Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik når du deltager i en frivillig undersøgelse

Du kan blive inviteret til en undersøgelse, fordi du er med til at repræsentere befolkningen som helhed, eller fordi du er del af en særlig målgruppe, som vores kunde er interesseret i at indsamle oplysninger om. I Danmarks Statistik har vi mulighed for at udtrække stikprøver ud fra en lang række parametre. Vi kan udtrække universelt repræsentative stikprøver baseret på registre, men også stikprøver specifikt rettet mod særlige målgrupper baseret på fx stilling, geografi, uddannelsesbaggrund osv. 


1. Hvem er dataansvarlig og hvordan kommer jeg i kontakt?

Danmarks Statistik laver dataindsamling på vegne af mange forskellige myndigheder og organisationer. Hvem der er dataansvarlige for den undersøgelse, du er blevet inviteret til at deltage i, fremgår af det brev, du har modtaget fra os.

I brevet står ligeledes kontaktoplysninger på den dataansvarlige. Det kan enten være direkte kontaktoplysninger eller være et link til den dataansvarliges hjemmeside, hvor du kan finde kontaktoplysninger.

2. Hvilken rolle har Danmarks Statistik og hvordan kommer jeg i kontakt?

Danmarks Statistik er databehandler for den dataansvarlige. Danmarks Statistik står for dataindsamlingen efter instruktion fra den dataansvarlige. 

Både den dataansvarlige og Danmarks Statistik har ansvar og pligter i henhold til databeskyttelsesreglerne vedrørende de personoplysninger, vi har indsamlet om dig.

Danmarks Statistik har følgende kontaktoplysninger:
Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
dst@dst.dk
CVR – 17150413
Tlf. 39 17 39 17

Hvis du i din henvendelse har behov for, at der indgår følsomme eller fortrolige personoplysninger, opfordrer vi dig til, at du sender din henvendelse via Digital Post. Det kan du gøre ved at logge ind på Digital Post og vælge Danmarks Statistik under ’Statslige myndigheder’ som modtager. Du kan også vælge at sende os et brev. Vi kan bedst besvare din henvendelse, hvis du oplyser dit navn og adresse og hvilket spørgeskema fra os, der giver anledning til din henvendelse.

3. Hvordan kontakter jeg databeskyttelsesrådgiveren?

Hvem den dataansvarlige er, fremgår af det brev, du har modtaget fra os. Hvis den dataansvarlige har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, vil disse kontaktoplysninger ligeledes fremgå af brevet.

Der er udpeget en databeskyttelsesrådgiver i Danmarks Statistik, som bl.a. rådgiver om, at vores behandling af oplysninger om dig er korrekt og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på e-mail databeskyttelse@dst.dk eller telefonisk på 39 17 39 95.

Hvis du i din henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren har behov for, at der indgår følsomme eller fortrolige personoplysninger, opfordrer vi dig til, at du sender din henvendelse via Digital Post. Det kan du gøre ved at logge ind på Digital Post og vælge Danmarks Statistik under ’Statslige myndigheder’ som modtager. Du kan også vælge at sende et brev.

4. Hvorfor behandles oplysninger om mig?

Den dataansvarlige indsamler oplysninger om dig med det formål at udarbejde og formidle en undersøgelse eller analyse om et forhold i samfundets interesse.

Oplysningerne må ikke bruges til andre formål, fx administrative, retlige eller skattemæssige formål, eller til afgørelser rettet mod dig.

Når du vælger at deltage i en undersøgelse, kan du være tryg ved, at oplysningerne udelukkende anvendes i statistisk eller videnskabelig henseende.

5. Hvilke regler ligger til grund for behandlingen af oplysninger om mig?

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til statistiske og videnskabelige formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis der i undersøgelsen indgår særlige kategorier af oplysninger, eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 10.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om dit personnummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, hvis den dataansvarlige er en offentlig myndighed, eller § 11, stk. 2, nr. 3, hvis den dataansvarlige er en privat virksomhed.

6. Hvor stammer oplysningerne om mig fra?

Oplysninger, som vi har fra andre

Udvælgelsen af netop dig som deltager i undersøgelsen er sket ud fra en række oplysninger, Danmarks Statistik har om dig. Danmarks Statistik har en række offentlige registre, som tjener formålet at udarbejde, udvikle og formidle statistikker i Danmarks Statistik. Disse registeroplysninger bruges til at udvælge dig som respondent til en given undersøgelse. Udvælgelse af personer til undersøgelsen sker tilfældigt, men oftest ud fra en række parametre i enten CPR-registeret eller andre registre.

Oplysninger, som du selv afgiver

Når du er blevet inviteret til en undersøgelse, er det frivilligt for dig, om du ønsker at deltage. Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, afgiver du en række oplysninger om dig. Disse svar anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål. Hvorvidt dine svar kun bruges til den konkrete undersøgelse, eller om dine svar også kan indgå i andre undersøgelser, vil fremgå af dit invitationsbrev.

