter levering vil vi tilbyde rådgivning/hjælp til at forstå og tolke data på op til 15 minutter. Ved større opgaver skriver vi efterfølgende konsulentbistand ind i kontrakten.

Yderligere konsulenttid vil vi kunne yde efter aftale og det afregnes særskilt efter gældende timetakst. Vi vil orientere om, hvornår den indregnede tid er opbrugt.

FEJL I LEVERINGEN?

Hvis du opdager programmeringsfejl eller fejl i registrene og gør os opmærksom på det inden for rimelig tid efter levering, sørger vi for at sende dig nye data så hurtigt som muligt. Det gælder selvfølgelig også, hvis vi selv opdager en fejl.

Vi vil meget gerne høre om både store og små fejl eller uhensigtsmæssigheder i statistikken, så vi kan få kontrolleret og eventuelt rettet i indholdet i såvel skræddersyede serviceopgaver som i registrene. Fejl i de bagvedliggende registre kan vi kun sjældent rette omgående, men vi gør alt for, at det sker så hurtigt som muligt.

 

10. GENERELLE VILKÅR FOR SERVICEOPGAVER

Du finder de generelle vilkår for serviceopgaver her:

Vilkår for Aftaler

Hvis du fx ønsker at videregive den skræddersyede statistik til tredjemand, eller offentliggøre data direkte på en hjemmeside i ubearbejdet form, så skal det skrives ind i kontrakten.

11. INDSENDELSE AF DATA

Kræver opgaven at du sender os personhenførbare data, skal du indgå en databehandleraftale med os før du må sende data.
Af sikkerhedshensyn må du ikke sende personhenførbare data via almindelig e-mail.

Du skal bruge en af følgende muligheder i prioriteret orden:

Ved større mængder af personhenførbare data eller ved gentagne transmissioner af disse til samme modtager:

1. Hvis din organisation har sikker krypteret FTP-adgang, kan du benytte denne.

2. Du kan indsende data pr. e-mail til kontaktpersonen i DST Consulting, hvor data er vedhæftet som en password-beskyttet zip-fil eller en excel-fil med password (kode), såfremt passwordet overleveres via en anden kanal – det kan eksempelvis være på sms eller telefonisk.

Ved få personhenførbare data, som fx ved en rettelse eller lignende, og det ikke er praktisk, at benytte ovennævnte metoder:

3. Hvis din organisation har en tunneladgang, kan du benytte denne og sende en e-mail med de vedhæftede oplysninger direkte til kontaktpersonen i DST Consulting.

4. Du kan downloade et sikkerhedscertifikat fra hjemmesiden og indsende data via en krypteret e-mail ud fra den kontaktperson, der oprettes. Dernæst sender du data via e-mail til consulting@dst.dk med att. til kundens kontaktperson i DST Consulting. Bemærk at denne mail ender i en funktionspostkasse, og nødvendigvis bliver læst af en person du ikke kender for at blive videresendt til den endelige modtager.

 

12. OPBEVARING AF DATA

OPBEVARING AF INDSENDTE DATA

Af hensyn til efterfølgende rådgivning opbevarer vi som udgangspunkt indsendte personhenførbare data, i 3 år efter opgaven er afsluttet. Ønsker du at data skal opbevares længere, skal det angives i databehandleraftalen. Læs mere om dette under databehandling.

OPBEVARING AF KUNDEOPLYSNINGER

Af regnskabshensyn opbevarer Danmarks Statistik alle de kontaktoplysninger du angivet for dig og din virksomhed/organisation. Du kan læse mere om behandlingen og opbevaringen i vores Privatlivspolitik for håndtering af persondata i DST Consulting.

 

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00

Se, hvordan vi har hjulpet andre kunder

El-pære

Se vores kundecases her

Nyt om statistikprodukter og ydelser

Nyhedsbrev-Consulting

Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

Tilmeld nyhedsbrev