7. Hvilke kategorier af personoplysninger behandles om mig?

Følgende kategorier af personoplysninger kan indsamles til brug for udarbejdelse af undersøgelser:

  • almindelige oplysninger – det kan eksempelvis være ejerforhold af en ejendom, oplysning om arbejdsløshed, eller oplysning om din civilstand, 
  • særlige kategorier af oplysninger – det kan eksempelvis være tilknytning til psykiatrien, 
  • oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser – det kan eksempelvis være oplysninger om en straffedom, samt 
  • oplysninger om dit personnummer. 
8. Hvem videregives oplysninger om mig til, og hvem har adgang til oplysningerne?

Hvorvidt de svar, du har afgivet, kun bruges til den konkrete undersøgelse, eller om dine svar også kan indgå i andre undersøgelser, vil fremgå af dit invitationsbrev.

Ansatte i Danmarks Statistik, som har et arbejdsbetinget behov, vil have adgang til personoplysninger relateret til den pågældende undersøgelse, der skal indsamles oplysninger til. Den ansatte har kun en tidsbegrænset adgang, der styres af, hvor længe det er nødvendigt at have adgang til oplysningerne.

Danmarks Statistiks databehandler, Nexus Ambition, finder telefonnumre på de personer, vi ønsker at kontakte via telefon. Søgningen sker ud fra offentligt tilgængelige telefonsøgetjenester.

Telefoninterviews foretages af Danmarks Statistiks databehandler, Norstat. Den pågældende ansatte hos Norstat, som du har været i kontakt med, vil notere dine svar i et sikkert system, hvor udelukkende ansatte med et arbejdsbetinget behov har adgang til. Dine svar slettes hos Norstat, efter svarene er sendt til Danmarks Statistik.

Når dataindsamlingen er gennemført, får den dataansvarlige svarene. Det kan enten ske ved at Danmarks Statistik på sikker vis sender oplysningerne, eller ved at oplysningerne bliver gjort tilgængelig for den dataansvarlige i Danmarks Statistiks forskerordning. Via forskerordningen kan svarene kobles til yderligere oplysninger, som vurderes at være relevante for den pågældende videnskabelige undersøgelse.

Den dataansvarlige kan være underlagt en pligt efter arkivlovens regler om, at materialet, der er anvendt til undersøgelsen, er arkiveringspligtigt. Hvis det er tilfældet, vil oplysninger om dig blive arkiveret i Rigsarkivet.

9. Overføres oplysninger om mig til et tredjeland?

Dine svar i undersøgelsen vil ikke blive overført til et tredjeland, medmindre det eksplicit fremgår af det brev, du har modtaget af os. 

10. Hvor længe opbevares oplysningerne om mig?

Det fremgår af det brev, du har fået fra os, om dine svar udelukkende anvendes til den konkrete undersøgelse, eller om dine svar også kan indgå i andre undersøgelser.

Hvis svarene udelukkende anvendes til den konkrete undersøgelse, beholder Danmarks Statistik en sikkerhedskopi af svarene i maksimalt 5 år. Arkivlovgivningen og forskningsetiske regler opstiller pligt for den dataansvarlige til at opbevare oplysningerne i en periode efter undersøgelsens afslutning. Normalt opbevares oplysninger således i mindst 5 år efter, at en undersøgelses resultater er offentliggjort. Når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne, bliver disse slettet og muligvis arkiveret i Rigsarkivet efter gældende lovgivning.

Hvis dine svar også anvendes til andre undersøgelser, vil svarene opbevares af Danmarks Statistik så længe de vurderes at have relevans for andre videnskabelige undersøgelser. Danmarks Statistik vil i så fald være dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Oplysningerne beholdes i Danmarks Statistiks Forskningsservices Grunddatabank, hvor de stilles til rådighed for videnskabelige og statistiske undersøgelser. Svarene vil være pseudonymiserede, hvilket vil sige, at oplysningerne kan kombineres med øvrige oplysninger, men at du som person ikke umiddelbart kan identificeres.

11. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har I?

Når du afgiver svar til Danmarks Statistik, er der et højt sikkerhedsniveau. Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks generelle sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Danmarks Statistiks informationssikkerhedspolitik og datafortrolighedspolitik. Det følger af politikkerne, at Danmarks Statistik både har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer oplysningerne, bl.a. logning og rettighedsstyring. Danmarks Statistik er certificeret efter sikkerhedsstandarden ISO27001.

Du kan læse Danmarks Statistiks informationssikkerhedspolitik og datafortrolighedspolitik her.

12. Hvilke rettigheder har jeg?

Rettighederne om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse kan du ikke gøre gældende ved behandling af personoplysninger om dig til statistiske og videnskabelige formål.

Det skyldes, at det af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 følger, at forordningens artikel 15 (ret til indsigt), 16 (ret til berigtigelse), 18 (ret til begrænsning af behandling) og 21 (ret til indsigelse) ikke finder anvendelse, hvis oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Forordningens artikel 17 vedrørende ret til sletning finder ikke anvendelse, i det omfang behandlingen er nødvendig til statistiske formål, jf. artikel 17, stk. 3, litra d.

Retten til dataportabilitet (ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) i forordningens artikel 20 finder ikke anvendelse, idet retten kun kan gøres gældende, når behandlingen foretages automatisk og er baseret på samtykke eller en kontrakt. Behandlingen af personoplysninger baseres på hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, hvor retten til dataportabilitet således ikke gælder.

13. Har jeg mulighed for at klage?

Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig ikke sker i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. 

Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside, eller ved kontakt på 33 19 32 00.